Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/MM-ia-b

 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΑ-Β 
 • Middle Minoan Period IA-B 
 • ΜΜ ΙΑ-Β 
 • 2000 - 1750 π.Χ 
 • Αρχαιότερη Μεσομινωική Περίοδος 
 • Μεσομινωική Περίοδος Ι 
 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΑ-Β 
 • Αρχή Μεσομινωικής Περιόδου 
 • Αρχές Μεσομινωικής Περιόδου 
 • MM IA-B
 • - Εμφάνιση καινοτομιών στην αρχιτεκτονική, όπως οι κίονες, οι φωταγωγοί, τα πολύθυρα και προσθήκη ορισμένων αρκετά ιδιόρρυθμων στοιχείων, όπως τα θυρώματα κοντά σε γωνίες, η εναλλαγή κιόνων και πεσσών κ.ά. - Τα ανάκτορα – μεταξύ αυτών της Κνωσού, της Φαιστού και των Μαλίων, συνιστούσαν τον άξονα της κεντρικής διοίκησης και τον πυρήνα της πολιτικής, οικονομικής και θρησκευτικής ζωής της μινωικής Κρήτης - Συγκεντρωτική οικονομία και γραφειοκρατικό σύστημα ελέγχου της παραγωγής (τα προϊόντα συλλέγονταν και διατίθενταν αποκλειστικά από τα ανακτορικά κέντρα) - Διαχωρισμός των κοινωνικών τάξεων και ιεραρχία μεταξύ των κατοίκων (ξεχωριστές επαγγελματικές τάξεις, διαφορές ως προς τον χαρακτήρα των οικισμών: αγροτικοί, μεικτοί αγροτικοί / βιοτεχνικοί και εμπορικοί / λιμενικοί οικισμοί) - Κυρίαρχη η παρουσία της (γυναικοκεντρικής) θρησκείας - Πραγματοποίηση (θρησκευτικών) τελετών και συγκεντρώσεων, παιχνιδιών και αθλητικών εκδηλώσεων (ταυροκαθάψια, πυγμαχία, πάλη, επιτραπέζια παιχνίδια) - Ιδιαίτερη ακμή της καμαραϊκής κεραμικής (πρώιμος πολύχρωμος καμαραϊκός ρυθμός), έντονη ενασχόληση με την τέχνη της φαγεντιανής, εμφάνιση της διακοσμητικής τέχνης της νωπογραφίας, καθιέρωση της απλής δίχρωμης διακόσμησης στις τοιχογραφίες και σχετική οπισθοδρόμηση της λιθοτεχνίας - Ταφικά έθιμα: χρήση νεκροταφείων, κυκλικών ταφικών κτηρίων (θολωτοί τάφοι) και ορθογώνιων αντίστοιχα, διεξαγωγή ανεξάρτητων ταφών, συνοδεία των νεκρών από κτερίσματα, και λατρευτικες πρακτικές: σε ιδιαίτερους χώρους εντός των ιδιωτικών κατοικιών και των ανακτόρων, αλλά και σε τοποθεσίες μακριά από κατοικημένες περιοχές, σε ιερά σπήλαια και σε απρόσιτες βουνοκορφές, τα λεγόμενα ιερά κορυφής 
 • - Innovations and peculiar features in architecture, such as columns, pillars, luminescents, etc. - The palaces constitute the core of central government and the political, economic and religious life of Minoan Crete - Centralized economy and bureaucratic production control system (the products were collected and distributed exclusively from palaces) - Social stratification, hierarchy among residents, differences between social groups and between settlements - The dominant presence of religion (which was focused on woman) -Religious ceremonies and gatherings, games and sporting events (bullfighting, boxing, wrestling, board games) took place - Particular development of pottery (use of polychrome Kamares ware), intense engagement with the art of faience, the simple two-tone decoration prevailed in the mural art and relative regression of the stone-carving -Burial customs: use of cemeteries, monumental graves as well as circular burial buildings (tholos), rectangular burial buildings and independent graves, offering of gifts/grave-goods in honor and for the sake of the deceased, and cult practises: in private places within the homes and the palaces, as well as in locations away from inhabited areas, in sacred caves and in inaccessible mountain peaks, the so-called peak sanctuaries 
 • Η πρώτη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Μεσομινωική περίοδος. 
 • The first one of the three total subperiods in which the Middle Minoan Period is distinguished. 
 • -2000 
 • -1750 
 • Κρήτη