Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85075119

 • Law 
 • Recht 
 • Δίκαιο 
 • Derecho 
 • Pravo Κροατικά
 • Oikeus (oikeudenala) Φινλανδικά
 • Legge 
 • Direito 
 • Право Ουκρανικά
 • Prawo Πολωνικά
 • Droit 
 • Laws (Statutes) 
 • Acts, Legislative 
 • Legislative acts 
 • Enactments, Legislative 
 • Legislative enactments 
 • Justiça, Administração de 
 • Law ▶ Publicity (Law) 
  Pravo ▶ Javnost (zakon) Κροατικά
  Recht ▶ Werbung (Recht) 
  Δίκαιο ▶ Δημοσιότητα (Νόμος) 
  Право ▶ Публічність (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Reklama (prawo) Πολωνικά
  Droit ▶ Publicité (droit) 
  Legge ▶ Pubblicità (diritto) 
  Derecho ▶ Publicidad (Derecho) 
  Direito ▶ Publicidade (Direito) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85108870)
 • Law ▶ Law, Primitive 
  Pravo ▶ Pravo, primitivno Κροατικά
  Δίκαιο ▶ Νόμος, πρωτόγονος 
  Право ▶ Примітивне право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Prawo prymitywne Πολωνικά
  Droit ▶ Droit primitif 
  Legge ▶ Diritto, primitivo 
  Derecho ▶ Leyes originarias de los pueblos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85075266)
 • Law ▶ Threats, Law and legislation ▶ Danger (Law) 
  Pravo ▶ Prijetnje - Zakon i zakonodavstvo ▶ Opasnost (zakon) Κροατικά
  Recht ▶ Bedrohungen - Recht und Gesetzgebung ▶ Gefahr 
  Δίκαιο ▶ Απειλές - Δίκαιο και νομοθεσία ▶ Κίνδυνος (νόμος) 
  Право ▶ Погрози - право та законодавство ▶ Небезпека (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Zagrożenia - prawo i ustawodawstwo ▶ Niebezpieczeństwo (prawo) Πολωνικά
  Droit ▶ Threats, Law and legislation ▶ Risque (droit) 
  Legge ▶ Minacce ▶ Pericolo (diritto) 
  Derecho ▶ Amenazas - Derecho y legislación ▶ Peligro (Derecho) 
  Direito ▶ Ameaças - Direito e legislação ▶ Perigo (Direito) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85035708)
 • Law ▶ Compensation (Law) 
  Pravo ▶ Naknada (zakon) Κροατικά
  Recht ▶ Abfindung 
  Δίκαιο ▶ Αποζημίωση (Νόμος) 
  Право ▶ Компенсація (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Odszkodowanie (prawo) Πολωνικά
  Legge ▶ Compensazione (Diritto) 
  Derecho ▶ Compensación (Derecho) 
  Direito ▶ Compensação (Lei) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029322)
 • Law ▶ Violence (Law) 
  Pravo ▶ Nasilje (zakon) Κροατικά
  Recht ▶ Gewalt (Recht) 
  Δίκαιο ▶ Βία (νόμος) 
  Право ▶ Насильство (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Przemoc (prawo) Πολωνικά
  Droit ▶ Violence (droit) 
  Legge ▶ Violenza (diritto) 
  Derecho ▶ La vViolencia (Derecho) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85143519)
 • Law ▶ Science and law 
  Pravo ▶ Znanost i pravo Κροατικά
  Recht ▶ Wissenschaft und Recht 
  Δίκαιο ▶ Η επιστήμη και το δίκαιο 
  Право ▶ Наука і право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Nauka i prawo Πολωνικά
  Droit ▶ Sciences et droit 
  Legge ▶ Scienza e diritto 
  Derecho ▶ Ciencia y derecho 
  Direito ▶ Ciência e direito 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85118618)
 • Law ▶ Bahai law 
  Pravo ▶ Bahai zakon Κροατικά
  Recht ▶ Bahaistisches Recht 
