Γνωρίσματα

Καθαρισμός
Διακριτή ονομασία Ετικέτα
bf:adminMetadata Διαχειριστικά μεταδεδομένα
bf:changeDate Ημερομηνία επεξεργασίας
bf:contribution Συντελεστής
bf:copyrightRegistration Πνευματικά δικαιώματα
bf:creationDate Ημερομηνία δημιουργίας
bf:grantingInstitution
  • Ίδρυμα απονομής τίτλου σπουδών
  • Degree issuing institution 
bf:identifiedBy Αναγνωριστικά
bf:identifies Προσδιοριστές
bf:language Γλώσσα
bf:mainTitle Κύριος τίτλος
bf:nameOfPart
  • Όνομα μέρους
bf:note Σημείωση
bf:noteType Είδος σημείωσης
bf:numberOfPart Αριθμός μέρους
bf:role Ρόλος
bf:source
  • Source 
bf:subject Θέμα
bf:subtitle Υπότιτλος
bf:summary Περίληψη
bf:title Τίτλος
bf:variantType
  • Variant title type 
catris:accessMode
  • Access Mode 
catris:accessPolicy
  • Access Policy 
catris:accessType
  • Access Type 
catris:adminManual
  • Admin Manual