Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pk-III

 • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Early Cycladic Period III 
 • Τέλη Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου 
 • ΠΚ III 
 • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Τέλος Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου 
 • ΠΚ ΙΙΙ 
 • 2300 - 2000 π.Χ. 
 • EC III 
 • - Οχύρωση των πρωτοκυκλαδικών οικισμών (Καστρί Σύρου, Πάνορμος Νάξου) - Εμφάνιση πρωτόγνωρων για την εποχή στοιχείων στην αρχιτεκτονική, την κεραμική (π.χ. χειροποίητη κόκκινη και μαύρη στιλβωμένη κεραμική) και τη μεταλλοτεχνία - Χρήση για πρώτη φορά στο Αιγαίο κεραμικού τροχού - Ανάπτυξη της μεταλλουργίας του μπρούντζου - Εξέλιξη της ζωγραφικής και της γραπτής διακόσμησης κεραμικών αγγείων - εφαρμογών που συνιστούν βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου - H παραγωγή λίθινων αγγείων κυρίως από μάρμαρο, αλλά και από πιο μαλακά πετρώματα μειώνεται δραματικά και είναι σχεδόν ανύπαρκτη 
 • - Fortifications of the Early Cycladic settlements (Kastri on Syros, Panormos on Naxos) - Appearance of new elements in architecture, pottery and metalworking of the Cyclades - Use of the potter's wheel for the first time in the Aegean - Particular development of bronze metalworking - Painted decoration of ceramic vases is of great importance - Production of stone vases mainly of marble, but also of softer rocks is considerably decreased and practically is non- existent during this period 
 • Η τελευταία από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Πρωτοκυκλαδική περίοδος. 
 • The last of the three total subperiods in which the Early Cycladic period is distinguished. 
 • -2300 
 • -2000 
 • Κυκλάδες 
 • Νησιά του Αιγαίου