Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/rwmaikh-aytokratorikh-periodos

 • Ρωμαϊκή περίοδος 
 • Roman Period 
 • Ρωμαϊκή περίοδος 
 • Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδος 
 • 31 π.Χ - 324 μ.Χ. 
 • Ρωμαϊκοί Χρόνοι
 • 31 B.C. - 324 A.D. 
 • Η ιδιαιτερότητα της ελληνορωμαϊκής τέχνης έγκειται στη γόνιμη σύζευξη μορφολογικών στοιχείων και εκφραστικών τάσεων, τόσο ελληνικών όσο και ρωμαϊκών. Οι Έλληνες καλλιτέχνες μέσα από τα έργα τους μπόρεσαν, όχι μόνο να αποδώσουν τη δυναμική των καλλιτεχνικών ρευμάτων της εποχής τους, αλλά ταυτόχρονα και να αναδείξουν την τεχνοτροπική παράδοση της πατρίδας τους, να αποδείξουν τις ικανότητές τους και να εκφράσουν τις προσωπικές τους ευαισθησίες. 
 • The particularity of Greco-Roman art lies in its combination of Hellenic and Roman morphological elements and expressive tendencies. Hellene craftsmen managed not only to render the dynamic of the artistic trends of the era, but at the same time displayed the traditional techniques of their homeland, demonstrating both their skill and individual sensibilities. 
 • Συμβατικά η περίοδος της Ρωμαιοκρατίας στον ελληνικό χώρο ξεκινάει το 146 π.Χ., έτος στο οποίο τοποθετείται η λεηλασία και καταστροφή της Κορίνθου από το ρωμαίο στρατηγό Λεύκιο Μόμμιο. Παρ' όλα αυτά ήδη από το 168 π.Χ. η Μακεδονία είχε περιέλθει στο ρωμαϊκό έλεγχο. Το 148 π.Χ. η Μακεδονία έγινε επίσημα ρωμαϊκή επαρχία με πρωτεύουσα την Πέλλα. Η Ρωμαϊκή περίοδος στον ελληνικό χώρο τελειώνει με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης το 324 μ.Χ. 
 • The period of Roman domination in the Greek area begins in 146 BC, when the looting and destruction of Corinth by the Roman general Leucios Lomios took place. Nevertheless, as early as 168 BC, Macedonia had come under Roman control. In 148 BC Macedonia became officially a Roman province. The Roman period in the Greek area ends with the foundation of Constantinople in 324 AD. 
 • -31 
 • 324 
 • Ελλάδα