Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pe-II

 • Πρωτοελλαδική περίοδος ΙΙ 
 • Early Helladic Period II 
 • ΠΕ II 
 • ΠΕ ΙΙ 
 • 2900 - 2400 π.Χ. 
 • Πρωτοελλαδική περίοδος ΙΙ 
 • EH II 
 • - Σημείωση πληθυσμιακής αύξησης - Δημιουργία πυκνοκατοικημένων οικισμών με πρωτοαστικό χαρακτήρα, οι οποίοι και διακρίνονται για το πολεοδομικό τους σύστημα και τα κοινοτικά τους έργα (οχυρώσεις, κτίσματα κ.ά) - Ραγδαία οικονομική άνθηση, που επιφέρει τομές στη διοικητική οργάνωση και την κοινωνική σύνθεση των πρωτοελλαδικών κοινοτήτων - Εξειδίκευση στις τέχνες (κεραμική παραγωγή) και τεχνολογίες καθώς και περαιτέρω βιοτεχνική ανάπτυξη (μεταλλοτεχνία) - Εντατική άσκηση του εμπορίου - Στην αρχιτεκτονική εξεχουσα θέση κατέχουν οικοδομήματα ειδικού τύπου, π.χ. τα ορθογώνια "κτήρια με διάδρομο" και το "Kυκλικό κτήριο" της Tίρυνθας - Ταφικά έθιμα και πρακτικές: βρέθη και παιδιά ενταφιάζονται είτε σε νεκροταφεία είτε εντός ενός οικισμού, σε αντίθεση με τους ενήλικες που τοποθετούνται πέρα από αυτόν. Τα νεκροταφεία περιλαμβάνουν απλούς ή κτιστούς λάκκους, κιβωτιόσχημους ή θαλαμοειδείς τάφους, λαξευμένους στο βράχο και ταφές σε πιθάρια. Οι τάφοι είναι ατομικοί ή οικογενειακοί και μερικοί από αυτούς χρησιμοποιούνται ως οστεοθήκες 
 • - Increase of population - Development of densely populated settlements (of an urban character), which are distinguished for their town planning community works (e.g. fortifications, community buildings) - Significant economic thriving which brings about innovations in the administrative organization and social composition of the communities. - Art and technological specialization and further development of metalworking - Intense practice of trade - Burial customs and practices: burials of infants and children in cemeteries or within the limits of the settlement, while it was mainly the adults that were buried outside of it. Cemeteries were situated far from the settlement and include simple or built pits, cist graves or chamber tombs, hewn into rock. There were graves for one or more than one person, for both men and women (family graves). Some were used as ossuaries 
 • Η δεύτερη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Πρωτοελλαδική περίοδος. Αυτή καθιστά την πρώτη φάση πολιτιστικής ακμής της νότιας Ελλάδας πριν από τη λαμπρή Μυκηναϊκή περίοδο. 
 • The second of the three total subperiods in which the Early Helladic period is distinguished. It is the first phase of cultural flourishing of south Greece before the glorious Mycenaean period. 
 • -2900 
 • -2400 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα