Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι λέξεις  
URI

Καθαρισμός
94   όροι
Ονομασία
 • 8000 - 7000 π.Χ. 
 • 8000 - 7000 B.C. 
RDF/XML   JSON-LD  
 • 7000-2800 π.Χ. 
 • 7000-2800 B.C. 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Νεολιθική Περίοδος
 • Ακεραμική Νεολιθική περίοδος 
 • 7000-6000 π.Χ. 
 • 7000-6000 B.C. 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Νεολιθική Περίοδος
 • Αρχές Νεολιθικής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Νεολιθική Περίοδος 
 • 6000 - 5000 π.Χ. 
 • Αρχή Νεολιθικής Περιόδου 
 • 6000 - 5000 B.C. 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Νεολιθική Περίοδος
 • Ώριμη Νεολιθική Περίοδος 
 • 5000 - 4000 π.Χ. 
 • 5000 - 4000 B.C. 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Νεολιθική Περίοδος
 • Ύστεροι Νεολιθικοί Χρόνοι 
 • Τελική Νεολιθική Περίοδος 
 • 4000 - 3200 π.Χ. 
 • Τέλος Νεολιθικής Περιόδου 
 • Τέλη Νεολιθικής Περιόδου 
 • 4000 - 3200 B.C. 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
 • ΠΕ 
 • Πρωτοελλαδικοί Χρόνοι 
 • 3300 - 2100 π.Χ. 
 • EH 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ▶ Πρωτοελλαδική περίοδος
 • Αρχή Πρωτοελλαδικής περιόδου 
 • ΠΕ Ι 
 • ΠΕ I 
 • Αρχαιότερη Πρωτοελλαδική Περίοδος 
 • Πρωτοελλαδική περίοδος Ι 
 • 3300 - 2900 π.Χ. 
 • Αρχές Πρωτοελλαδικής περιόδου 
 • EH I 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
 • 3300 - 2000 π.Χ. 
 • ΠΚ 
 • EC 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ▶ Πρωτοκυκλαδική περίοδος
 • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος Ι 
 • Αρχές Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου 
 • Αρχή Πρωτοκυκλαδικής Περοόδου 
 • 3300 - 2900 π.Χ. 
 • Αρχαιότερη Πρωτοκυκλαδική Περίοδος 
 • ΠΚ I 
 • ΠΚ Ι 
 • EC I 
RDF/XML   JSON-LD  
 • Χαλκοκρατία 
 • 3200 - 1050 π.Χ. 
 • 3200 - 1050 B.C. 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού
 • Αρχή Εποχής του Χαλκού 
 • Αρχές Εποχής του Χαλκού 
 • Πρώιμη Χαλκοκρατία 
 • Αρχαιότερη Εποχή του Χαλκού 
 • 3200 - 2000 π.Χ. 
 • ΠEX 
 • 3200 - 2000 B.C. 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ▶ Πρωτομινωική Περίοδος
 • Αρχές Πρωτομινωικής περιόδου 
 • ΠΜ I 
 • ΠΜ Ι 
 • 3200 - 2600 π.Χ 
 • EM I 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
 • ΠΜ 
 • 3200 - 2000 π.Χ. 
 • EM 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ▶ Πρωτοελλαδική περίοδος
 • ΠΕ II 
 • ΠΕ ΙΙ 
 • Πρωτοελλαδική περίοδος ΙΙ 
 • 2900 - 2400 π.Χ. 
 • EH II 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ▶ Πρωτοκυκλαδική περίοδος
 • ΠΚ II 
 • ΠΚ ΙΙ 
 • 2900 - 2300 π.Χ. 
 • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
 • EC II 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ▶ Πρωτομινωική Περίοδος
 • ΠΜ II 
 • Ώριμη Πρωτομινωική Περίοδος 
 • 2600 - 2300 π.Χ. 
 • ΠΜ ΙΙ 
 • Πρωτομινωική Περίοδος ΙΙ 
 • EM II 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ▶ Πρωτοελλαδική περίοδος
 • ΠΕ III 
 • Πρωτοελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • 2400 - 2100 π.Χ. 
 • ΠΕ ΙΙΙ 
 • Τέλη Πρωτοελλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Πρωτοελλαδικής Περιόδου 
 • EH II 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ▶ Πρωτομινωική Περίοδος
 • Τέλος Πρωτομινωικής Περιόδου 
 • Τέλη Πρωτομινωικής Περιόδου 
 • 2300 - 2000 π.Χ. 
 • ΠΜ III 
 • Πρωτομινωική Περίοδος ΙΙΙ 
 • ΠΜ ΙΙΙ 
 • EM III 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ▶ Πρωτοκυκλαδική περίοδος
 • 2300 - 2000 π.Χ. 
