Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwtokykladikh

 • Πρωτοκυκλαδική περίοδος 
 • Early Cycladic Period 
 • ΠΚ 
 • 3300 - 2000 π.Χ. 
 • EC 
 • - Αναζήτηση και εξεύρεση μετάλλων (χαλκού, άργυρου, μόλυβδου) και χρήση κραμάτων ανθεκτικού ορείχαλκου (μπρούντζου) - Βελτίωση και επέκταση της εργαλειοτεχνίας, της βιοτεχνίας, της ναυπηγικής και ναυτιλίας (χάραξη νέων θαλάσσιων δρόμων και δημιουργία εμπορικών δικτύων), της κτηνοτροφίας, της γεωργίας (έναρξη συστηματικής καλλιέργειας του αμπελιού και της ελιάς), και άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων - Ανάπτυξη πολλών και μικρών οικισμών λίγων οικογενειών, με ελάχιστο πληθυσμό 50 ατόμων - Καταμερισμός εργασίας και τεχνολογική εξειδίκευση - Ακμή κεραμικής, ειδωλοπλαστικής, λιθοτεχνίας, μεταλλοτεχνίας, εργαλειοτεχνίας, ξυλουργικής-ναυπηγικής και τέχνης της τοιχογραφίας - Ταφικά και λατρευτικά έθιμα (σεβασμός στην αξία της ανθρώπινης ζωής, πίστη στη μεταθανάτια πορεία του ανθρώπου, οργανωμένα νεκροταφεία κιβωτιόσχημων τάφων, τελετουγίε, καθώς και κτερίσματα προς μνήμην του θανόντα) 
 • - Use of metals (copper, silver, lead) and brass (bronze) - Improvement and expansion of tool making, naval Architecture and shipping (development of new maritime routes and creation of commercial networks), livestock breeding, agriculture (begging of systematic cultivation of vineyards and olive trees) and other productive activities - Development of many small settlements of few families, with a minimum population of 50 people each - Labor division, technological specialization - Prosperity of pottery, figurine production, stone-carving, metalworking, tool making, carpentry-shipbuilding and art of fresco - Burial, devotional and cult customs (respect for human life, faith in the post-mortem course of man, organized cemeteries of cist graves, funeral rituals, as well as grave-goods in memory of the deceased) 
 • Η περίοδος κατά την οποία συγκροτείται και αρχίζει να ανθίζει ο κυκλαδικός πολιτισμός στα νησιά του Αιγαίου. Αυτή, αποτελεί την πρώτη από τις τρεις φάσεις που γνώρισε ο κυκλαδικός πολιτισμός (Πρωτοκυκλαδική, Μεσοκυκλαδική και Υστεροκυκλαδική), ενώ διακρίνεται στην Πρωτοκυκλαδική περίοδο l, ll και lll. 
 • The origins of Cycladic civilization in the Aegean islands (its formation and gradual development). This period is the first one of the three in total phases of Cycladic civilization (Early Cycladic, Middle Cycladic and Late Cycladic Period), while it is distinguished in the Early Cycladic period, l, ll and lll. 
 • -3300 
 • -2000 
 • Κυκλάδες 
 • Nησιά του Αιγαίου