Χώροι ονομάτων (namespaces)

Καθαρισμός
 
Πρόθεμα namespace URI Όνομα Δημιουργός
bf http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/ BIBFRAME sLibrary of Congress
catris https://www.semantics.gr/authorities/schemanamespaces/catris# CatRIS Vocabulary CatRIS Consortium
catriseu https://www.semantics.gr/authorities/schemanamespaces/catriseu# CatRIS Ontology CatRIS Consortium
crm http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/ CIDOC-CRM
datacite http://datacite.org/schema/kernel-4 DataCite Metadata Schema 4.3 DataCite Metadata Working Group
dc http://purl.org/dc/elements/1.1/
dcterms http://purl.org/dc/terms/
edm http://www.europeana.eu/schemas/edm/
ekt https://www.semantics.gr/authorities/schemanamespaces/ekt#
ektetd https://www.semantics.gr/authorities/schemanamespaces/ektetd# EKT Electronic Theses and Dissertations
foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/
mads http://www.loc.gov/standards/mads/
madsrdf http://www.loc.gov/mads/rdf/v1# MADS/RDF (Metadata Authority Description Schema in RDF) Library of Congress
oadm https://www.semantics.gr/authorities/schemanamespaces/oadm# Open Archives Data Model Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
ore http://www.openarchives.org/ore/terms/
owl http://www.w3.org/2002/07/owl#
rdaGr2 http://rdvocab.info/ElementsGr2/
rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
schema http://schema.org/ schema.org
skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
test http://test.gr
void http://rdfs.org/ns/void# Vocabulary of Interlinked Datasets (VoID)
wgs84_pos http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#
xalan http://xml.apache.org/xalan