Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/othwmanikh-periodos

 • Οθωμανική περίοδος 
 • Ottoman Period 
 • 1453 - 1821 μ.Χ. 
 • Μεταβυζαντινοί Χρόνοι 
 • 1453 - 1821 A.D. 
 • - Οι συνθήκες του Κάρλοβιτς (1699) και του Kιουτσούκ-Kαϊναρτζί (1774) έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου. Σημαντική ήταν η συμβολή των παροικιών στη διεξαγωγή του εμπορίου στον ευρύτερο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Αποτυχημένη εξέγερση των Ελλήνων το 1770 (Ορλωφικά) - Ο Ρήγας Φεραίος θανατώνεται στο Βελιγράδι (1798) - Εκδίδεται η Ελληνική Νομαρχία, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της ελληνικής προεπαναστατικής γραμματολογίας (1806) - Ο Αλή Πασάς έρχεται σε ρήξη με την Πύλη (1820) - Ιδρύεται στην Oδησσό η Φιλική Εταιρεία από τους Σκουφά, Tσακάλωφ και Ξάνθο (1814) 
 • The Treaty of Karlowitz (1699) and The Treaty of Küçük Kaynarca (1774) played an important role in the development of Greek trade. The contribution of greek communities to trade in the wider terrestrial and maritime area of Southeastern Europe, was significant - The failed Orlov revolt in 1770 - Rigas Feraios is killed in Belgrade (1798) - One of the most important texts of greek pre-revolutionary literature, Hellenic Nomarchy, is published (1806) - Ali Pasha breaks away from the Sublime Porte (1820) - Filiki Eteria (or Society of Friends) is founded in Odessa by Skoufas, Tsakalof, Xanthos (1819) 
 • Η χρονική περίοδος κατά την οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία ασκούσε κυριαρχία στον γεωγραφικό χώρο της σημερινής Ελλάδας και γενικά σε περιοχές κατοικούμενες από Έλληνες 
 • The period during which the Ottoman Empire dominated the geographical area of ​​present-day Greece and generally in areas inhabited by Greeks 
 • 1453 
 • 1821 
 • Ελλάδα 
 • Βαλκάνια 
 • Αιγαίο