Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-klasikh-periodos

 • Ύστερη Κλασική περίοδος 
 • Late Classical Period 
 • Τέλος Κλασικής Περιόδου 
 • Ύστεροι Κλασικοί Χρόνοι 
 • 400 - 323 π.Χ. 
 • Τέλη Κλασικής Περιόδου 
 • 400 - 323 B.C. 
 • Αναδεικνύονται σημαντικοί γλύπτες όπως ο Πραξιτέλης και ο Λύσιππος: Ο πρώτος εισάγει τον αισθησιασμό στην ελληνική γλυπτική, το στοιχείο της σιγμοειδούς καμπύλης στην ανάπτυξη των σωμάτων, της ρευστότητας και της εκθήλυνσης. Ο δεύτερος συνδέει το γλυπτό με τον περιβάλλοντα χώρο 
 • Significant sculptors such as Praxiteles and Lysippos are emerging: The first introduces sensualism to Greek sculpture, the element of the sigmoid curve to body development, fluidity and feminization. The second connects the sculpture with the surrounding space 
 • Υποπερίοδος της κλασικής περιόδου με βάση τα χαρακτηριστικά της τέχνης 
 • Sub-period of the classical period based on the characteristics of art. 
 • -400 
 • -323 
 • Ελλάδα