Κλάσεις

Καθαρισμός
  Μόνο βασικές κλάσεις (για σημασιολογικούς πόρους λεξιλογίων)
 
Διακριτή ονομασία Ετικέτα Σημασιολογική κατηγορία
bf:AdminMetadata Administrative metadata Έννοιες
bf:Contribution Contribution Άνθρωποι/οργανισμοί
bf:Identifier Identifier Έννοιες
bf:Note Note Έννοιες
bf:Title Title Έννοιες
bf:Topic Topic Έννοιες
bf:VariantTitle Variant Title Έννοιες
catris:AccessMode Access Modes Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:AccessType Access Types Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ContactInfo Contact Info Έννοιες
catris:ContractualInfo Contractual Info Έννοιες
catris:FundingOrganization RI Services/Resources Funding Organization Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Language Language Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Location Locations Γεωγραφικές τοποθεσίες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Phase RI Service/Resource Phases Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Provider RI/Provider Άνθρωποι/οργανισμοί
catris:ProviderAreaOfActivity RI Areas Of Activity Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderClassification Provider Classification Έννοιες
catris:ProviderDomain RI Provider Domain/Category Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderESFRI RI relations with ESFRI Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderESFRIDomain RI ESFRI Domains Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderLegalStatus RI Legal Statuses Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderLifeCycleStatus RI Life Cycle Statuses Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderLocation Provider Location Γεωγραφικές τοποθεσίες
catris:ProviderNetwork RI Networks Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο