Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Arxaikh-periodos

 • Αρχαϊκή περίοδος 
 • Archaic Period 
 • Αρχαϊκή Εποχή 
 • 700- 480 π.Χ. 
 • Αρχαϊκοί Χρόνοι 
 • Αρχαϊκά Χρόνια 
 • 700- 480 B.C. 
 • -Ανάπτυξη σε οικονομία, πολιτική, πολιτισμό και διεθνείς σχέσεις -Μπαίνουν τα θεμέλια για την κλασσική περίοδο -Περίδιος πολιτικής και κοινωνικής αναδιαμόρφωσης -Ραγδαία αύξηση του ελληνικού πληθυσμού -Πολλά αρχαιολογικά ευρήματα -Λιγοστές γραπτές πηγές -Περιοδικά υπάρχει και τυρρανία σε περιοχές 
 • -Growth in economy, politics, culture and international relations -Foundations for the classical period -Political and social reforms -Augmentation the Greek population -Plethora of archaeological finds -Few written sources -There are also periods of tyranny 
 • Περίοδος ανάπτυξης του θεσμού της πόλης. Τοποθετείται λίγο μετά την έναρξη των πρώτων ολυμπιακών αγώνων μέχρι την δεύτερη περσική εκστρατία. 
 • Period of development for the institution of the city. It begins shortly after the start of the first Olympic Games until the second Persian campaign. 
 • -700 
 • -480 
 • Αττική 
 • Αθήνα 
 • Ιωνία 
 • Μικρά Ασία 
 • Πελλοπόνησος 
 • Μεσσηνία 
 • Σπάρτη 
 • Βοιωτία