Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/neolithikh-periodos

 • Νεολιθική Περίοδος 
 • Neolithic Period 
 • 7000-2800 π.Χ. 
 • 7000-2800 B.C. 
 • -Συγκρότηση και δημιουργία οικισμών μόνιμου χαρακτήρα -Πολιτική οργάνωση -Συστηματική άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας, με απώτερο στόχο την αύξηση και τον έλεγχο της παραγωγής -Ανταλλαγή πρώτων υλών και προϊόντων -Το κυνήγι και η αλιεία αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο στην οικονομία της εποχής -Πολυμορφία στην τέχνη (κεραμική, υφαντική, καλαθοπλεκτική, ειδωλοπλαστική) -Άσκηση μεταλλουργίας για την κατασκευή χρυσών και ασημένιων κοσμημάτων και εργαλείων -Ταφικά έθιμα και πρακτικές που υποδηλώνουν το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την πίστη στη μεταθανάτια ζωή, όπως αυτή εκφράζεται με την προσφορά ταφικών δώρων (κτερισμάτων) 
 • -Building and creating permanent settlements -Political structure -Systemic exercise of agriculture and livestock breeding, with the aim of increasing and controlling production. -Exchange of raw materials and products -Hunting and fishing take on a secondary role in the economy of the time. -Production of ceramics (baked clay) -Polimography in art(ceramics, weaving and baskets, idoloplasty) -Metallurgy for the manufacture of gold and silver jewelery and tools -Burial customs and practices that suggest respect for human life and faith in post-mortem life, expressed in the offer of funeral gifts 
 • Η περίοδος που σημειώνεται μεταξύ της επιπαλαιολιθικής ή μεσολιθικής εποχής και της εποχής του χαλκού αντίιστοιχα. 
 • The Neolithic period is the intermediate between the epalangeolithic or mesolithic and the copper age. 
 • -7000 
 • -2800 
 • Στερεά Ελλάδα 
 • Πελοπόννησος 
 • Θεσσαλία 
 • Μακεδονία 
 • Κρήτη