Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-gewmetrikh-periodos

 • Πρώιμη Γεωμετρική περίοδος 
 • Early Geometric Period 
 • 900-850 π.Χ 
 • ΠΓ 
 • 900-850 B.C. 
 • -Αρχίζουν να ιδρύονται οι πρώτες πόλεις -Αναπτύσεται η γεωμετρική τέχνη -Άνθιση εμπορίου -Οδηγεί σιγά σιγά σε υπερπληθυσμό -Κοινωνίες που κυβερνούνται απο "μεγάλους άνδρες",αριστοκρατία 
 • -The first cities are being established -The geometric art is developing -Flourishment of trade -Gradual overpopulation -Societies governed by 'big men', aristocracy 
 • Περίοδος μεταναστεύσεων και σημάδια των πρώτων κοινωνιών 
 • Migration period and signs of the early societies 
 • -900 
 • -850 
 • Ελλάδα 
 • Μικρά Ασία 
 • Κύπρος 
 • Κάτω Ιταλία