Αναζήτηση όρου

Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Διασυνδέστε τα δεδομένα σας!

Το Ενιαίο Σύστημα Σημασιολογικών Λεξιλογίων του ΕΚΤ είναι ένα σύστημα όπου το EKT αλλά και άλλοι φορείς καταχωρούν τα δικά τους λεξιλόγια σημασιολογικών όρων. Τα λεξιλόγια διατίθενται ελεύθερα ως Ανοικτά Διασυνδεμένα Δεδομένα. Η διαδικτυακή πύλη επιτρέπει στον επισκέπτη να πλοηγηθεί στα λεξιλόγια και στους όρους τόσο με ιεραρχική πλοήγηση όσο και με μηχανή αναζήτησης. Η μηχανή αναζήτησης αναζητά όχι μόνο όρους λεξιλογίων που καταχωρήθηκαν στο σύστημα αλλά και όρους σε μια σειρά από εξωτερικά καθιερωμένα δημόσια λεξιλόγια. Επιπλέον, το Semantics.gr διαθέτει ένα εργαλείο σημασιολογικού εμπλουτισμού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συσσωρευτές και αποθετήρια για να εμπλουτίσουν και να ομογενοποιήσουν τα μεταδεδομένα τους.