Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040989

 • Education 
 • Εκπαίδευση 
 • Éducation 
 • Educazione 
 • Educación 
 • Bildung 
 • Edukacja Πολωνικά
 • Obrazovanje Κροατικά
 • Educação 
 • Освіта Ουκρανικά
 • Koulutus Φινλανδικά
 • Onderwijs Ολλανδικά
 • Students, Education 
 • Youth, Education 
 • Educação 
 • Schooling 
 • Education, Primitive 
 • Human resource development 
 • Pedagogy 
 • Instruction 
 • Children, Education 
 • Education of children 
 • Civilization 
  Civilisation 
  Civiltà 
  Civilizacija Κροατικά
  Цивілізація Ουκρανικά
  Zivilisation 
  Civilización 
  Sivilisaatio Φινλανδικά
  Πολιτισμός 
  Beschaving Ολλανδικά
  Cywilizacja Πολωνικά
  Civilização 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026423)
 • Civilization ▶ Education ▶ Men in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Uomini nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Hommes en éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Чоловіки в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Hombres en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Άνδρες στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Mężczyźni w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Homens na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006005506)
 • Civilization ▶ Education ▶ Information superhighway in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Autostrada dell'informazione nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Autoroute de l'information dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Телекомунікація в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Autopista de la información en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δίοδος πληροφοριών στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Autostrada informacyjna w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Autoestrada da informação na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96006977)
 • Civilization ▶ Education ▶ Continuing education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation permanente 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Kontinuirano obrazovanje Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Apprendimento continuo 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Безперервна освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Weiterbildung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación permanente 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Jatkuva koulutus Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δια βίου μάθηση 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Permanente vorming Ολλανδικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kształcenie ustawiczne Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85031562)
 • Civilization ▶ Education ▶ Foreign study 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione all'estero 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Études à l'étranger 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Іноземне навчання Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Auslandsstudium 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ξένη μελέτη 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Studia zagraniczne Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Estudo estrangeiro 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85050522)
 • Civilization ▶ Education ▶ Military education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Militärausbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Στρατιωτική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Військова освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja wojskowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement militaire 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Sotilaskoulutus Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Militair onderwijs en opleiding Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione militare 
  Civilización ▶ Educación ▶ Instrucción militar 
  Civilização ▶ Educação ▶ Instrução militar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85085189)
 • Civilization ▶ Education ▶ Holistic education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione olistica 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Holističko obrazovanje Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation holistique 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Цілісна освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Ganzheitliche Bildung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación holística 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ολιστική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja holistyczna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação holística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2004002978)
 • Civilization ▶ Education ▶ Nobility, Education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Noblesse , Éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Nobiltà - Istruzione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дворянство - навчання Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Nobleza - Educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ευγένεια - Εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Szlachta - edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Nobreza - Educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96001727)
 • Civilization ▶ Education ▶ Home and school 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Dom i škola Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Famille et école 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Casa e scuola 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Будинок та шкільна освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Hogar y escuela 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σπίτι και σχολείο 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Dom i szkoła Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85061663)
 • Civilization ▶ Education ▶ Artificial satellites in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Satelliti artificiali nella formazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Umjetni sateliti u obrazovanju Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Штучні супутники в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Satélites artificiales en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τεχνητοί δορυφόροι στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Sztuczne satelity w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Satélites artificiais na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90005533)
 • Civilization ▶ Education ▶ Self-culture 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Selbsterziehung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αυτομόρφωση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Особистісна культура Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Samokształcenie Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Autoformation 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Autodidactiek Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Itsekasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Autoeducazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Autodidatismo 
  Civilización ▶ Educación ▶ Autoaprendizaje 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85119722)
 • Civilization ▶ Education ▶ Technical education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Tehničko obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Technische Bildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τεχνική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Технічна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wykształcenie techniczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement technique 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione tecnica 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación técnica 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação técnica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85133121)
 • Civilization ▶ Education ▶ Light in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Lumière dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La luce nell'istruzione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Просвіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Luz en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φως στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Światło w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Luz na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2009008985)
 • Civilization ▶ Education ▶ Audiotapes in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Audiocassette nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bandes audio en éducation 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Audiokasete u obrazovanju Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Аудіокниги в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Cintas de audio en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κασέτες στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Taśmy audio w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Fitas de áudio na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85101072)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mirrors in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Gli specchi nell'istruzione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Miroirs dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дзеркала в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Espejos en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Καθρέφτες στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Lustra w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Espelhos em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2009008986)
 • Civilization ▶ Education ▶ Postsecondary education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Післядипломна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wykształcenie policealne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Études post-secondaires 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione post-secondaria 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación postsecundaria 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação pós-secundária 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92004876)
 • Civilization ▶ Education ▶ Prenatal education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione prenatale 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation prénatale 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Пренатальна освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación prenatal 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προγεννητική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja prenatalna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação pré-natal 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2012000880)
 • Civilization ▶ Education ▶ Resource programs (Education) 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προγράμματα πόρων (Εκπαίδευση) 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Ресурсні програми (навчання) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Programy pomocowe (edukacja) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Programmes de ressources (éducation) 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Programmi di risorse (istruzione) 
  Civilização ▶ Educação ▶ Programas de recursos (educação) 
  Civilización ▶ Educación ▶ Programas de recursos (educación) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85113170)
 • Civilization ▶ Education ▶ Physical education and training 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Sportunterricht 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φυσική αγωγή και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Фізичне виховання та навчання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wychowanie fizyczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation physique et sportive 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Lichamelijke opvoeding Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione fisica 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación física 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação física 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85101517)
 • Civilization ▶ Education ▶ Internet in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Internet en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Internet nell'istruzione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Інтернет технології в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Internet en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διαδίκτυο στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Internet w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Internet na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96006960)
 • Civilization ▶ Education ▶ Centers for the performing arts, Educational aspects 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κέντρα για τις παραστατικές τέχνες - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Студії виконавчих мистецтв - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Centra sztuk performatywnych - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Centres des arts du spectacle - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Centri per le arti dello spettacolo - Aspetti educativi 
  Civilización ▶ Educación ▶ Centros de artes escénicas - Aspectos educativos 
  Civilização ▶ Educação ▶ Centros de artes cênicas - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2004005572)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Critical theory ▶ Critical pedagogy 
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ École de Francfort ▶ Pédagogie critique 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Kritička teorija ▶ Kritička pedagogija Κροατικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Teoria critica ▶ Pedagogia critica 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Критична теорія ▶ Критична педагогіка Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kritische Theorie ▶ Kritische Pädagogik 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Teoría crítica ▶ Pedagogía crítica 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Kriittinen teoria ▶ Kriittinen pedagogiikka Φινλανδικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Teoria krytyczna ▶ Pedagogika krytyczna Πολωνικά
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Teoria crítica ▶ Pedagogia crítica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91004641)
 • Civilization ▶ Education ▶ Antisemitism in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Antisémitisme en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Antisemitismo nella formazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Antisemitizam u obrazovanju Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Антисемітизм в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Antisemitismo en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ο αντισημιτισμός στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Antysemityzm w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Anti-semitismo na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006002259)
 • Civilization ▶ Education ▶ Islamic education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione islamica 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation islamique 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Ісламська освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educacion Islamica 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ισλαμική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja islamska Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação islâmica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85068397)
 • Civilization ▶ Education ▶ Postage stamps in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Timbres-poste dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Filatelia nell'istruzione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Поштові марки в навчанні Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Sellos postales en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γραμματόσημα στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Znaczki pocztowe w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Selos postais na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85105461)
 • Civilization ▶ Education ▶ Communism and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Komunizam i obrazovanje Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Comunismo e formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communisme et éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Комунікація та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunismo y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κομμουνισμός και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunizm i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029141)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sound recordings in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enregistrements sonores dans l'éducation 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Zvučni zapisi u obrazovanju Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Registrazioni sonore nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Звукові записи в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Grabaciones sonoras en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ηχογραφήσεις στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Nagrania dźwiękowe w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Gravações de som na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85125397)
 • Civilization ▶ Education ▶ Puppet theater in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Teatro delle marionette nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Théâtre de marionnettes en éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Театр ляльок в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Teatro de marionetas en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Teatr lalek w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Teatro de bonecos na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85109148)
 • Civilization ▶ Education ▶ Educability 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educabilità 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Educabilité 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Погана здатність до навчання Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educabilidad 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Koulutettavuus (ihmiset) Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαιδευτικότητα 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Podatność na kształcenie Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educabilidade 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040988)
