Για φορείς

Οι δυνατότητες που προσφέρει το Semantics.gr για τους φορείς

Για τη χρήση της υπηρεσίας κάθε φορέας ορίζει έναν ή περισσότερους διαπιστευμένους εκπροσώπους. Οι διαπιστευμένοι χρήστες του φορέα που λαμβάνουν την υπηρεσία έχουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την δημιουργία, την επιμέλεια, την διασύνδεση και την δημοσίευση Λεξιλογίων αλλά και την αξιοποίησή τους στις υποδομές περιεχομένου και τεκμηρίωσης που διαθέτουν.

Ανάπτυξη και δημοσίευση Λεξιλογίων

Ο διαπιστευμένος χρήστης έχει στην διάθεσή του ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον για τη δημιουργία, διαχείριση, καθιέρωση και δημοσίευση λεξιλογίων με πρότυπο τρόπο.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από ένα μεγάλο εύρος μοντέλων δεδομένων και σχημάτων για τα λεξιλόγια που θα αναπτύξει. Τα σχήματα λεξιλογίων που φιλοξενούνται προς το παρόν στο Semantics.gr καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες τεκμηρίωσης. Αν παρόλα αυτά, τα υπάρχοντα μοντέλα δεδομένων ή σχήματα δεν καλύπτουν τις ανάγκες του, ο φορέας, σε συνεννόηση με το ΕΚΤ, μπορεί να συνδιαμορφώσει ή να επεκτείνει ένα υπάρχον μοντέλο δεδομένων ή σχήμα.

Με βάση το σχήμα λεξιλογίου που επιλέγει τελικά ο φορέας για ένα Λεξιλόγιο, διαμορφώνονται οι φόρμες δημιουργίας ή επεξεργασίας σημασιολογικών πόρων του Λεξιλογίου αυτού. Οι φόρμες είναι φιλικές προς τον χρήστη και διαθέτουν τα στοιχεία ελέγχου που εξασφαλίζουν την υιοθέτηση όλων των περιορισμών που έχουν τεθεί στις ιδιότητες στο σχήμα λεξιλογίων, επιτρέποντας έτσι την εισαγωγή, επιμέλεια και διασύνδεση σημασιολογικών πόρων ακόμα και από χρήστες που δεν είναι βιβλιοθηκονόμοι ή εξοικειωμένοι με τα μοντέλα δεδομένων και τις τεχνολογίες RDF και OWL. Επιπλέον, οι φόρμες παρέχουν την δυνατότητα εισαγωγής σχολίων, διευκολύνοντας την συνεργατική επιμέλεια των Λεξιλογίων.

Οι φορείς μπορούν να δημοσιεύσουν τα λεξιλόγια που δημιουργούν καθιστώντας τα δημόσια προσπελάσιμα από άλλους χρήστες και τρίτες εφαρμογές μέσω της διαδικτυακής πύλης του Semantics.gr και των Web APIs που περιλαμβάνει, αφού πρώτα εισάγουν περιγραφικές πληροφορίες για το Λεξιλόγιο, όπως δημιουργό, συντελεστές και περιγραφή, και ορίσουν μία άδεια χρήσης.

Πρόσβαση σε προσαρμοσμένα Web APIs

Χρησιμοποιώντας το Web API που προσφέρει η υπηρεσία, ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει λεξιλόγια που δημιούργησε ο ίδιος ή δημοσιευμένα λεξιλόγια άλλων φορέων στις υποδομές διαχείρισης περιεχομένου που χρησιμοποιεί (αποθετήρια, συστήματα ηλεκτρονικών εκδόσεων, συστήματα διαχείρισης αρχείων ή μουσειακών συλλογών κ.α.) για την τεκμηρίωση του υλικού του στις φόρμες καταλογογράφησης ή αρχειοθέτησης. Συγκεκριμένα, μπορεί να ορίσει σε ειδικό περιβάλλον του Semantics.gr συγκεκριμένα “πεδία” τα οποία λαμβάνουν τιμές από τους σημασιολογικούς πόρους των συγκεκριμένων Λεξιλογίων. Αμέσως ενεργοποιούνται RESTful APIs τα οποία επιτρέπουν την ελεγχόμενη δυναμική αναζήτηση στα συγκεκριμένα Λεξιλόγια. Τα APIs μπορούν να αξιοποιηθούν στην φόρμα καταλογογράφησης/αρχειοθέτησης ώστε ο χρήστης στα συγκεκριμένα πεδία να αναζητά και να επιλέγει από τους σημασιολογικούς πόρους των συγκεκριμένων Λεξιλογίων.

