Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-arxaikh-periodos

 • Πρώιμη Αρχαϊκή Περίοδος 
 • Early Archaic Period 
 • Αρχή Αρχαϊκής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Αρχαϊκή Περίοδος 
 • 700-575 π.Χ. 
 • Αρχές Αρχαϊκής Περιόδου 
 • Ανατολίζουσα Περίοδος 
 • 700-575 B.C. 
 • -Εγκαθιδρύεται το σύστημα των πόλεων κρατών -Πέραν απο αυτόχθωνες, στις πόλεις κατοικούν και ξένοι και σκλάβοι -Αποικισμός, δημιουργεία κέντρων και "Μεγάλη Ελλάδα" -Αναπτύσσονται ισχυρά κέντρα όπως Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος -Στην θρησκευτική λατρεία εισάγωνται τοπικοί ήρωες -Οι επεκτατικοί πόλεμοι αιτιολογούνται βάσει και μυθολογίας πλέον -Θεσπίζονται πλέον και γραπτοί νόμοι, απαραίτητοι για το θεσμό της πόλης-κράτος -Ανταλλαγή αγαθών και ιδεών με Ασία, Ευρώπη, Αφρική -Ανάπτυξη αλφαβήτου, με την εισαγωγή φωνηέντων -Καινούργια μοτίβα γλυπτών, κούρος, και κόρη 
 • -The city-state system is implemented -In addition to indigenous people, foreigners and slaves also live in the cities -Migration, creation of city centers of the "Great Greece"(Magna Grecia) -Strong centers such as Athens, Sparta, Corinth are developing -The religious worship introduces local heroes -Expansionist wars are justified on the basis of mythology as well -Appearance of written laws, necessary for the institution of the city-state -An exchange of goods and ideas with Asia, Europe, Africa -Development of alphabet, with the introduction of vowels -Small sculpture patterns, kouros, and kori 
 • Πρώτο στάδιο της αρχαϊκής περιόδου. Φάση των συνοικισμών και αρχή των πόλεων 
 • First stage of the archaic period. It's a time of big settlements and the beginning of the city-states (polis) 
 • -700 
 • -575 
 • Ελλάδα