Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwtoelladikh-periodos-hpeirwtikh-ellada

 • Πρωτοελλαδική περίοδος 
 • Early Helladic Period 
 • Πρωτοελλαδικοί Χρόνοι 
 • ΠΕ 
 • 3300 - 2100 π.Χ. 
 • EH 
 • - Πληθυσμιακή αύξηση με ανάλογη αύξηση των οικισμών σε παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές - Αξιοσημείωτη πολεοδομική οργάνωση - Διεύρυνση της παραγωγής και του πλεονάσματος αγαθών - Εξειδίκευση εργασίας - Τεχνολογική ανάπτυξη (μεταλλουργία, κεραμική) και βιοτεχνική παραγωγή - Έλεγχος διακίνησης αγαθών (χρήση σφραγίδων) - Εντατικοποίηση των εμπορικών ανταλλαγών και επέκταση των αγαθών κύρους - Ποικίλα ταφικά έθιμα και πρακτικές, ύπαρξη θρησκευτικών πεποιθήσεων και άσκηση κάποιου είδους λατρείας 
 • - Increase of population, which is proportional to the increase of settlements in coastal areas or in the inland - Remarkable town planning - Increase of production and surplus of produce - Job specialization - Technological development (metallurgy, pottery) and industrial production - Control of the goods' distribution (use of seals) - Intensification of commercial exchange and the increase of privilege goods - Various burial customs and practices, existence of religious beliefs and exercise of some kind of worship 
 • Η περίοδος κατά την οποία συγκροτείται και αρχίζει να ανθίζει ο ελλαδικός πολιτισμός στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτή, αποτελεί την πρώτη από τις τρεις φάσεις που γνώρισε ο ελλαδικός πολιτισμός (Πρωτοελλαδική, Μεσοελλαδική και Υστεροελλαδική), ενώ διακρίνεται στην Πρωτοελλαδική περίοδο l, ll και lll. 
 • The origins of Helladic civilization in Greek mainland (its formation and gradual development). This period is the first one of the three in total phases of Helladic civilization (Early Helladic, Middle Helladic and Late Helladic Period), while it is distinguished in the Early Helladic period, l, ll and lll. 
 • -3300 
 • -2100 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα