Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ellhnistikh-periodos

 • Ελληνιστική περίοδος 
 • Hellenistic Period 
 • Ελληνιστικοί χρόνοι 
 • Ελληνιστική Εποχή 
 • 323 - 31 π.Χ. 
 • 323 - 31 B.C. 
 • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιόδου είναι: η επέκταση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή, η διάδοση ανατολικών θρησκειών, η καθιέρωση της κοινής ελληνικής ως διεθνούς γλώσσας της εποχής, η πρόοδος στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία - Στην αρχιτεκτονική επικρατεί ο ιωνικός ρυθμός (πολλές φορές σε συνδυασμό με τον κορινθιακό ρυθμό) - Στην γλυπτική οι μορφές αποδίδονται με εντονότερο ρεαλισμό 
 • Characteristics of the period are: outspread of ancient Greek culture to the East, spread of eastern religions, establishment of common Greek as an international language of the time, progress in science and technology - Architecture is dominated by the Ionic rhythm (often combined with the Corinthian rhythm) - In sculpture, the artists attempt to render human forms realistically 
 • Η Ελληνιστική περίοδος αφορά την ελληνική ιστορία και την ιστορία των άλλων εθνοτήτων της Μεσογείου και της Ανατολής, αλλά και τη ρωμαϊκή ιστορία μετά το Β’ Καρχηδονιακό πόλεμο. Ως έναρξη της περιόδου θεωρείται ο θάνατος του Μ.Αλεξάνδρου ή, κατά άλλους, η μάχη της Χαιρώνειας. Ως λήξη της περιόδου θεωρείται η κατάλυση του βασιλείου των Πτολεμαίων από τους Ρωμαίους 
 • The Hellenistic period covers the period of Mediterranean history between the death of Alexander the Great in 323 BC and the emergence of the Roman Empire as signified by the Battle of Actium in 31 BC and the subsequent conquest of Ptolemaic Egypt 
 • -323 
 • -31 
 • Ελλάδα 
 • Μέση Ανατολή 
 • Ανατολική Μεσόγειος 
 • Ασία 
 • Το όνομα της εποχής αυτής δημιουργήθηκε από τον Ντρόυζεν με βάση τον όρο 'ελληνιστής', που χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη (Πράξεις 6,1) για να δηλώσει τους ελληνομαθείς Ιουδαίους, και δηλώνει την ευρεία εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.