Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pe-i

 • Πρωτοελλαδική περίοδος Ι 
 • Early Helladic Period I 
 • ΠΕ Ι 
 • ΠΕ I 
 • 3300 - 2900 π.Χ. 
 • Πρωτοελλαδική περίοδος Ι 
 • Αρχαιότερη Πρωτοελλαδική Περίοδος 
 • Αρχές Πρωτοελλαδικής περιόδου 
 • Αρχή Πρωτοελλαδικής περιόδου 
 • EH I 
 • - Οργάνωση κοινοτήτων σε μικρούς και μεγαλύτερους οικισμούς, οι οποίοι αριθμούν κατά μέσον όρο από 300 έως 1000 άτομα - Βελτίωση γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας - Περιορισμένη άσκηση της μεταλλοτεχνίας - Ενασχόληση με την κεραμική τέχνη - η οποία και είναι χειροποίητη, περιλαμβάνει αγγεία με σχετικά τραχύ πηλό, λεπτά τοιχώματα και έντονα κόκκινη επιφάνεια απλή ή στιλβωμένη, ενώ στην παραγωγή της σημειώνονται (κατά τα τέλη της περιόδου) τοπικές παραλλαγές 
 • - Organization of communities in small settlements or larger ones, which number an average of 300 to 1000 persons - Improvement of agricultural and animal husbandry economy - Limited use of metals - Engaging with pottery, which is handmade, includes vases of a relatively rough clay, thin walls and bright red surface, plain or burnished. During this period regional variations in pottery took place 
 • Η πρώτη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Πρωτοελλαδική περίοδος. Αυτή, εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1915-1916 στον οικισμό Κοράκου Κορινθίας, ενώ στην Εύτρηση Βοιωτίας στάθηκε δυνατή η σωστή στρωματογραφική της ένταξη μετά την Ύστερη Νεολιθική και πριν την Πρωτοελλαδική ΙΙ. Για αυτό το λόγο είναι γνωστή και ως "πολιτισμός Εύτρησης". 
 • The first one of the three total subperiods in which the Early Helladic period is distinguished. Its signs were first indicated in 1915-1916 in the Korakou settlement in Corinthia. The correct stratigraphic integration of Eutresis of Boeotia was defined after the Late Neolithic period and before the EH II. This is the reason for which this period is known as the "Eutresis culture". 
 • -3300 
 • -2900 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • Link : http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/eh/index.html