 • Civilization ▶ Education ▶ Serial publications in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σειριακές δημοσιεύσεις στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Серійні публікації в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Publikacje seryjne w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Publications en série dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Pubblicazioni in serie nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Publicaciones seriadas en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Publicações seriais em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89005422)
 • Civilization ▶ Education ▶ Case method 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Metoda slučaja Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Metodo del caso 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Méthode des cas 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Метод кейсів Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Fallmethode 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μέθοδος περίπτωσης 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Metoda sytuacyjna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Método de caso 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85020573)
 • Civilization ▶ Education ▶ Post-compulsory education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione post-obbligatoria 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement post-obligatoire 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Післядипломна освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación postobligatoria 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja ponadobowiązkowa Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação pós-obrigatória 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90000866)
 • Civilization ▶ Education ▶ Technical education ▶ Mining schools and education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione tecnica ▶ Scuole minerarie e istruzione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Tehničko obrazovanje ▶ Rudarske škole i obrazovanje Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement technique ▶ Écoles des mines et éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Технічна освіта ▶ Гірничі школи та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación técnica ▶ Escuelas de la minería y la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τεχνική εκπαίδευση ▶ Μεταλλευτικά σχολεία και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wykształcenie techniczne ▶ Szkoły górnicze i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação técnica ▶ Escolas de mineração e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85085736)
 • Civilization ▶ Education ▶ Employer-supported education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione supportata dal datore di lavoro 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation soutenue par l'employeur 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Освіта, яка підтримується роботодавцем Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ La educación por parte del empleador 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση με υποστήριξη εργοδότη 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja wspierana przez pracodawców Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação apoiada pelo empregador 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85042908)
 • Civilization ▶ Education ▶ Middle class, Education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Classe media - istruzione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Classe moyenne - Éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Середній клас - навчання Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Clase media - Educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μέση τάξη - Εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Klasa średnia - edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Classe média - educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96001730)
 • Civilization ▶ Education ▶ Fascism and education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Fascisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Fascismo e educazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Фашизм і освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Fascismo y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φασισμός και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Faszyzm i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Fascismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85047365)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sex discrimination in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Discriminazione tra sessi nella formazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Spolna diskriminacija u obrazovanju Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Sexisme en éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Гендерна дискримінація в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Discriminación sexual en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διακρίσεις λόγω φύλου στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Dyskryminacja płciowa w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Discriminação sexual na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85120600)
 • Civilization ▶ Education ▶ Pop-up books in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αναδυόμενα βιβλία στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Короткі позакласні майстер-класи Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Książki pop-up w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Livres pop-up dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Libri pop-up nell'istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Libros pop-up en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Livros pop-up na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2011005002)
 • Civilization ▶ Education ▶ Popular culture in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Cultura popolare nell'educazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Culture populaire dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Поп культура в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Cultura popular en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δημοφιλής κουλτούρα στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kultura popularna w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Cultura popular na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2019000734)
 • Civilization ▶ Education ▶ Labor unions and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εργατικά σωματεία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Профспілки та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Związki zawodowe i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Syndicats et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sindacati e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Sindicatos trabalhistas e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sindicatos laborales y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92001386)
 • Civilization ▶ Education ▶ Computer conferencing in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Conférence en ligne dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La videoconferenza nella formazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Računalne konferencije u obrazovanju Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дистанційні конференції в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Videoconferencias en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τηλεδιάσκεψη στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Konferencje komputerowe w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Conferência por computador na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98000175)
 • Civilization ▶ Education ▶ Buddhism and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Budizam i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βουδισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Буддизм та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Buddyzm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bouddhisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Buddismo e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Budismo e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Budismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85017468)
 • Civilization ▶ Education ▶ Capitalism and education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Capitalisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Capitalismo e formazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Kapitalizam i obrazovanje Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Капіталізм і освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Capitalismo y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ο καπιταλισμός και η εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kapitalizm i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Capitalismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2013003328)
