Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pk-II

 • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
 • Early Cycladic Period II 
 • ΠΚ ΙΙ 
 • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
 • 2900 - 2300 π.Χ. 
 • ΠΚ II 
 • EC II 
 • - Διατήρηση της κοινωνικής σύνθεσης, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη περίοδο (Πρωτοκυκλαδική Περίοδος Ι ) - Εκμετάλλευση των λατομείων οψιανού της Μήλου και των μεταλλείων αργύρου, μολύβδου και χαλκού στη Σίφνο, την Κύθνο κ.ά. - Περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου - Οι Κυκλάδες συνιστούν το φορέα επικοινωνίας του βόρειου Αιγαίου και της Μικράς Ασίας με την κεντρική και τη νότια ηπειρωτική Eλλάδα και συντελούν αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας πολιτισμικής κοινής κατά μήκος του Αιγαίου γνωστής ως ''διεθνές πνεύμα" - Ιδιαίτερη ενασχόληση με την μαρμαρογλυπτική (ποικιλόμορφα αγγείων και μαρμάρινων ειδώλιων) και τη ζωγραφική που επίσης κατέχει ξεχωριστή θεση στην ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα κυκλαδική τέχνη 
 • - Maintenance of the social composition, political organization and economy as they formed in the previous period (Early Cycladic Period I) - Exploitation of Milos obsidian quarries and silver, lead and copper mines in Sifnos, Kythnos etc - Further development of maritime trade - Radical contribution of the Cyclades in the communication between northern Aegean and Asia Minor with central and southern mainland Greece and configuration of the ''international spirit'' along the Aegean - Special interest in marble sculpture (varieties of vases and marble figurines) and painting (which also occupies a particularly good position in the anthropocentric Cycladic art) 
 • Η δεύτερη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Πρωτοκυκλαδική περίοδος. Σε αυτή κορυφώθηκε η ανάπτυξη του κυκλαδικού πολιτισμού. 
 • The second of the three total subperiods in which the Early Cycladic period is distinguished. 
 • -2900 
 • -2300 
 • Κυκλάδες 
 • Νησιά του Αιγαίου