Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/byzantinh-periodos

 • Βυζαντινή περίοδος 
 • Byzantine Period 
 • Βυζαντινοί Χρόνοι 
 • 324 - 1453 μ.Χ. 
 • Βυζαντινή Εποχή 
 • 324 - 1453 A.D. 
 • - Καταργείται η χρήση της λατινικής ως επίσημης γλώσσας και τα ελληνικα γίνονται επίσημη γλώσσα του κράτους - Η βυζαντινή τεχνοτροπία χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία μιας αμιγώς θρησκευτικής τέχνης, σκοπός της οποίας δεν είναι τόσο η αναζήτηση του κάλλους και της αρμονίας όσο η εσωτερικότητα, ο συμβολισμός και η υποβολή της θρησκευτικής συγκίνησης - Η βασιλική γίνεται ο κατεξοχήν αρχιτεκτονικός ρυθμός των βυζαντινών εκκλησιαστικών ναών - Η βυζαντινή/εκκλησιαστική μουσική φτάνει στην ακμή της 
 • - The use of Latin as an official language is abolished and Greek becomes the official language of the state - The Byzantine style is characterized by the elements of a purely religious art, the purpose of which is not primarily the search for beauty and harmony as the inwardness, symbolism and religious emotion - The basilica becomes the architectural style of the Byzantine ecclesiastical temples - Byzantine Music is in its prime (Romanos the Melodist) 
 • Ιστορική περίοδος που καλύπτει την ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι την Πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μ.Χ. 
 • History of the Eastern Roman Empire from late antiquity until the Fall of Constantinople in 1453 AD 
 • 324 
 • 1453 
 • Ελλάδα 
 • Κωνσταντινούπολη 
 • Ανατολική Μεσόγειος