 • Civilization ▶ Education ▶ Volunteer workers in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Lavoratori volontari nel settore della formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bénévoles en éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Волонтери, які працюють в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Trabajadores voluntarios en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εθελοντές εργαζόμενοι στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wolontariusze w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Trabalhadores voluntários na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85144352)
 • Civilization ▶ Education ▶ Regionalism and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Περιφερειοποίηση και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Регіоналізм та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Regionalizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Régionalisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Regionalismo ed educazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Regionalismo e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Regionalismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99003950)
 • Civilization ▶ Education ▶ Radio in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ραδιόφωνο στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Радіо в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Radio w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Radio en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La radio nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Rádio na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Radio en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85110486)
 • Civilization ▶ Education ▶ Nonverbal communication in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communication non verbale dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Comunicazione non verbale nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Невербальне спілкування в навчанні Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ La comunicación no verbal en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunikacja niewerbalna w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunicação não verbal na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85092371)
 • Civilization ▶ Education ▶ Bisexuality and education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bisexualité et éducation 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Biseksualnost i obrazovanje Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Bisessualità ed educazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Бісексуальність та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Bisexualidad y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αμφιφυλοφιλία και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Biseksualizm i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Bissexualidade e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016001508)
 • Civilization ▶ Education ▶ Coeducation 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Koedukation 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μικτή εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Спільне навчання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Koedukacja Πολωνικά
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Yhteiskasvatus Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Gemengd onderwijs Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Coeducazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Coeducação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Coeducación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85027662)
 • Civilization ▶ Education ▶ Communism in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il comunismo nella formazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Komunizam u obrazovanju Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Le communisme dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Комунізм в навчанні Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunismo en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ο κομμουνισμός στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunizm w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunismo na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029169)
 • Civilization ▶ Education ▶ Hinduism and education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Hindouisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Induismo e formazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Hinduizam i obrazovanje Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Індуїзм і освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Hinduismo y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ινδουισμός και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Hinduizm i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Hinduísmo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90004929)
 • Civilization ▶ Education ▶ Consumer education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Consommateurs , Éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione del consumatore 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Просвіта споживачів Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Verbraucherbildung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación del consumidor 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Kuluttajakasvatus Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση καταναλωτών 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja konsumentów Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85031483)
 • Civilization ▶ Education ▶ Affirmative action programs in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Programmes d'action positive en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Programmi di azione positiva nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Позитивна дискримінація в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Programas de acción afirmativa en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προγράμματα καταφατικής δράσης στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Programy akcji afirmatywnych w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Programas de ação afirmativa em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2004002778)
 • Civilization ▶ Education ▶ Occupational training 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Formation professionnelle 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione professionale 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Професійна підготовка Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Berufsausbildung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Formación profesional 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Ammattikasvatus Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επαγγελματική κατάρτιση 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Opleiding Ολλανδικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Szkolenie zawodowe Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Formação ocupacional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85093855)
 • Civilization ▶ Education ▶ Pictures in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εικόνες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Картинки в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zdjęcia w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Images dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Immagini nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Imagens na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Imágenes en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85102018)
 • Civilization ▶ Education ▶ Social justice and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Socijalna pravda i obrazovanje Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Giustizia sociale e formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Justice sociale et éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Соціальна справедливість та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Justicia social y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κοινωνική δικαιοσύνη και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Sprawiedliwość społeczna i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Justiça social e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2018001376)
 • Civilization ▶ Education ▶ Education, Elementary 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione primaria 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement primaire 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Початкова освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Grundschulunterricht 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación, Primaria 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση, Δημοτικό 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Elementarna edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação Elementar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85041059)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Socialization 
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Socialisation 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Socializzazione  
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Socijalizacija Κροατικά
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціалізація Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialisation 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Socialización 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosialisaatio Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνικοποίηση 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Socialisatie Ολλανδικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjalizacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Socialização 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124152)
