Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mesopolemos

  • Μεσοπόλεμος 
  • Interwar period 
  • 1922-1940 μ.Χ. 
  • - Η ελληνική κοινωνία έρχεται σε επαφή με νεοτερικές ιδέες και νέα ήθη που κυριαρχούν στη δυτική Ευρώπη - Στον καλλιτεχνικό χώρο παρατηρείται στροφή προς τα ευρωπαϊκά κινήματα του μοντερνισμού - Το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, με την ανοχή του παλατιού, κατέλυσε το κοινοβουλευτικό καθεστώς και επέβαλλε δικτατορία στις 4 Αυγούστου (Δικτατορία Μεταξά ή Καθεστώς 4ης Αυγούστου) 
  • - Neoteric ideas and new manners, currently prevailing in western Europe, inundated the Greek society - In the artistic world there is a shift towards the European movements of modernism - In 1936, with the tolerance of the palace, Metaxas imposed a dictatorship on 4 August (Metaxas Dictatorship or 4th of August Regime) 
  • Ως (ελληνικός) μεσοπόλεμος ορίζεται ιστοριογραφικά η περίοδος µεταξύ του 1923 και του 1940, δηλαδή μεταξύ της Mικρασιατικής Καταστροφής και της εισόδου της Ελλάδας στον Β' Π.Π 
  • Greek) interwar period is the period between 1923 and 1940, that is, the Asia Minor Catastrophe and the entry of Greece into the WWII. 
  • 1922 
  • 1940 
  • Ελλάδα