Γνωρίσματα

Καθαρισμός
Διακριτή ονομασία Ετικέτα
bf:adminMetadata Διαχειριστικά μεταδεδομένα
bf:changeDate Ημερομηνία επεξεργασίας
bf:contribution Συντελεστής
bf:copyrightRegistration Πνευματικά δικαιώματα
bf:creationDate Ημερομηνία δημιουργίας
bf:grantingInstitution Ίδρυμα απονομής τίτλου σπουδώνDegree issuing institution
bf:identifiedBy Αναγνωριστικά
bf:identifies Προσδιοριστές
bf:language Γλώσσα
bf:mainTitle Κύριος τίτλος
bf:nameOfPart Όνομα μέρους
bf:note Σημείωση
bf:noteType Είδος σημείωσης
bf:numberOfPart Αριθμός μέρους
bf:role Ρόλος
bf:source Source
bf:subject Θέμα
bf:subtitle Υπότιτλος
bf:summary Περίληψη
bf:title Τίτλος
bf:variantType Variant title type
catris:accessMode Access Mode
catris:accessPolicy Access Policy
catris:accessType Access Type
catris:adminManual Admin Manual