 • Civilization ▶ Education ▶ Communication and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Komunikacija i obrazovanje Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communication et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Comunicazione e formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Комунікація та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunicación y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επικοινωνία και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunikacja i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunicação e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003004505)
 • Civilization ▶ Education ▶ Overpressure (Education) 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Υπερπίεση (Εκπαίδευση) 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Надлишковий тиск (освіта) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Nadmierna presja (edukacja) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Surmenage scolaire 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sovrapressione (istruzione) 
  Civilização ▶ Educação ▶ Sobrepressão (Educação) 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sobrepresión (educación) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85096202)
 • Civilization ▶ Education ▶ Privatization in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Privatizzazione nell'istruzione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Privatisation de l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Приватизація в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Privatización en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ιδιωτικοποίηση στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Prywatyzacja w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Privatização na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96001241)
 • Civilization ▶ Education ▶ Paperbacks in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Tascabili nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Livres brochés dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Видання в мякій обеладинці в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Libros de bolsillo en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Χαρτόδετα στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Książki w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Brochuras em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85097652)
 • Civilization ▶ Education ▶ Confucianism and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Konfucijanizam i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κομφουκιανισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Конфуціанство та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Konfucjanizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Confucianisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Confucianesimo e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Confucianismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92006283)
 • Civilization ▶ Education ▶ General education ▶ Literacy 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Cultura generale ▶ Alfabetizzazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ General education ▶ Pismenost Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement général ▶ Alphabétisation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Загальна освіта ▶ Грамотність Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Allgemeinbildung ▶ Alphabetisierung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación general ▶ Alfabetización 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ General education ▶ Lukutaito Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γενική εκπαίδευση ▶ Γνώση γραφής 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kształcenie ogólne ▶ Alfabetyzacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação geral ▶ Literacia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85077482)
 • Civilization ▶ Education ▶ Maker movement in education 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Культура мейкерів в оствіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Ruch twórczy w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Mouvement Maker dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Movimento dei Maker nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Movimento Maker na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Movimiento Maker en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016000527)
 • Civilization ▶ Education ▶ Internet videoconferencing in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Videoconferenza via Internet nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Vidéoconférence sur Internet dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Інтернет-відеоконференції в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Videoconferencia por Internet en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τηλεδιάσκεψη μέσω Διαδικτύου στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wideokonferencje internetowe w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Videoconferência pela Internet na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006001634)
 • Civilization ▶ Education ▶ Group work in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ομαδική εργασία στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Групова робота в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Praca grupowa w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement , Travail de groupe 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il lavoro di gruppo nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Trabajo en grupo en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Trabalho em grupo na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85057503)
 • Civilization ▶ Education ▶ Communist education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Education communiste 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione comunista 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Komunističko obrazovanje Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Комуністична освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación comunista 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κομμουνιστική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja komunistyczna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação comunista 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029176)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sex differences in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Disuguaglianza tra i sessi nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Différences entre sexes en éducation 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Spolne razlike u obrazovanju Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Гендерні відмінності в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Diferencias de sexo en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διαφορές φύλου στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Różnice płci w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Diferenças de sexo na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85120584)
 • Civilization ▶ Education ▶ Individualized education programs 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Programmes d'éducation individualisés 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Programmi educativi individualizzati 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Індивідуальні освітні програми Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Programas de educación individualizados 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ HOJKS Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προγράμματα εξατομικευμένης εκπαίδευσης 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zindywidualizowane programy edukacyjne Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Programas de educação individualizados 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99003779)
 • Civilization ▶ Education ▶ Affective education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Affectivité en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione affettiva 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Афективна освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Affektive Bildung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación afectiva 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Συναισθηματική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja afektywna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação afetiva 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88004653)
 • Civilization ▶ Education ▶ Residence and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κατοικία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Місце проживання та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Miejsce zamieszkania i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Résidence et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Residenza e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Residência e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Residencia y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85113132)
