Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/MM-II

 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΙ 
 • Middle Minoan Period II 
 • 1800 - 1700 π.Χ. 
 • ΜΜ ΙΙ 
 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΙ 
 • Ώριμη Μεσομινωική Περίοδος 
 • MM II 
 • - Διατήρηση της κοινωνικής σύνθεσης, πολιτικής οργάνωσης και οικονομίας όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη περίοδο (Μεσομινωική ΙΑ-Β) - με την ίδρυση των ανακτόρων να αντιπροσωπεύει ωστόσο μια νέα μορφή αστικής εγκατάστασης που προέρχεται από την Ανατολή και εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη - Περαιτέρω εξέλιξη όλων των τομέων και των πτυχών της Μινωικής Κρήτης (π.χ. τεχνολογία, τέχνες, κ.λπ.), με την ίδια να διαμορφώνει τα δικά της πολιτιστικά ιδιώματα (ιδιότυπος πολιτισμός) - Καταστροφή των ανακτόρων κατά το 1700 π.Χ. (από φυσικά φαινόμενα, κυρίως σεισμούς και πυρκαγιές), άμεση ανακατασκευή αυτών και πορεία προς τη λαμπρότερή τους περίοδο, την Νεοανακτορική 
 • -Maintenance of the social composition, political organization and economy as they formed in the previous period (Middle Minoan IA-B) – however the foundation of the palaces represented a new form of urban settlement which derives from the East and appeared for the first time in Europe - Further development of all sectors and aspects of Minoan Crete (e.g. technology, arts, etc.), which has shaped its own cultural idioms - Destruction of the palaces in 1700 BC (from natural phenomena, mainly earthquakes and fires), direct reconstruction of them and turn to their brightest period, the Neopalatial period 
 • Η δεύτερη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Μεσομινωική περίοδος. 
 • The second of the three total subperiods in which the Middle Minoan Period is distinguished. 
 • -1800 
 • -1700 
 • Κρήτη