Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mk-i-II

 • Μεσοκυκλαδική Περίοδος Ι-II 
 • Middle Cycladic Period I-II 
 • ΜΚ Ι-ΙΙ 
 • Πρώιμη Μεσοκυκλαδική Περίοδος 
 • Μεσοκυκλαδική Περίοδος Ι-II 
 • Αρχές Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Μεσοκυκλαδική Περίοδος 
 • 1900 - 1700 π.Χ 
 • Αρχή Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • MK I-II 
 • MC I-II 
 • - Ανάπτυξη μεγάλων, πυκνοδομημένων και οχυρωμένων πόλεων. Σε αυτές στεγάζονταν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κάθε νησιού για λόγους ασφαλείας - Διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής και οικονομικής δύναμης, εκείνης των ναυτικών, οι οποίοι και συμμετείχαν στο διαμετακομιστικό εμπόριο αρχικά με τους μινωίτες και έπειτα με τους μυκηναίους εμπόρους - Ανομοιόμορφη κατανομή του πλούτου και κατ' επέκταση επικράτηση κοινωνικής πολυμορφίας στα πρωτοαστικά κέντρα της περιόδου - Σημείωση ιδιαίτερης χρωματικής και θεματικής εξέλιξης στην ζωγραφική (απόδοση ζωικού και φυτικού κόσμου) καθώς και προόδου στην κεραμική τέχνη - Στα ταφικά έθιμα συμπεριλαμβάνονταν: η χρήση οργανωμένων νεκροταφείων απλών ή κτιστών κιβωτιόσχημων καθώς και θαλαμοειδών τάφων, η διεξαγωγή πιθοταφών και η προσφορά ταφικών δώρων (κτερισμάτων), ενώ την λατρευτική παράδοση σηματοδότησε η παύση της παραγωγής ειδωλίων και η ίδρυση του πρωιμότερου ιερού του προϊστορικού Αιγαίου στην Αγία Ειρήνη της Κέας 
 • - Large, densely built and fortified towns, in which the most inhabitants of the island are sheltered for greater security, are developed in the Cyclades - A new social-economic power is formed, the seamen, which take action in the transit trade initially with the Minoans and later with the Mycenaean merchants - Unequal distribution of wealth and by extension social multiformity characterizes the early urban centres of this period - Particular evolution in painting (performance of animal and plant world) as well as progress in pottery art - Burial customs (use of organized cemeteries, burials in simple or cist graves, chamber tombs and pithoi, grave-goods in memory of the deceased) and cult tradition (cessation of figurine production, establisment of the earliest sanctuary of the prehistoric Aegean in Agia Irini on Keos) 
 • Η πρώτη και δεύτερη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Μεσοκυκλαδική περίοδος. 
 • The first and the second of the three total subperiods in which the Middle Cycladic Period is distinguished. 
 • -1900 
 • -1700 
 • Κυκλάδες 
 • Νησιά του Αιγαίου