Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwtogewmetrikh-periodos

 • Πρωτογεωμετρική περίοδος 
 • Protogeometric Period 
 • Αρχαιότερη Γεωμετρική περίοδος 
 • Αρχή Γεωμετρικής Περιόδου 
 • Αρχές Γεωμετρικής Περιόδου 
 • 1050 - 900 π.Χ. 
 • 1050 - 900 B.C. 
 • -Ο μηκυναϊκός πολιτισμός διατηρείται σε περιοχές όπως η Κύπρος -Καταστροφή του παλιού συστήματος οικονομίας -Απουσία υλικών καταλείπων -Δημογραφικός μαρασμός -Κέντρα όπως η Αθήνα δεν επηρεάζονται -Εσωτερικές μετακινήσεις -Φυλετικές κοινωνίες 
 • - Mycenaean culture is maintained in areas like Cyprus - Reversal of the old system of economy -Absence of material objects -Demographic decay - Centers like Athens are not affected -Internal movements -Clannish societies 
 • Αρχίζει η μεταβατική περίοδος προς την αρχαιότητα. "Ομηρική Εποχή" 
 • Transitional phase. "Homeric Period" 
 • -1050 
 • -900 
 • Αττική 
 • Ιωνία 
 • Μικρά Ασία 
 • Κύπρος 
 • Βιοτοία