Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mesominwikh-periodos

 • Μεσομινωική περίοδος 
 • Middle Minoan Period 
 • 2000 - 1600 π.Χ. 
 • ΜΜ 
 • MM 
 • - Ίδρυση ανακτόρων (διοικητικά, οικονομικά, καλλιτεχνικά και θρησκευτικά κέντρα) και επαύλων (κτήρια με χαρακτηριστικά στοιχεία της ανακτορικής αρχιτεκτονικής) - Ιεραρχημένη και συγκεντρωτική οργάνωση της κοινωνίας (συγκεντρωτικό πολιτικό, διοικητικό και οικονομικό σύστημα) - Η ανώτατη εξουσία αποκτά θεοκρατικό χαρακτήρα - Προνομισματική οικονομία (βασισμένη δηλαδή στις ανταλλαγές προϊόντων και όχι στη χρήση νομισμάτων) - Άσκηση του εμπορίου σε διεθνή κλίμακα και κατά συνέπεια εντατικοποίηση των μεταφορών και της ναυτιλίας - Ανάπτυξη της τεχνολογίας και νέων καλλιτεχνικών τάσεων (σε επίπεδο σημαντικής οικονομικής εκμετάλλευσης) - Εφαρμογή των θετικών επιστημών, επινόηση και συστηματική χρήση συστήματος γραφής - Ταφικά έθιμα και λατρευτικές πρακτικές 
 • - Establishment of palaces (administrative, financial, artistic and religious centers) and villas (buildings with characteristic features of the palatial architecture) - Hierarchical and centralized organization of society (centralized political, administrative and financial system) - Economy based on product exchanges rather than currency use - Practice of international trade and intensification of transport and shipping - Development of technology and display οf new artistic trends (at a level of significant economic exploitation) - Use of applications of the exact sciences and development of a writing system - Burial customs and devotional practices 
 • The second of the three in total phases οf the Minoan Period. It is between the Early Minoan Period and the Late Minoan Period. It is also distinguished in three subperiods: Middle Minoan Period l, ll and lll, the first two of which are included in the First Palace period or Proto-palatial or Old Palace period and the third in the Neopalatial period or New Palace Period. 
 • Η δεύτερη από τις τρεις συνολικά φάσεις στις οποίες διαχωρίζεται η Μινωική περίοδος. Προηγειθείσα αυτής είναι η Πρωτομινωική, ενώ ακολουθούσα η Υστερομινωική περίοδος αντίστοιχα. Διακρίνεται σε τρεις υποπεριόδους: την Μεσομινωική περίοδο l, ll και lll, εκ των οποίων οι πρώτες δύο συμπεριλαμβάνονται σε εκείνη που αποκαλείται ως Πρωτοανακτορική ή Παλαιοανακτορική περίοδος και η τρίτη στην Νεοανακτορική. 
 • -2000 
 • -1600 
 • Κρήτη