Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/palaioxristianikoi-xronoi

 • Παλαιοχριστιανικοί Χρόνοι 
 • Εarly Christianity Period 
 • 300 - 700 μ.Χ. 
 • 300 - 700 A.D. 
 • Η μετατόπιση του κέντρου βάρους στην Ανατολή, καθώς και η θέσπιση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του κράτους, άλλαξαν το πρόσωπο της αυτοκρατορίας, κάνοντας έντονο το θρησκευτικό χαρακτήρα του 
 • The shifting of the political center of gravity into the East, as well as the establishment of Christianity as an official state religion, strengthened the religious characteristics of the state 
 • Η Παλαιοχριστιανική περίοδος αρχίζει με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από το Μ. Κωνσταντίνο το 330 και τη μεταφορά σε αυτή της έδρας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
 • The Early Christian period begins with the foundation of Constantinople in 330 by Constantine the Great 
 • 300 
 • 700 
 • Ελλάδα 
 • Κωνσταντινούπολη