Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-klasikh-periodos

 • Πρώιμη Κλασική Περίοδος 
 • Early Classical Period 
 • Αρχή Κλασικής Περίοδος 
 • Αρχές Κλασικής Περίοδος 
 • Αρχαιότερη Κλασική Περίοδος 
 • 480 - 450 π.Χ 
 • 480 - 450 B.C. 
 • - Χαρακτηρίζεται από την εγκατάλειψη του αρχαϊκού μειδιάματος και επικεντρώνεται σε στοιχεία που αντιπροσωπεύουν ρεαλιστικά την ανθρώπινη φύση και μορφή στην τέχνη - Συνδέεται ιδιαίτερα με τον χιασμό του σώματος ή κοντραπόστο (contraposto) και την εισαγωγή του ορείχαλκου στη γλυπτική 
 • - It is characterized by the departure from the fixed Archaic smile and the focus on elements that realistically represent human nature and form in the art - It is particularly associated with contraposto and the introduction of brass into sculpture 
 • -480 
 • -450 
 • Ελλάδα