  Δίκαιο ▶ Νόμος Μπαχάι 
  Право ▶ Кітаб-і-Аґдас Ουκρανικά
  Prawo ▶ Prawo w bahaizmie Πολωνικά
  Droit ▶ Droit bahāʼi 
  Legge ▶ Legge Bahai 
  Derecho ▶ La ley de BahaiLeyes bahaíes 
  Direito ▶ Lei de Bahai 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2005007631)
 • Law ▶ Procedure (Law) 
  Pravo ▶ Postupak (zakon) Κροατικά
  Recht ▶ Rechtsverfahren 
  Δίκαιο ▶ Δικονομικό Δίκαιο 
  Право ▶ Процедура (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Procedura (prawo) Πολωνικά
  Droit ▶ Droit procédural 
  Recht ▶ Procesrecht Ολλανδικά
  Legge ▶ Procedura 
  Direito ▶ Direito processual 
  Derecho ▶ Derecho procesal 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85107127)
 • Law ▶ Environmental law 
  Pravo ▶ Zakon o okolišu Κροατικά
  Recht ▶ Umweltrecht 
  Δίκαιο ▶ Περιβαλλοντικός νόμος 
  Право ▶ Екологічне право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Prawo ochrony środowiska Πολωνικά
  Droit ▶ Environnement , Droit 
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Ympäristöoikeus Φινλανδικά
  Legge ▶ Diritto ambientale 
  Direito ▶ Lei ambiental 
  Derecho ▶ Derecho Amedioambiental 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85044184)
 • Law ▶ Duress (Law) 
  Pravo ▶ Prisila (zakon) Κροατικά
  Recht ▶ Nötigung 
  Право ▶ Примус (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Przymus (prawo) Πολωνικά
  Legge ▶ Coercizione (diritto) 
  Derecho ▶ Coacción (Derecho) 
  Direito ▶ Coação (Lei) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040040)
 • Law ▶ Public law 
  Pravo ▶ Javni zakon Κροατικά
  Recht ▶ Öffentliches Recht 
  Δίκαιο ▶ Δημόσιος νόμος 
  Право ▶ Державне право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Prawo publiczne Πολωνικά
  Droit ▶ Droit public 
  Legge ▶ Diritto pubblico 
  Derecho ▶ Derecho público 
  Direito ▶ Lei pública 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85108696)
 • Law ▶ Statutes 
  Pravo ▶ Statuti Κροατικά
  Recht ▶ Satzungen 
  Право ▶ Статути Ουκρανικά
  Prawo ▶ Statuty Πολωνικά
  Droit ▶ Lois 
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Säädökset Φινλανδικά
  Legge ▶ Statuti 
  Derecho ▶ Estatutos 
  Direito ▶ Estatutos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85127611)
 • Law ▶ Public relations and law 
  Pravo ▶ Odnosi s javnošću i pravo Κροατικά
  Recht ▶ Öffentlichkeitsarbeit und Recht 
  Δίκαιο ▶ Δημόσιες σχέσεις και δίκαιο 
  Право ▶ Зв'язки з громадськістю та право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Public relations i prawo Πολωνικά
  Droit ▶ Relations publiques et droit 
  Legge ▶ Pubbliche relazioni e diritto 
  Derecho ▶ Relaciones públicas y derecho 
  Direito ▶ Relações públicas e direito 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85108796)
 • Law ▶ Natural law 
  Pravo ▶ Prirodni zakon Κροατικά
  Recht ▶ Naturrecht 
  Δίκαιο ▶ Φυσικός νόμος 
  Право ▶ Природний закон Ουκρανικά
  Prawo ▶ Prawo naturalne Πολωνικά
  Droit ▶ Droit naturel 
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Luonnonlait Φινλανδικά
  Legge ▶ Diritto naturale 
