Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-i

 • Υστεροελλαδική Περίοδος Ι 
 • Late Helladic Period I 
 • Αρχή Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • 1600 - 1480 π.Χ 
 • Πρώιμοι Μυκηναϊκοί Χρόνοι 
 • Πρώιμη Υστεροελλαδική Περίοδος 
 • Αρχαιότερη Υστεροελλαδική Περίοδος 
 • Αρχές Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • ΥΕ Ι 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος Ι
 • LH I 
 • Early Mycenaean Period 
 • YE I 
 • -Επιρροή απο Μινωικό πολιτισμός και Εγγύς Ανατολής -Αρχή ανακτορικών κρατών -Αύξηση πληθυσμού και οικισμών -Ανάπτυξη εμποριού και περισσότερος πλούτος -Κτερίσματα θολωτών τάφων 
 • -Impact of Minoan civilization and Near East -Beginningof palatial states -Increase of population and settlements -Growth of trade and more wealth -Luxuries in Shaft Graves 
 • Φάση οργάνωσης της μηκυναϊκής κοινωνίας και αρχή της περιόδου των θολωτών τάφων 
 • Creation of the mycenean societies and the begining of the shaft graves period 
 • -1600 
 • -1480 
 • Θήρα 
 • Αργολίδα 
 • Λέρνη 
 • Μεσσηνία