Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/latinokratia

 • Λατινοκρατία 
 • Latinocracy 
 • 1204 - 1600 μ.Χ. 
 • 1204 - 1600 A.D. 
 • Φραγκική επιρροή στην αρχιτεκτονική των σπιτιών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας - Επιρροές από τον υστερογοτθικό ρυθμό (ανάγλυφα θυρώματα) στην ενετοκρατούμενη Κρήτη - Εισάγεται η τεχνική του διάτρητου ανθίβολου στην παραγωγή ζωγραφικών έργων, πρακτική αρκετά διαδεδομένη στα εργαστήρια των Ιταλών Αναγεννησιακών ζωγράφων - Η ελληνική γλώσσα κατακλύστηκε από λατινικές δάνειες λέξεις ως αποτελέσματα της γλωσσικής επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων και Φράγκων 
 • Frankish influence on the architecture of the houses in Peloponnese and Sterea Hellas - Late Gothic influences (gateways relief) in Venetian Crete - The anthivolo painting technique is introduced in the production of paintings, a practice quite widespread in the workshops of the Italian Renaissance painters - Latin words overwhelmed greek language due to linguistic communication between Greeks and Franks 
 • Η χρονική περίοδος της λατινικής κυριαρχίας στο Βυζάντιο και στην Ελληνική ανατολή 
 • The period of Latin domination in Byzantium and Greek East 
 • 1204 
 • 1600 
 • Κωνσταντινούπολη 
 • Δωδεκάνησα 
 • Θεσσαλονίκη 
 • Επτάνησα 
 • Κύπρος 
 • Κυκλάδες 
 • Εύβοια 
 • Αττικοβοιωτία 
 • νησιά ανατολικού Αιγαίου 
 • Κρήτη