Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-iiib

 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΒ 
 • Late Helladic Period IIIB 
 • 1300 - 1200 π.Χ. 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΒ 
 • ΥΕ ΙΙΙΒ 
 • YE IIIB 
 • LH IIIB 
 • -Σεισμοί προκαλούν καταστροφές στα ανάκτορα -Οι ενισχύσεις των αμυντικών έργων μαρτυρούν μια έντονη αίσθηση ανασφάλειας -Ίδρυση νέων παράκτιων οικισμών -Άνθηση τους λόγω επαφών τους με την Ανατολή. 
 • -Earthquakes cause destructions at the palaces - Reinforcements of defense projects shows a strong sense of insecurity - Establishment of new coastal settlements -They flourished thanks to their contacts with the East. 
 • Καταστροφή των ανακτόρων 
 • Destruction of Mycenaean palaces 
 • -1300 
 • -1200 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα