Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pm-II

 • Πρωτομινωική Περίοδος ΙΙ 
 • Early Minoan Period II 
 • 2600 - 2300 π.Χ. 
 • Πρωτομινωική Περίοδος ΙΙ 
 • ΠΜ ΙΙ 
 • ΠΜ II 
 • Ώριμη Πρωτομινωική Περίοδος 
 • EM II 
 • - Άφιξη μεγάλου αριθμού αποικιών (μάλλον μικρασιατικής προέλευσης) στα κρητικά εδάφη/ Πρώιμη αστικοποίηση -Αλλαγή οικιστικής διάρθρωσης και εσωτερικής δομής της κοινωνίας -Έναρξη οργανωμένων δραστηριοτήτων των Μινωιτών εκτός των κρητικών συνόρων και καθίδρυση εμπορικών σταθμών και αποικιών - Αφομoίωση ξένων πολιτιστικών επιδράσεων (κυρίως από τις Κυκλάδες και την Ανατολή) - Συγκρότηση κοινής φυλετικής ταυτότητας και συνείδησης μεταξύ των κατοίκων - Φανερή εξέλιξη σε όλους τους τομείς της ζωής και της τέχνης. Στην κεραμική συνεχίστηκαν να χρησιμοποιούνται οι ρυθμοί του Αγίου Ονούφριου και της Λεβήνας, αλλά αναπτύχθηκαν και νέοι όπως της Κουμάσας, των λεπτών σταχτόχρωμων αγγείων με εγχάρακτα γραμμικά θέματα (τρίγωνα, ημικύκλια) πάνω σε λεία επιφάνεια και της Βασιλικής. Μεγάλη βελτίωση επίσης δέχτηκαν η λιθοτεχνία, η μεταλλοτεχνία και η χρυσοχοΐα, ενώ τότε εμφανίστηκαν και οι πρώτες σφραγίδες - Ταφικά έθιμα και πρακτικές: γενίκευση της χρήσης των νεκροταφείων, των μνημειωδών ταφών καθώς και των κυκλικών ταφικών κτηρίων (θολωτοί τάφοι) και των ορθογώνιων αντίστοιχα - που συνιστούν χαρακτηριστικό δείγμα της ταφικής αρχιτεκτονικής της περιόδου. 
 • - Arrival of a large number of colonies (probably of Asia Minor origin) in Crete / Early urbanization - Change of the residential and internal structure of society - Organized activities outside the Cretan borders and establishment of commercial stations and colonies - Enrichment of foreign cultural influences (mainly from the Cyclades and the East) - Establish of a common racial identity and consciousness among the inhabitants - Evolution in all areas of life and art. In pottery, the rhythms of Agios Onoufrios and Levine continued to be used, but also new of them developed, such as Koumasas, thin ash-colored vases with engraved linear themes (triangles, semicircles) on a smooth surface and Vasiliki. Stonework, metalworking and goldsmithing were also greatly improved, and that is when the first stamps appeared - Burial customs and practices: use of cemeteries and monumental graves as well as circular burial buildings (tholos) and rectangular burial buildings - that are a typical example of the periods funerary architecture. 
 • Η δεύτερη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Πρωτομιινωική περίοδος. 
 • The second of the three total subperiods in which the Early Minoan period is distinguished. 
 • -2600 
 • -2300 
 • Κρήτη