Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ   


RDF/XML JSON-LD N-triples CSV (for Triple)

Το λεξιλόγιο «Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών σε συμφωνία με τις τρέχουσες εξελίξεις σε διεθνή πρότυπα, αρχές σημασιολογικού ιστού και όρους διαλειτουργικότητας. Η απόδοση σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των όρων, και η διασύνδεση τους με έγκριτα ανοικτά λεξιλόγια, επιτρέπουν τη διάθεσή τους ως διασυνδεδεμένα δεδομένα . Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξής του, περιλαμβάνει 474 μοναδικές θεματικές στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που καλύπτουν τα κύρια πεδία Επιστήμης, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης. Οι θεματικές εμπεριέχουν σχέσεις ιεραρχίας (ευρύτερο/στενότερο) και συνδέονται σημασιολογικά με άλλα θέματα έγκριτων ανοικτών λεξιλογίων, με σχέσεις συγγένειας και ισοδυναμίας. Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου με νέους όρους και σημασιολογικές διασυνδέσεις είναι σε εξέλιξη.

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι λέξεις  


URI

URI

URI

URI

Συμπερίληψη και καταργημένων σημασιολογικών πόρων  

Καθαρισμός
453   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/1689702079
 • Παράγωγα Λεξιλόγια:
 • ΕΑΔΔ
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/1459167964
 • Παράγωγα Λεξιλόγια:
 • ΕΑΔΔ
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/73942790
 • Παράγωγα Λεξιλόγια:
 • ΕΑΔΔ
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/904051640
 • Παράγωγα Λεξιλόγια:
 • ΕΑΔΔ
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/765226599
 • Παράγωγα Λεξιλόγια:
 • ΕΑΔΔ
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/372415443
 • Παράγωγα Λεξιλόγια:
 • ΕΑΔΔ