Οφέλη από τη χρήση του Semantics.gr για φορείς

Ο φορέας που επιλέγει να αξιοποιήσει το Semantics.gr για τη δημιουργία, διαχείριση και δημοσίευση των λεξιλογίων του απολαμβάνει τα εξής οφέλη:

 • έχει στη διάθεσή του ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον δημιουργίας, διαχείρισης, καθιέρωσης και δημοσίευσης λεξιλογίων με πρότυπο τρόπο, για τη χρήση του οποίου δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις
 • δημοσιεύει τα λεξιλόγιά του με βάση τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και καλές πρακτικές των Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων
 • δημιουργεί κατ’αυτόν τον τρόπο έναν έγκριτο επαναχρησιμοποιήσιμο λεξιλόγιο ή σημασιολογικό πόρο, που μπορεί να διατεθεί σε τρίτους φορείς
 • συμβάλει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στην τεκμηρίωση συλλογών δεδομένων
 • αυξάνει το κύρος και την εγκυρότητα της τεκμηρίωσης των συλλογών δεδομένων του
 • βελτιώνει τη διασύνδεση του δημοσιευμένου περιεχομένου του με συναφείς συλλογές από άλλους φορείς
 • βελτιώνει τις δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης στο ψηφιακό περιεχόμενό του
 • βελτιώνει τις ψηφιακές του δεξιότητες
 • αυξάνει τη βιωσιμότητα της γνώσης που παράγει
 • αυξάνει το έγκριτο ελληνικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον παγκόσμιο σημασιολογικό ιστό και συμμετέχει σε ένα τεράστιο κίνημα που υποστηρίζει τον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και την Ανοικτή Γνώση

Τι προσφέρει το ΕΚΤ

 • φιλοξενία των λεξιλογίων
 • συντήρηση, αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής
 • διάθεση εποπτικού υλικού (οδηγοί χρήσης, οδηγίες, βίντεο)
 • διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • απομακρυσμένη υποστήριξη για τη χρήση της υπηρεσίας και επίλυση λαθών (troubleshooting) μέσω email
 • επικοινωνιακές ενέργειες προβολής των λεξιλογίων του φορέα και της συνεργασίας με το ΕΚΤ

Πολιτικές Διάθεσης των Λεξιλογίων

Ο φορέας που δημιουργεί ένα λεξιλόγιο μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις διαθέσιμες τυποποιημένες και μηχαναγνώσιμες άδειες χρήσης Creative Commons.

Σκοπός της δημοσίευσης των λεξιλογίων ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα είναι η διευκόλυνση της επανάχρησής τους από τρίτους φορείς στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Παγκόσμιου Σημασιολογικού Ιστού της Γνώσης. Για το σκοπό αυτό συνιστάται η υιοθέτηση μίας εκ των πλέον ανοικτών αδειών χρήσης για τη διάθεση του λεξιλογίου, και συγκεκριμένα:

Αντίστοιχα ένας φορέας που επιθυμεί να αξιοποιήσει ή και να επεκτείνει κάποιο προϋπάρχον λεξιλόγιο οφείλει να σεβαστεί τους όρους διάθεσης του αρχικού λεξιλογίου και να δημοσιεύσει τυχόν παράγωγα λεξιλόγια ή επεκτάσεις τους σύμφωνα με τους όρους της αρχικής άδειας.