 • Civilization ▶ Education ▶ Human body in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il corpo umano nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Corps humain dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Людське тіло в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Cuerpo humano en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ανθρώπινο σώμα στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Ciało ludzkie w edukacji Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2010012769)
 • Civilization ▶ Education ▶ Religious education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Religionsunterricht 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Θρησκευτική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Релігійна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja religijna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation religieuse 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Uskontokasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione religiosa 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação religiosa 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación religiosa 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112630)
 • Civilization ▶ Education ▶ Labor productivity, Effect of education on 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Productivité du travail - Effet de l'éducation sur 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Produttività del lavoro - Effetto dell'istruzione su 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Продуктивність праці - навчальний ефект Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Productividad laboral: efecto de la educación en 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Η παραγωγικότητα της εργασίας - Επίδραση της εκπαίδευσης στην 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wpływ wykształcenia na wydajność pracy Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Produtividade do trabalho - Efeito da educação sobre 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003010725)
 • Цивілізація ▶ Освіта ▶ Ліцеї ▶ Шаутауква Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Licea ▶ Chautauqua Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Anfiteatro ▶ Chautauquas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85022791)
 • Civilization ▶ Education ▶ Communication in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Komunikacija u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επικοινωνία στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Комунікація та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunikacja w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communication en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La comunicazione nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunicação na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunicación en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029062)
 • Civilization ▶ Education ▶ Language and education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Langage et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Lingua e formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мова та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Lengua y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γλώσσα και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Język i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Linguagem e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85074515)
 • Civilization ▶ Education ▶ Early childhood education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione della prima infanzia 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation de la première enfance 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дошкільна освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación infantil 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Varhaiskasvatus Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja wczesnoszkolna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação infantil 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh87007854)
 • Civilization ▶ Education ▶ Education, Humanistic 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione, umanistica 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation humaniste 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Гуманістична освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Humanistische Bildung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación, Humanística 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση, Ανθρωπιστική 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja humanistyczna Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85041070)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Communication ▶ Visual aids ▶ Posters in education 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Komunikacija ▶ Vizualna pomagala ▶ Plakati u obrazovanju Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kommunikation ▶ Visuelle Hilfen ▶ Plakate in der Bildung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επικοινωνία ▶ Οπτικά βοηθήματα ▶ Αφίσες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Комунікація ▶ Візуальні засоби ▶ Плакати/Постери в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Komunikacja ▶ Pomoce wizualne ▶ Plakaty w edukacji Πολωνικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Comunicazione ▶ Aiuti visivi ▶ Poster nell'educazione 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Comunicación ▶ Asistentes visuales ▶ Carteles en educación 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Comunicação ▶ Visual aids ▶ Cartazes na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85105548)
 • Civilization ▶ Education ▶ Picture books for children, Educational aspects 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά - Εκπαιδευτικά θέματα 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Ілюстровані книги для дітей - освітні характестики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Książki obrazkowe dla dzieci - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Livres d'images pour enfants - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Libri illustrati per bambini - Aspetti educativi 
  Civilização ▶ Educação ▶ Livros ilustrados para crianças - aspetos educacionais 
  Civilización ▶ Educación ▶ Libros ilustrados para niños - Aspectos educativos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85101986)
 • Civilization ▶ Education ▶ Lyceums 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Lycées 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Licei 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Ліцеї Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Liceos 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Lyseot Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Λύκεια 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Licea Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Anfiteatro 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85079080)
 • Civilization ▶ Education ▶ Music in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musique en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La musica nell'educazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Glazba u obrazovanju Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Музичне мистецтво в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Música en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μουσική στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzyka w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Música na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85088920)
 • Civilization ▶ Education ▶ Telecommunication in education ▶ Telephone in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Télécommunications dans l'éducation ▶ Téléphone dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Telecomunicazioni nella formazione ▶ Il telefono nell'istruzione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Telekomunikacije u obrazovanju ▶ Telefon u obrazovanju Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Телефоні у сфері освіти Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Telecomunicaciones en la educación ▶ Teléfono en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τηλεπικοινωνίες στην εκπαίδευση ▶ Τηλέφωνο στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Telekomunikacja w edukacji ▶ Telefon w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Telecomunicação na educação ▶ Telefone na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85133414)
 • Civilization ▶ Education ▶ Howard Plan 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Plan Howard 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Modello di città-giardino 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ План Говарда Ουκρανικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σχέδιο Χάουαρντ 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Plan Howarda Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Plano de Howard 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85062657)
 • Civilization ▶ Education ▶ Career education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Berufsvorbereitung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση σταδιοδρομίας 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Кар'єра та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja zawodowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Préparation à une carrière 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione professionale 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación profesional 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação para a carreira 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85020255)