  Derecho ▶ Derecho natural 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090244)
 • Law ▶ Proportionality in law 
  Pravo ▶ Proporcionalnost u zakonu Κροατικά
  Recht ▶ Verhältnismäßigkeitsprinzip 
  Δίκαιο ▶ Αναλογικότητα στο νόμο 
  Право ▶ Пропорційність в праві Ουκρανικά
  Prawo ▶ Zasada proporcjonalności Πολωνικά
  Droit ▶ Proportionnalité (droit) 
  Recht ▶ Proportionaliteitsbeginsel Ολλανδικά
  Legge ▶ Principio di proporzionalità 
  Direito ▶ Princípio da razoabilidade 
  Derecho ▶ Principio de proporcionalidad 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96010689)
 • Law ▶ Espionage, Law and legislation 
  Pravo ▶ Špijunaža - Zakon i zakonodavstvo Κροατικά
  Recht ▶ Spionage - Recht und Gesetzgebung 
  Δίκαιο ▶ Κατασκοπεία - Δίκαιο και νομοθεσία 
  Право ▶ Шпигунство - право та законодавство Ουκρανικά
  Prawo ▶ Szpiegostwo - prawo i ustawodawstwo Πολωνικά
  Legge ▶ Spionaggio - Diritto e legislazione 
  Derecho ▶ Espionaje - Derecho y legislación 
  Direito ▶ Espionagem - Lei e legislação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2013002966)
 • Law ▶ Dead bodies (Law) 
  Pravo ▶ Mrtva tijela (zakon) Κροατικά
  Recht ▶ Leichen (Recht) 
  Право ▶ Мертві тіла (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Martwe ciała (prawo) Πολωνικά
  Droit ▶ Cadavres (droit) 
  Legge ▶ Corpi morti (diritto) 
  Direito ▶ Cadáveres (Lei) 
  Derecho ▶ Los cCadáveres (Derecho) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85036036)
 • Law ▶ Illegality 
  Pravo ▶ Nezakonitost Κροατικά
  Recht ▶ Illegalität 
  Δίκαιο ▶ Παρανομία 
  Право ▶ Незаконність Ουκρανικά
  Prawo ▶ Nielegalność Πολωνικά
  Droit ▶ Illégalité 
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Oikeudenvastaisuus Φινλανδικά
  Legge ▶ Illegalità 
  Direito ▶ Ilegalidade 
  Derecho ▶ Ilegalidad 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85064279)
 • Law ▶ Symbolism in law 
  Pravo ▶ Simbolika u zakonu Κροατικά
  Recht ▶ Symbolismus im Recht 
  Δίκαιο ▶ Συμβολισμός στο νόμο 
  Право ▶ Символізм у праві Ουκρανικά
  Prawo ▶ Symbolizm w prawie Πολωνικά
  Droit ▶ Symbolisme en droit 
  Legge ▶ Simbolismo nel diritto 
  Direito ▶ Simbolismo no direito 
  Derecho ▶ Simbolismo en la ley 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85131418)
 • Law ▶ Justice, Administration of 
  Pravo ▶ Pravosuđe, uprava Κροατικά
  Recht ▶ Justizverwaltung 
  Δίκαιο ▶ Δικαιοσύνη, Διοίκηση του 
  Право ▶ Справедливість, адміністрація Ουκρανικά
  Prawo ▶ Administracja wymiaru sprawiedliwości Πολωνικά
  Droit ▶ Justice , Administration 
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Lainkäyttö Φινλανδικά
  Legge ▶ Giustizia, amministrazione di 
  Derecho ▶ Justicia, Administración de 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85071120)
 • Law ▶ Christianity and law 
  Pravo ▶ Kršćanstvo i pravo Κροατικά
  Recht ▶ Christentum und Recht 
  Δίκαιο ▶ Χριστιανισμός και νόμος 
  Право ▶ Християнство та право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Chrześcijaństwo i prawo Πολωνικά
  Droit ▶ Christianisme et droit 
  Legge ▶ Cristianesimo e diritto 
  Derecho ▶ Cristianismo y ley derecho 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85025246)
 • Law ▶ Confucianism and law 
  Pravo ▶ Konfucijanizam i zakon Κροατικά
  Recht ▶ Konfuzianismus und Recht 
  Δίκαιο ▶ Κομφουκιανισμός και νόμος 
  Право ▶ Конфуціанство та право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Konfucjanizm i prawo Πολωνικά
  Droit ▶ Confucianisme et droit 
  Legge ▶ Confucianesimo e diritto 
  Derecho ▶ Confucianismo y derecho 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh95004845)
 • Law ▶ Religion and law 
  Pravo ▶ Religija i zakon Κροατικά
  Recht ▶ Religion und Recht 
  Δίκαιο ▶ Η θρησκεία και το δίκαιο 
  Право ▶ Релігія та право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Religia i prawo Πολωνικά
  Droit ▶ Religion et droit 
  Legge ▶ Religione e diritto 
  Derecho ▶ Religión y derecho 
  Direito ▶ Religião e lei 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112572)
 • Law ▶ Blanks in legal documents, Law and legislation 
  Pravo ▶ Praznine u pravnim dokumentima - Zakon i zakonodavstvo Κροατικά
  Recht ▶ Lücken in Rechtsdokumenten - Recht und Gesetzgebung 
  Δίκαιο ▶ Κενά στα νομικά έγγραφα - Δίκαιο και νομοθεσία 
  Право ▶ Пропуски в правових документах - Право та законодавсто Ουκρανικά
  Prawo ▶ Miejsca do uzupełnienia w dokumentach prawnych - Prawo i ustawodawstwo Πολωνικά
  Legge ▶ Spazi vuoti nei documenti legali - Diritto e legislazione 
  Derecho ▶ Espacios en blanco en los documentos legales - Derecho y legislación 
  Direito ▶ Espaços em branco em documentos jurídicos - Lei e legislação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2013003531)
 • Law ▶ Buddhism and law 
  Pravo ▶ Budizam i zakon Κροατικά
  Recht ▶ Buddhismus und Gesetz 
  Δίκαιο ▶ Βουδισμός και νόμος 
  Право ▶ Буддизм і право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Buddyzm i prawo Πολωνικά
  Legge ▶ Buddismo e diritto 
  Derecho ▶ Budismo y derecho 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91004377)
 • Law ▶ Constitutions 
  Pravo ▶ Ustav Κροατικά
  Recht ▶ Verfassung 
  Δίκαιο ▶ Σύνταγμα 
  Право ▶ Конституції Ουκρανικά
  Prawo ▶ Konstytucja Πολωνικά
  Droit ▶ Constitutions 
  Recht ▶ Grondwet Ολλανδικά
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Perustuslait Φινλανδικά
  Legge ▶ Costituzioni politiche 
  Derecho ▶ Constitución 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85031336)
 • Law ▶ Commercial law 
  Pravo ▶ Trgovačko pravo Κροατικά
  Recht ▶ Handelsrecht 
  Δίκαιο ▶ Εμπορικό Δίκαιο 
  Право ▶ Комерційне право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Prawo handlowe Πολωνικά
  Droit ▶ Droit commercial 
  Recht ▶ Handelsrecht Ολλανδικά
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Kauppaoikeus Φινλανδικά
  Legge ▶ Diritto commerciale 
  Derecho ▶ Derecho mercantil 
  Direito ▶ Direito comercial 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85028940)
 • Law ▶ Technology and law 
  Pravo ▶ Tehnologija i pravo Κροατικά
  Recht ▶ Technologie und Recht 
  Δίκαιο ▶ Τεχνολογία και δίκαιο 
  Право ▶ Технологія та право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Technologia i prawo Πολωνικά
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Tietotekniikkaoikeus Φινλανδικά
  Legge ▶ Tecnologia e diritto 
  Direito ▶ Tecnologia e Direito 
  Derecho ▶ Tecnología y derecho 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85133183)
 • Law ▶ Formalities (Law) 
  Pravo ▶ Formalnosti (zakon) Κροατικά
  Recht ▶ Formalitäten (Recht) 
  Δίκαιο ▶ Διατυπώσεις (νόμος) 
  Право ▶ Формальності (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Formalności (prawo) Πολωνικά
  Droit ▶ Formalités (droit) 
  Legge ▶ Formalismo giuridico 
  Derecho ▶ Formalidades (Derecho) 
  Direito ▶ Formalidades (lei) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85050810)
 • Law ▶ Practice of law 
  Pravo ▶ Odvjetnička praksa Κροατικά
  Recht ▶ Rechtspraxis 
  Δίκαιο ▶ Πρακτική του νόμου 
  Право ▶ Правова практика Ουκρανικά
  Prawo ▶ Praktyka prawnicza Πολωνικά
  Droit ▶ Droit , Pratique 
  Legge ▶ Esercizio della legge 
  Derecho ▶ Ejercicio de la abogacía 
  Direito ▶ Prática do direito 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85106048)
 • Law ▶ Signature (Law) 
  Pravo ▶ Potpis (zakon) Κροατικά
  Recht ▶ Unterschrift (Gesetz) 
  Δίκαιο ▶ Υπογραφή (νόμος) 
  Право ▶ Підпис (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Podpis (prawo) Πολωνικά
  Legge ▶ Firma (Diritto) 
  Derecho ▶ Firma (Derecho) 
  Direito ▶ Assinatura (Direito) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85122405)
 • Law ▶ Legal polycentricity 
  Pravo ▶ Pravna policentričnost Κροατικά
  Recht ▶ Gesetzeskonkurrenz 
  Право ▶ Правова поліцентричність Ουκρανικά
  Prawo ▶ Policentryczny system prawa Πολωνικά
  Droit ▶ Pluralisme juridique 
  Legge ▶ Policentricità legale 
  Derecho ▶ Ley policéntrica 
  Direito ▶ Lei policêntrica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98004273)
 • Law ▶ Threats, Law and legislation 
  Pravo ▶ Prijetnje - Zakon i zakonodavstvo Κροατικά
  Recht ▶ Bedrohungen - Recht und Gesetzgebung 
  Δίκαιο ▶ Απειλές - Δίκαιο και νομοθεσία 
  Право ▶ Погрози - право та законодавство Ουκρανικά
  Prawo ▶ Zagrożenia - prawo i ustawodawstwo Πολωνικά
  Legge ▶ Minacce 
  Direito ▶ Ameaças - Direito e legislação 
  Derecho ▶ Amenazas - Derecho y legislación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2014001238)
 • Law ▶ Public policy (Law) 
  Pravo ▶ Javna politika (pravo) Κροατικά
  Recht ▶ Öffentliche Ordnung (Recht) 
  Δίκαιο ▶ Δημόσια πολιτική (νόμος) 
  Право ▶ Державна політика (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Porządek publiczny (prawo) Πολωνικά
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Julkisoikeus Φινλανδικά
  Legge ▶ Ordine pubblico 
  Derecho ▶ La pPolíticas públicas (Derecho) 
  Direito ▶ Políticas públicas (Direito) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85108745)
 • Law ▶ Bible and law 
  Pravo ▶ Biblija i zakon Κροατικά
  Recht ▶ Bibel und Recht 
  Δίκαιο ▶ Βίβλος και νόμος 
  Право ▶ Біблія і право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Biblia i prawo Πολωνικά
  Droit ▶ Bible et droit 
  Legge ▶ Bibbia e diritto 
  Derecho ▶ Biblia y leyBiblia y derecho 
  Direito ▶ Bíblia e lei 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85013802)
 • Law ▶ Conflict of laws 
  Pravo ▶ Sukob zakona Κροατικά
  Recht ▶ Internationales Privatrecht 
  Δίκαιο ▶ Σύγκρουση νόμων 
  Право ▶ Міжнародне приватне право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Prawo prywatne międzynarodowe Πολωνικά
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Lainvalinta Φινλανδικά
  Legge ▶ Diritto internazionale privato 
  Derecho ▶ Conflicto entre leyes 
  Direito ▶ Conflito de leis 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85030965)
 • Law ▶ Press law 
  Pravo ▶ Zakon o tisku Κροατικά
  Recht ▶ Presserecht 
  Право ▶ Закон про пресу Ουκρανικά
  Prawo ▶ Prawo prasowe Πολωνικά
  Legge ▶ Legge sulla stampa 
  Derecho ▶ Ley de prensa 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85106520)
 • Law ▶ Canon law 
  Pravo ▶ Kanonsko pravo Κροατικά
  Recht ▶ Kanonistik 
  Δίκαιο ▶ Κανονικό Δίκαιο 
  Право ▶ Канонічне право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Prawo kanoniczne Πολωνικά
  Droit ▶ Droit canonique 
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Kanoninen oikeus Φινλανδικά
  Recht ▶ Canoniek recht Ολλανδικά
  Legge ▶ Diritto canonico 
  Direito ▶ Direito canónico 
  Derecho ▶ Derecho canónico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85019646)
 • Law ▶ Obscenity (Law) 
  Pravo ▶ Opscenost (zakon) Κροατικά
  Recht ▶ Obszönität 
  Δίκαιο ▶ Αισχρότητα 
  Право ▶ Непристойність (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Obsceniczność (prawo) Πολωνικά
  Droit ▶ Outrage aux bonnes moeurs 
  Recht ▶ Obsceniteit Ολλανδικά
  Legge ▶ Oscenità 
  Derecho ▶ Obscenidad 
  Direito ▶ Ato obsceno 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85093744)
 • Law ▶ Semiotics (Law) 
  Pravo ▶ Semiotika (pravo) Κροατικά
  Recht ▶ Semiotik (Recht) 
  Δίκαιο ▶ Σημειωτική (Νόμος) 
  Право ▶ Семіотика (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Semiotyka (prawo) Πολωνικά
  Droit ▶ Sémiotique et droit 
  Legge ▶ Semiotica (diritto) 
  Derecho ▶ Semiótica (Derecho) 
  Direito ▶ Semiótica (Direito) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91005132)
 • Law ▶ Justice 
  Pravo ▶ Pravda Κροατικά
  Recht ▶ Gerechtigkeit 
  Δίκαιο ▶ Δικαιοσύνη 
  Право ▶ Справедливість Ουκρανικά
  Prawo ▶ Sprawiedliwość Πολωνικά
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Oikeudenmukaisuus Φινλανδικά
  Legge ▶ Giustizia 
  Direito ▶ Justiça 
  Derecho ▶ Justicia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85071118)
 • Law ▶ Culture and law 
  Pravo ▶ Kultura i pravo Κροατικά
  Recht ▶ Kultur und Recht 
  Δίκαιο ▶ Πολιτισμός και νόμος 
  Право ▶ Культура та право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Kultura i prawo Πολωνικά
  Droit ▶ Culture juridique 
  Legge ▶ Cultura e diritto 
  Derecho ▶ Cultura y derecho 
  Direito ▶ Cultura e direito 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89001033)
 • Law ▶ Harassment, Law and legislation 
  Pravo ▶ Uznemiravanje - zakon i zakonodavstvo Κροατικά
