Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-epoxh-toy-xalkoy

 • Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 
 • Early Bronze Age 
 • Αρχαιότερη Εποχή του Χαλκού 
 • Αρχή Εποχής του Χαλκού 
 • Πρώιμη Χαλκοκρατία 
 • 3200 - 2000 π.Χ. 
 • ΠEX 
 • Αρχές Εποχής του Χαλκού 
 • 3200 - 2000 B.C. 
 • - Διάδοση των μετάλλων - Ανάπτυξη ναυσιπλοίας - Συγκρότηση ιδιαίτερων πολιτιστικών ενοτήτων (Bορειοανατολικό Aιγαίο, Kυκλάδες και κυρίως Eλλάδα) - Δημιουργία οργανωμένων οικισμών - Έλεγχος για πρώτη φορά της οικονομίας, με την συγκέντρωση αγαθών και τη χρήση σφραγίδων - Εκτεταμένες καταστροφές στο τέλος της περιόδου, που συνδέονται και με μετακινήσεις πληθυσμών 
 • - Dissemination of metals - Navigation development - Creation of special cultural units - Creation of organized settlements - Control for the first time of the economy by collecting goods and using seals - Extensive disasters at the end of the period associated with population movements 
 • H πρώτη από τις τρεις συνολικά βασικές υποπεριόδους στις οποίες διακρίνεται η Εποχή του Χαλκού. 
 • The first one of the three in total main subperiods οf the Bronze age. 
 • -3200 
 • -2000 
 • Bορειοανατολικό Aιγαίο 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • Kυκλάδες