 • ΠΚ III 
 • Τέλος Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου 
 • ΠΚ ΙΙΙ 
 • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Τέλη Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου 
 • EC III 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Μέση Εποχή του Χαλκού
 • ΜΕ 
 • Μεσοελλαδικοί Χρόνοι 
 • 2100 - 1550 π.Χ. 
 • ME 
 • MH 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού
 • 2000 - 1580 π.Χ. 
 • Μέση Χαλκοκρατία 
 • ΜEX 
 • 2000 - 1580 B.C. 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Μέση Εποχή του Χαλκού
 • 2000 - 1600 π.Χ. 
 • ΜΜ 
 • MM 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Μέση Εποχή του Χαλκού ▶ Μεσομινωική περίοδος
 • ΜΜ ΙΑ-Β 
 • Μεσομινωική Περίοδος Ι 
 • Αρχές Μεσομινωικής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Μεσομινωική Περίοδος 
 • Αρχή Μεσομινωικής Περιόδου 
 • 2000 - 1750 π.Χ 
 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΑ-Β 
 • MM IA-B
 • MM IA-B 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Μέση Εποχή του Χαλκού ▶ Μεσοελλαδική περίοδος
 • ΜΕ πρώιμη 
 • Πρώιμη μινυακή 
 • Αρχαιότερη Μεσοελλαδική Περίοδος 
 • ΜΕ Ι 
 • 1900 -1800 π.Χ. 
 • Αρχές Μεσοελλαδικής Περιόδου 
 • Πρώιμη ΜΕ 
 • Αρχή Μεσοελλαδικής Περιόδου 
 • Πρώιμη Μεσοελλαδική περίοδος 
 • MH I 
 • ME I 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Μέση Εποχή του Χαλκού
 • 1900 - 1600 π.Χ 
 • ΜΚ 
 • MC 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Μέση Εποχή του Χαλκού ▶ Μεσοκυκλαδική περίοδος
 • Μεσοκυκλαδική Περίοδος Ι-II 
 • ΜΚ Ι-ΙΙ 
 • Αρχές Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Μεσοκυκλαδική Περίοδος 
 • Πρώιμη Μεσοκυκλαδική Περίοδος 
 • 1900 - 1700 π.Χ 
 • Αρχή Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • MC I-II 
 • MK I-II 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Μέση Εποχή του Χαλκού ▶ Μεσοελλαδική περίοδος
 • Μεσοελλαδική περίοδος ΙΙ 
 • 1800 - 1700 π.Χ. 
 • ΜΕ ΙΙ 
 • Ώριμη ΜΕ 
 • ΜΕ ώριμη 
 • Κλασική μινυακή 
 • MH II 
 • ME ΙΙ 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Μέση Εποχή του Χαλκού ▶ Μεσομινωική περίοδος
 • ΜΜ ΙΙ 
 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΙ 
 • 1800 - 1700 π.Χ. 
 • Ώριμη Μεσομινωική Περίοδος 
 • MM II 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Μέση Εποχή του Χαλκού ▶ Μεσοελλαδική περίοδος
 • 1700 - 1550 π.Χ. 
 • Ύστερη ΜΕ 
 • Ύστερη Μινυακή 
 • Τέλος Μεσοελλαδικής Περιόδου 
 • ΜΕ ΙΙΙ 
 • Τέλη Μεσοελλαδικής Περιόδου 
 • Ύστερη Μεσοελλαδική Περίοδος 
 • ΜΕ Ύστερη 
 • Ύστεροι Μεσοελλαδικοί Χρόνοι 
 • ME III 
 • MH III 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Μέση Εποχή του Χαλκού ▶ Μεσομινωική περίοδος
 • ΜΜ ΙΙΙ 
 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Τέλη Μεσομινωικής Περιόδου 
 • 1700 - 1600 π.Χ. 
 • Τέλος Μεσομινωικής Περιόδου 
 • MM III 
 • MM III
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Μέση Εποχή του Χαλκού ▶ Μεσοκυκλαδική περίοδος
 • Τέλος Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • Μεσοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • 1700 - 1600 π.Χ. 
 • Τέλη Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • ΜΚ ΙΙΙ 
 • Ύστερη Μεσοκυκλαδική Περίοδος 
 • MK III 
 • MC III 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού
 • 1600 - 1000 π.Χ. 
