Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/yk-II

 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
 • Late Cycladic Period II 
 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
 • ΥΚ ΙΙ 
 • 1480 - 1380 π.Χ. 
 • LC II 
 • YK II 
 • -Ο Μηκυναϊκός πολιτισμός επεκτείνεται στην Ανατολική Μεσσόγειο -Μηκυναϊκά αγγεία βρίσκονται στην Ανατολική Μεσσόγειο, δείγμα επαφής πολιτισμών -Επιρροή στις Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο -Παρακμή Μινωικού πολιτισμού, επέκταση Μυκηναίων και στην Κρήτη 
 • -The Mycenaean civilization expands towards the Eastern Mediterranean -Mycenean vases are located in the Eastern Mediterranean, an example of conteact between cultures -Influence in the Cyclades and the Eastern Aegean -Downfall of Minoan civilization, expansion of Myceneans to Crete 
 • -1480 
 • -1380 
 • Κυκλάδες 
 • Μηκύνες 
 • Κρήτη