Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι λέξεις  


URI

Καθαρισμός
84   όροι
Ονομασία
▶ Εφήμερα
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τεκμήριο συνεδρίου
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Άρθρο
  • Newspaper column 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τεκμήριο συνεδρίου
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τμήμα έκδοσης
  • Preliminaries 
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κριτική
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Σχέδιο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Διπλωματική εργασία
  • Doctoral dissertations 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Άρθρο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Ηχογράφηση
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τμήμα έκδοσης
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
  • Research 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Μελέτη
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Διπλωματική εργασία
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Διπλωματική εργασία
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Οδηγός/Εγχειρίδιο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Σχέδιο ▶ Διάγραμμα
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
  • Folktale 
  • Folk tale 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τμήμα έκδοσης
RDF/XML   JSON-LD