 • Ύστερη Ελλαδική Περίοδος 
 • ΥΕ Χρόνοι 
 • Μυκηναϊκή περίοδος 
 • Μυκηναϊκοί Χρόνοι 
 • YE 
 • LH 
 • Mycenaean Period 
 • ΥΕ 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού
 • ΥΜ 
 • 1600 - 970 π.Χ. 
 • Ύστερη Μινωική Περίοδος 
 • LM 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού
 • ΥΚ 
 • 1600 - 1100 π.Χ. 
 • Ύστερη Κυκλαδική Περίοδος 
 • LC 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστεροελλαδική περίοδος
 • 1600 - 1480 π.Χ 
 • Αρχή Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • Αρχές Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • Πρώιμοι Μυκηναϊκοί Χρόνοι 
 • Πρώιμη Υστεροελλαδική Περίοδος 
 • Αρχαιότερη Υστεροελλαδική Περίοδος 
 • LH I 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος Ι
 • ΥΕ Ι 
 • Early Mycenaean Period 
 • YE I 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστερομινωική περίοδος ▶ Υστερομινωική περίοδος Ι
 • Αρχές Υστερομινωικής Περιόδου 
 • Υστερομινωική περίοδος ΙΑ 
 • Αρχαιότερη Υστερομινωική περίοδος 
 • 1600 -1480 π.Χ. 
 • ΥΜ ΙΑ 
 • Αρχή Υστερομινωικής Περιόδου 
 • LM IA 
 • YM ΙΑ 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστεροκυκλαδική περίοδος
 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος Ι 
 • 1600 - 1480 π.Χ. 
 • Αρχαιότερη Υστεροκυκλαδική Περίοδος 
 • Αρχές Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
 • ΥΚ Ι 
 • Πρώιμη Υστεροκυκλαδική Περίοδος 
 • Αρχή Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
 • LC I 
 • YK I 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστερομινωική περίοδος
 • 1600 -1425 π.Χ 
 • ΥΜ Ι 
 • Πρώιμη Υστερομινωική Περίοδος
 • Υστερομινωική περίοδος Ι
 • LM I 
 • YM Ι
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού
 • Ύστερη Χαλκοκρατία 
 • Τέλη Εποχής του Χαλκού 
 • 1580 - 1050 π.Χ. 
 • Τέλος Εποχής του Χαλκού 
 • 1580 - 1050 B.C. 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστεροελλαδική περίοδος ▶ Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙ
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΑ 
 • 1480 - 1425 π.Χ. 
 • ΥΕ ΙΙΑ 
 • YE IIA 
 • LH IIA 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστερομινωική περίοδος ▶ Υστερομινωική περίοδος Ι
 • 1480 - 1425 π.Χ 
 • ΥΜ ΙΒ 
 • Υστερομινωική Περίοδος ΙΒ 
 • YM ΙΒ 
 • LM IB 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστεροκυκλαδική περίοδος
 • 1480 - 1380 π.Χ. 
 • ΥΚ ΙΙ 
 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
 • LC II 
 • YK II 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστεροελλαδική περίοδος
 • Ώριμη Μυκηναϊκή Περίοδος 
 • 1480 - 1380 π.Χ. 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙ 
 • YE II 
 • LH II 
 • ΥΕ ΙΙ 
 • Middle Mycenaean Period 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστεροελλαδική περίοδος ▶ Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙ
 • ΥΕ ΙΙΒ 
 • 1425 - 1380 π.Χ. 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΒ 
 • YE IIB 
 • LH IIB 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστερομινωική περίοδος
 • ΥΜ ΙΙ 
 • 1425 - 1390 π.Χ. 
 • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙ 
 • YM II 
 • LM II 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστερομινωική περίοδος ▶ Υστερομινωική Περίοδος ΙΙI
 • 1390 - 1330 π.Χ. 
 • ΥΜ ΙΙΙΑ 
 • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙΙΑ 
 • LM IIIA 
 • YM IIIΑ 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστερομινωική περίοδος
 • ΥΜ ΙΙΙ 
 • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙΙ 
 • 1390 - 1070 π.Χ. 
 • YM III 
 • LM III 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστεροελλαδική περίοδος ▶ Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙ
 • 1380 - 1300 π.Χ. 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΑ 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΑ2 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΑ1 
 • YE IIIA 
 • ΥΕ ΙΙΙΑ 
 • ΥΕ ΙΙΙΑ1 
 • LH IIIA 
 • ΥΕ ΙΙΙΑ2 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού ▶ Υστεροκυκλαδική περίοδος
 • 1380 - 1100 π.Χ. 
 • Τέλη Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
 • Τέλη Κυκλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Κυκλαδικής Περιόδου 
 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • ΥΚ ΙΙΙ 
 • LC III 
 • YK III 
RDF/XML   JSON-LD