Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mesoelladikh-periodos

 • Μεσοελλαδική περίοδος 
 • Middle Helladic Period 
 • ΜΕ 
 • Μεσοελλαδικοί Χρόνοι 
 • 2100 - 1550 π.Χ. 
 • ME 
 • MH 
 • - Καταγραφή βίαιων πληθυσμιακών μετακινήσεων και αναταραχών που προκλήθηκαν από την άφιξη των πρώτων ινδοευρωπαϊκών φύλων - Αύξηση του πληθυσμού (συγκριτικά με την Πρώιμη Χαλκοκρατία) - Πολιτισμική οπισθοδρόμηση, φθορά των κοινωνικών δομών και εξασθένηση της οικονομίας - Ταξική διαστρωμάτωση και ανακατατάξεις εντός του κοινωνικού πλαισίου - που εκδηλώνονται από μια σειρά νέων ταφικών εθίμων (π.χ. οι ταφές εντός των τειχών) - Ανάπτυξη των τεχνών και παραγωγή νέων τεχνολογικών καινοτομιών - Ομαλή και βαθμιαία εξέλιξη από το μεσοελλαδικό προς το μυκηναϊκό πολιτισμό (εντατικότερες επαφές με τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αιφνίδια συσσώρευση πλούτου, δημιουργία μιας εξέχουσας κοινωνικής τάξης, συγχώνευση των ηπειρωτικών χαρακτηριστικών και των νησιωτικών επιδράσεων) 
 • - Violent population movement and troubles provoked by the coming of the first Indo-European races - Population growth (compared to the Early Bronze Age) - Cultural decline, deterioration of social structures and weakening of the economy - Changes in social stratification, that are perceived through the new burial customs of the time (eg. intramural burials) - Development of arts and production of new technological innovations - A harmonical and gradual evolution from the Middle Helladic toward the Mycenaean civilization is discerned (more intense contacts between Cyclades and Crete, unexpected concentration of wealth, creation of a prominent social class, combination of mainland features and insular influence) 
 • Η δεύτερη από τις τρεις συνολικά φάσεις στις οποίες διαχωρίζεται η Ελλαδική περίοδος. Προηγειθείσα αυτής είναι η Πρωτοελλαδική, ενώ ακολουθούσα η Υστεροελλαδική περίοδος αντίστοιχα. Διακρίνεται σε τρεις υποπεριόδους: την Μεσοελλαδική περίοδο l, ll και lll. Λόγω της πολιτισμικής παρακμής που συνέβη κατά την διάρκεία της, η περίοδος χαρακτηρίζεται από πολλούς ερευνητές και ως ο ''Μεσαίωνας της Προϊστορίας''. 
 • The second of the three in total phases οf the Helladic Period. It is between the Early Helladic Period and the Late Helladic Period. It is also distinguished in three subperiods: Middle Helladic Period l, ll and lll. Furthermore, because of the great cultural decline which happened then, the period is known as the Middle Ages of Greek Prehistory. 
 • -2100 
 • -1550 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα