Γνωρίσματα

Καθαρισμός
Διακριτή ονομασία Ετικέτα
bf:contribution Συντελεστής
bf:copyrightRegistration Πνευματικά δικαιώματα
bf:identifies Προσδιοριστές
bf:language Γλώσσα
bf:mainTitle Κύριος τίτλος
bf:nameOfPart
 • Όνομα μέρους
bf:note Σημείωση
bf:noteType Είδος σημείωσης
bf:numberOfPart Αριθμός μέρους
bf:role Ρόλος
bf:subject Θέμα
bf:subtitle Υπότιτλος
bf:summary Περίληψη
bf:title Τίτλος
catris:accessMode
 • Access Mode 
catris:accessPolicy
 • Access Policy 
catris:accessType
 • Access Type 
catris:adminManual
 • Admin Manual 
catris:areaOfActivity
 • Area Of Activity 
catris:category
 • Category 
catris:certification
 • Certification 
catris:changeLog
 • Change Log 
catris:contactFirstName
 • Contact First Name 
catris:contactLastName
 • Contact Last Name 
catris:contractualInfo
 • Contractual Info 
catris:coordinatingCountry
 • Coordinating Country 
catris:email
 • Email 
catris:endpoint
 • Endpoint 
catris:esfri
 • ESFRI 
catris:esfriDomain
 • ESFRI Domain 
catris:firstContact
 • First Contact 
catris:fundedBy
 • Funded By 
catris:hasService
 • Has Service 
catris:helpdesk
 • Helpdesk 
catris:hostingLegalEntity
 • Hosting Legal Entity 
catris:language
 • Language 
catris:lastUpdate
 • Last Update 
catris:legalStatus
 • Legal Status 
catris:lifeCycleStatus
 • Life Cycle Status 
catris:location
 • Location 
catris:locationCity
 • Location City 
catris:locationInfo
 • Location Info 
catris:locationName
 • Location Name 
catris:locationNumber
 • Location Number 
catris:locationPostalCode
 • Location Postal Code 
catris:locationRegion
 • Location Region 
catris:locationStreet
 • Location Street 
catris:maintenance
 • Maintenance 
catris:maturityInfo
 • Maturity Info 
catris:nationalRoadmaps
 • National Roadmaps