Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/me-i

 • Μεσοελλαδική Περίοδος Ι 
 • Middle Helladic Period I 
 • Πρώιμη Μεσοελλαδική περίοδος 
 • Αρχαιότερη Μεσοελλαδική Περίοδος 
 • Αρχή Μεσοελλαδικής Περιόδου 
 • Αρχές Μεσοελλαδικής Περιόδου 
 • 1900 -1800 π.Χ. 
 • Πρώιμη ΜΕ 
 • ΜΕ Ι 
 • ΜΕ πρώιμη 
 • Πρώιμη μινυακή 
 • MH I 
 • ME I 
 • - Επικράτηση κοινωνικής ισοτιμίας - Διαμόρφωση ενός καθεστώτος ένδειας και κοινωνικής ανασφάλειας λόγω οικονομικών παραγόντων και κοινωνικών ανακατατάξεων (οπισθοδρόμηση κοινωνικής οργάνωσης και τεχνολογίας, ανάγκη οχυρωματικών έργων εξαιτίας των βίαιων εισβολών νέων φύλων, κ.λπ.) - Οικονομία βασισμένη στην γεωργία και κτηνοτροφία. Απουσία των εξελιγμένων μορφών οικονομικής διαχείρισης (π.χ. σύστημα αποθήκευσης και σύστημα σφραγίσματος των προϊόντων) που ήταν διαδεδομένες στη Μινωική Κρήτη και την Ηπειρωτική Ελλάδα της Πρώιμης Χαλκοκρατίας - Μικρής κλίμακας άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων (το θαλάσσιο εμπόριο βρισκόταν ως επί το πλείστον στα χέρια των Κυκλαδιτών και Μινωιτών) - Διατήρηση των λεγόμενων αψιδωτών κτηρίων της προηγούμενης περιόδου (Πρωτοελλαδική ΙΙΙ) στην αρχιτεκτονική, αλλά και εμφάνιση νέων οικοδομικών σχημάτων (ορθογώνια δωμάτια με εσωτερικά χωρίσματα) - Στα ταφικά έθιμα - που ωστόσο δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μιας κοινής θρησκευτικής πίστης κατά την μεσοελλαδική περίοδο, συμπεριλαμβάνονταν: η χρήση νεκροταφείων, τύμβων, και κυβοτιόσχημων τάφων, η διεξαγωγή πιθοταφών, ή ταφών εντός των τειχών, η απόθεση των νεκρών, η προσφορά (ή όχι) λιγοστών κτερισμάτων, κ.ά. - Ανάπτυξη της κεραμικής παραγωγής (ευρεία χρήση του κεραμικού τροχού, δημιουργία πολλών τοπικών εργαστηρίων κεραμικής τέχνης, κατίσχυση της μινυακής και της αμαυρόχρωμης κεραμικής τεχνοτροπίας), περιορισμένη ενασχόληση με την εξόρυξη και την κατεργασία των μετάλλων και πλήρης έλλειψη σπάνιων υλών όπως οι ημιπολύτιμοι λίθοι και το ελεφαντόδοντο 
 • - Prevail of social parity - Development of a poverty and social insecurity regime due to economic factors and social upheavals (Cultural decline, retrogression of social organization and technology, need for fortification works - caused by the violent invasion of new races, etc.) - Economy based on agriculture and livestock breeding. The advanced forms of economic administration, such as the storage system and the sealing of product which were widespread in Minoan Crete and Mainland Greece in the Early Bronze Age are completely absent in Middle Helladic settlements - Limited commercial activities (maritime trade was mostly in the hands of the Cyclades and Minoans) - The building of the so-called apsidal houses of the Early Helladic III period continued while new building shapes were created, having as a basic building unit the rectangular rooms with interior divisions - Burial customs: use of cemeteries, tumuli, tombs, intramural graves and pithos graves, offering (or not) of gifts/grave-goods in honor of the deceased, etc. These do not confirm the existence of a common religious faith in Middle Helladic period - Development of ceramic production (widespread use of the potter's wheel, establishment of many local workshops, preponderance of the Minyan and the Matt-painted ceramic wares), limited engagement with mining and metal processing and complete lack of rare materials such as semi-precious stones and ivory 
 • Η πρώτη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Μεσοελλαδική περίοδος. 
 • The first one of the three total subperiods in which the Middle Helladic Period period is distinguished. 
 • -1900 
 • -1800 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα