Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ypomykhnaikh

 • Υπομυκηναϊκή Περίοδος 
 • Submycenean Period 
 • Πρώιμοι Σκοτεινοί χρόνοι 
 • Τέλος Ελλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • 1100 - 1000 π.Χ. 
 • Τέλη Ελλαδικής Περιόδου 
 • Τέλη Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • -Πολλοί οικισμοί καταστράφηκαν ή εγκαταλείφτηκαν -Μεγάλο μέρος του πληθυσμού αποτραβήχτηκε σε ορεινές αγροτικές εγκαταστάσεις -Τα κέντρα της ευρύτερης επικράτειας και οι αποικίες ανεξαρτητοποιήθηκαν -Εγκαταστάσεις στα νησιά του Αιγαίου,Ιονίου, στη μικρασιατική ακτή,Κύπρο και Παλαιστίνη -Ερχομός νέων πληθυσμών από το Βορρά -Εισαγωγή ορισμένων νέων στοιχείων του υλικού πολιτισμούνέο, όπως ο σίδηρος -Η πολιτισμική παράδοση σώζεται σε ποιήματα και μύθους 
 • - Many settlements were destroyed or abandoned - A large part of the population was retired in mountain farming facilities -The colonies became independent -Establishments in the Aegean and Ionian islands, Asia Minor, Cyprus and Palestine -Arrival of new populations from the North -Imports of new materials, like iron -The cultural tradition is preserved in poems and myths 
 • Ολική καταστροφή ακροπόλεων και πτώση μυκηναϊκού πολιτισμού. Αρχή των ελληνικών "σκοτεινών αιώνων" 
 • Total destruction of city forts and decline of the Mycenean civilisation. Begining of the greek "dark ages" 
 • -1100 
 • -1000 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα