Σημασιολογικές κλάσεις

Καθαρισμός
  Μόνο βασικές κλάσεις (για όρους λεξιλογίων)
 
[66   αποτελέσματα]
Διακριτή ονομασία Ετικέτα Σημασιολογική κατηγορία
catris:AccessMode
 • Access Modes 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:AccessType
 • Access Types 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ContactInfo
 • Contact Info 
Έννοιες
catris:ContractualInfo
 • Contractual Info 
Έννοιες
catris:FundingOrganization
 • RI Services/Resources Funding Organization 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Language
 • Language 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Location
 • Locations 
Γεωγραφικές τοποθεσίες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Phase
 • RI Service/Resource Phases 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Provider
 • RI/Provider 
Άνθρωποι/οργανισμοί
catris:ProviderAreaOfActivity
 • RI Areas Of Activity 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderClassification
 • Provider Classification 
Έννοιες
catris:ProviderDomain
 • RI Provider Domain/Category 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderESFRI
 • RI relations with ESFRI 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderESFRIDomain
 • RI ESFRI Domains 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderLegalStatus
 • RI Legal Statuses 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderLifeCycleStatus
 • RI Life Cycle Statuses 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderLocation
 • Provider Location 
Γεωγραφικές τοποθεσίες
catris:ProviderNetwork
 • RI Networks 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderSocietalGrandChallenge
 • RI Societal Grand Challenges 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderType
 • RI Types 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:RequestOrderType
 • RI Service/Resource Request Order Types 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ScientificDomain
 • RI Scientific Domains 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Service
 • Service 
Έννοιες
catris:ServiceCategory
 • RI Service/Resource Category 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ServiceClassification
 • Service Classification
Έννοιες
catris:ServiceMaturityInfo
 • Service Maturity Info 
Έννοιες
catris:ServiceOption
 • Service Option 
Έννοιες
catris:ServiceSupportInfo
 • Service Support Info 
Έννοιες
catris:TargetUser
 • RI Service/Resource Target User 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:TRL
 • Technology Readiness Levels 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

edm:Agent Άνθρωπος/Οργανισμός Άνθρωποι/οργανισμοί
edm:Place Γεωγραφική τοποθεσία Γεωγραφικές τοποθεσίες
edm:Timespan Χρονική περίοδος Χρονικές περίοδοι
ekt:AltLabel
 • Alternative Label 
Έννοιες
ekt:HadCorporateParentAuthority
 • Had Corporate Parent Authority 
Άνθρωποι/οργανισμοί
ekt:HadCorporateSubsidiaryAuthority
 • Had Corporate Subsidiary Authority 
Άνθρωποι/οργανισμοί
ekt:HasMergedWith Συγχωνεύτηκε με Άνθρωποι/οργανισμοί
ekt:PrefLabel
 • Pref Label 
Έννοιες
ekt:WebResource Διαδικτυακός Πόρος Έννοιες
foaf:Person
 • Person 
Άνθρωποι/οργανισμοί
mads:MADSType
 • MADS Type 
Έννοιες
madsrdf:Address
 • Address 
 • Διεύθυνση
Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf:Affiliation
 • Affiliation 
Έννοιες
madsrdf:Authority
 • Authority 
Έννοιες
madsrdf:CorporateName Τύπος συλλογικού οργάνου Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf:DateNameElement
 • Date Name Element 
Έννοιες
madsrdf:DeprecatedAuthority Αποδοκιμαζόμενος όρος Έννοιες
madsrdf:FullNameElement
 • Fullname Element
Έννοιες
madsrdf:Identifier
 • Other Identifier 
Έννοιες
madsrdf:MADSCollection MADS Συλλογή Έννοιες