Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-iii

 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Late Helladic Period III 
 • Ύστεροι Μυκηναϊκοί Χρόνοι 
 • 1380 - 1100 π.Χ. 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • YE III 
 • Late Mycenaean Period 
 • ΥΕ ΙΙΙ 
 • LH III 
 • -Ειδικευμένοι τεχνίτες εργάζονταν στα ανάκτορα -Συσσώρευση των αγροτικών προϊόντων και των πολύτιμων αγαθών στα ανάκτορα -Διεθνής ακτινοβολία -Ίδρυση εμπορικών σταθμών σε πολλά σημαντικά λιμάνια της Μεσογείου 
 • -Specialized craftsmen were working in the palace -Acumulation of agricultural products and valuable goods in the palace -International reach - Establishment of commercial stations in many major Mediterranean ports 
 • Με την καταστροφή των ανακτόρων, αρχίζει ένα συγκεντρωτικό μοντέλο 
 • With the destruction of the Mycenaean palaces, a centralized model is beginning to be utilized 
 • -1380 
 • -1100 
 • Ανατολική Μεσόγειος 
 • Μηκύνες