  Recht ▶ Belästigung - Recht und Gesetzgebung 
  Δίκαιο ▶ Παρενόχληση - Δίκαιο και νομοθεσία 
  Право ▶ Домагання - право та законодавство Ουκρανικά
  Prawo ▶ Molestowanie - prawo i ustawodawstwo Πολωνικά
  Legge ▶ Molestie - Diritto e legislazione 
  Derecho ▶ Acoso - Derecho y legislación 
  Direito ▶ Assédio - Lei e legislação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2002004222)
 • Law ▶ Procedure (Law) ▶ Courts 
  Pravo ▶ Postupak (zakon) ▶ Sud Κροατικά
  Recht ▶ Rechtsverfahren ▶ Gericht 
  Δίκαιο ▶ Δικονομικό Δίκαιο ▶ Δικαστήριο 
  Право ▶ Процедура (право) ▶ Суди Ουκρανικά
  Prawo ▶ Procedura (prawo) ▶ Sąd Πολωνικά
  Droit ▶ Droit procédural ▶ Tribunaux 
  Recht ▶ Procesrecht ▶ Rechtbank Ολλανδικά
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Procedure (Law) ▶ Tuomioistuimet Φινλανδικά
  Legge ▶ Procedura ▶ Tribunali 
  Derecho ▶ Derecho procesal ▶ Tribunal de justicia 
  Direito ▶ Direito processual ▶ Tribunal 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85033571)
 • Law ▶ Jurisdiction 
  Pravo ▶ Nadležnost Κροατικά
  Recht ▶ Geltungsbereich des Rechts 
  Δίκαιο ▶ Δικαιοδοσία 
  Право ▶ Юрисдикція Ουκρανικά
  Prawo ▶ Jurysdykcja Πολωνικά
  Droit ▶ Juridiction 
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Toimivalta Φινλανδικά
  Recht ▶ Jurisdictie Ολλανδικά
  Legge ▶ Giurisdizione 
  Direito ▶ Jurisdição 
  Derecho ▶ Jurisdicción 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85071077)
 • Law ▶ International law 
  Pravo ▶ Međunarodni zakon Κροατικά
  Recht ▶ Interantionales Recht 
  Δίκαιο ▶ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 
  Право ▶ Міжнародне право Ουκρανικά
  Prawo ▶ Prawo międzynarodowe Πολωνικά
  Droit ▶ Droit international 
  Oikeus (oikeudenala) ▶ Kansainvälinen oikeus Φινλανδικά
  Legge ▶ Diritto internazionale 
  Derecho ▶ Derecho internacional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85067417)
 • Law ▶ Semantics (Law) 
  Pravo ▶ Semantika (pravo) Κροατικά
  Recht ▶ Semantik (Recht) 
  Право ▶ Семантика (право) Ουκρανικά
  Prawo ▶ Semantyka (prawo) Πολωνικά
  Droit ▶ Sémantique juridique 
  Legge ▶ Semantica (diritto) 
  Derecho ▶ Semántica (Derecho) 
  Direito ▶ Semântica (Direito) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85119876)
 • Law
  (http://id.worldcat.org/fast/993678)  
 • Droit
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13318687s)  
 • Recht
  (http://d-nb.info/gnd/4048737-4)  
 • lait Φινλανδικά
  (http://www.yso.fi/onto/yso/p1464)  
 • law (discipline)
  (http://vocab.getty.edu/aat/300054412)   Getty AAT
 • law δίκαιο  droit  pravo Κροατικά Recht  direito  recht Ολλανδικά derecho  prawo Πολωνικά diritto 
  (http://www.wikidata.org/entity/Q7748)   wikidata
 • LAW RECHT  RECHT Ολλανδικά DERECHO  ΝΟΜΟΣ  DROIT 
  (https://elsst.cessda.eu/id/c7c96590-75e6-4b58-8261-9ef4ca0436ca)  
 • Droit -- Législation
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11978770b)  
 • oikeus (oikeudenala) Φινλανδικά
  (http://www.yso.fi/onto/yso/p1532)  
 • Law
  (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85075119)   LCSH