Σημασιολογικές κλάσεις

Καθαρισμός
  Μόνο βασικές κλάσεις (για όρους λεξιλογίων)
 
Διακριτή ονομασία Ετικέτα Σημασιολογική κατηγορία
bf:AdminMetadata
 • Administrative metadata 
Έννοιες
bf:Contribution
 • Contribution 
Άνθρωποι/οργανισμοί
bf:Identifier
 • Identifier 
Έννοιες
bf:Note
 • Note 
Έννοιες
bf:Title
 • Title 
Έννοιες
bf:Topic
 • Topic 
Έννοιες
bf:VariantTitle
 • Variant Title 
Έννοιες
catris:AccessMode
 • Access Modes 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:AccessType
 • Access Types 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ContactInfo
 • Contact Info 
Έννοιες
catris:ContractualInfo
 • Contractual Info 
Έννοιες
catris:FundingOrganization
 • RI Services/Resources Funding Organization 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Language
 • Language 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Location
 • Locations 
Γεωγραφικές τοποθεσίες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Phase
 • RI Service/Resource Phases 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:Provider
 • RI/Provider 
Άνθρωποι/οργανισμοί
catris:ProviderAreaOfActivity
 • RI Areas Of Activity 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderClassification
 • Provider Classification 
Έννοιες
catris:ProviderDomain
 • RI Provider Domain/Category 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderESFRI
 • RI relations with ESFRI 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderESFRIDomain
 • RI ESFRI Domains 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderLegalStatus
 • RI Legal Statuses 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderLifeCycleStatus
 • RI Life Cycle Statuses 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο

catris:ProviderLocation
 • Provider Location 
Γεωγραφικές τοποθεσίες
catris:ProviderNetwork
 • RI Networks 
Έννοιες

Μέλη δεσμευμένα από Λεξιλόγιο