Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Aceramic-Period

 • Προκεραμική Περίοδος 
 • Aceramic Period 
 • Ακεραμική Νεολιθική περίοδος 
 • 7000-6000 π.Χ. 
 • 7000-6000 B.C. 
 • - Οργάνωση κοινοτήτων (ο αριθμός κατοίκων των οποίων κυμαινόταν από 50 έως 100 άτομα) - Στροφή από το στάδιο του κυνηγιού, της τροφοσυλλογής και της αλιείας στο στάδιο παραγωγής της τροφής - Συστηματική άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας - Κατασκευή αιχμηρών εργαλείων από οστά ζώων και άλλων αντικειμένων (π.χ. οι (μικρο)λεπίδες από πυριτόλιθο και οψιανό) - Δείγματα καλλιτεχνικής δημιουργίας (π.χ. πήλινα ειδώλια και κοσμήματα) 
 • - Formation of communities (50 to 100 inhabitants in each one of them) - Turning from hunting, food gathering, and fishing to food production - Systemic exercise of agriculture and livestock breeding - Sharp tools made of animal bones and other objects (e.g. blades made of flint and obsidian) - Samples of artistic creations (e.g. clay figurines and jewelry) 
 • The first one of the four in total subperiods οf the Neolithic age. It is called Pre-ceramic or Aceramic period - a term which is due to the lack of baked ceramics from the few known places in the Hellenic period of the time. 
 • Η πρώτη από τις τέσσερις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες διακρίνεται η Νεολιθική εποχή. Αυτή λαμβάνει την ονομασία Προκεραμεική ή Ακεραμεική - όρου που οφειλέται στην έλλειψη ψημένων κεραμικών από τις λιγοστές στον ελλαδικό χώρο γνωστές θέσεις της περιόδου. 
 • -7000 
 • -6000 
 • Πελοπόννησος 
 • σπήλαιο Φράγχθι 
 • Γεντίκι 
 • Κνωσός 
 • Άργισσα 
 • Αχίλλειο 
 • Σέσκλο 
 • Νεμέα 
 • Δενδρά Αργολίδας 
 • Σουφλί 
 • Θεσσαλία 
 • Κρήτη