 • Civilization ▶ Education ▶ Zoos, Educational aspects 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Zoološki vrtovi - obrazovni aspekti Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Zoos - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Zoo - Aspetti educativi 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Зоопарки - освітні характеристики Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Zoológicos - Aspectos educativos 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ζωολογικοί κήποι - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Ogrody zoologiczne - aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Zoológicos - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh95003676)
 • Civilization ▶ Education ▶ Electronic mail systems in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Systèmes de courrier électronique dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sistemi di posta elettronica nell'istruzione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Електронні поштові системи в навчанні Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Sistemas de correo electrónico en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Systemy poczty elektronicznej w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Sistemas de correio eletrónico na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96006945)
 • Civilization ▶ Education ▶ University extension 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Wissenschaftliche Weiterbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επέκταση της διάρκειας φοίτησης / σπουδών 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Розбудування університетської освіти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Studia zaoczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation permanente universitaire 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione permanente 
  Civilización ▶ Educación ▶ Extensión universitaria 
  Civilização ▶ Educação ▶ Extensão universitária 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85141164)
 • Civilization ▶ Education ▶ Language experience approach in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Approche de l'expérience linguistique dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Approccio all'esperienza linguistica nell'istruzione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мовний підхід в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Enfoque de sobre la experiencia lingüística en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προσέγγιση γλωσσικής εμπειρίας στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Podejście językowe w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Abordagem de experiência de linguagem na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88003465)
 • Civilization ▶ Education ▶ Psychoanalysis and education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Psicoanalisi ed educazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Psychanalyse et éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Психоаналіз та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Psicoanálisis y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ψυχανάλυση και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Psychoanaliza i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Psicanálise e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98004730)
 • Civilization ▶ Education ▶ Electronic spreadsheets in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ηλεκτρονικά υπολογιστικά φύλλα στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Електронні таблиці в навчанні Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Elektroniczne arkusze kalkulacyjne w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Feuilles de calcul électroniques dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Fogli di calcolo elettronici nell'istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Hojas de cálculo electrónicas en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Folhas de cálculo em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2007005433)
 • Civilization ▶ Education ▶ Video tapes in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Videocassette nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bandes vidéo dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Відео стрічки в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Cintas de video en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βιντεοκασέτες στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Taśmy wideo w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Fitas de vídeo na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85143220)
 • Civilization ▶ Education ▶ Periodicals in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Périodiques en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Periodici nell'istruzione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Періодичні видання в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Publicaciones periódicas en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Περιοδικά στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Czasopisma w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Periódicos em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89003573)
 • Civilization ▶ Education ▶ Task analysis in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Analisi dei compiti nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Analyse des tâches en éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Техніка аналізу в освіти Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Lernaufgabe 
  Civilización ▶ Educación ▶ Análisis de tareas en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ανάλυση εργασιών στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Analiza zadań w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Análise de tarefas na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86002282)
 • Civilization ▶ Education ▶ Storytelling in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Pripovijedanje u obrazovanju Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Raconter des histoires dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Storytelling nell'istruzione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Техніка скаладння історій в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Storytelling en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Η αφήγηση στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Storytelling w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Contar histórias na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2009007392)
 • Civilization ▶ Education ▶ School management and organization ▶ Monitorial system of education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Schulorganisation ▶ Lancasterschule 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διοίκηση και οργάνωση σχολείου ▶ Εποπτικό σύστημα εκπαίδευσης 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Управління та організація школи ▶ Система моніторінга освіти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zarządzanie i organizacja szkoły ▶ Monitoringowy system edukacji Πολωνικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Gestione e organizzazione della scuola ▶ Mutuo insegnamento 
  Civilização ▶ Educação ▶ Gestão e organização escolar ▶ Método Lancaster 
  Civilización ▶ Educación ▶ Gestión y organización escolar ▶ Sistema de seguimiento de la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85086859)
 • Civilization ▶ Education ▶ Grand tours (Education) 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Grand Tour 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γκραντ Τουρ 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Найвизначніші туристичні маршрути (освіта) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Grand Tour Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Tours d'Europe (éducation) 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Grand Tour Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Grand tour Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Grand Tour 
  Civilización ▶ Educación ▶ Grand Tour 
  Civilização ▶ Educação ▶ Grand Tour 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh00002558)
 • Civilization ▶ Education ▶ Learner autonomy 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αυτονομία των μαθητών 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Автономія учня Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Autonomia ucznia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Autonomie de l'apprenant 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Autonomia del discente 
  Civilização ▶ Educação ▶ Autonomia do aluno 
  Civilización ▶ Educación ▶ Autonomía del alumno 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003004278)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Psychology ▶ Educational psychology ▶ Formal discipline 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Psihologija ▶ Pedagoška psihologija ▶ Formalna disciplina Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Pädagogische Psychologie ▶ Formale Disziplin 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Ψυχολογία ▶ Εκπαιδευτική Ψυχολογία ▶ Επίσημη πειθαρχία 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Філософія ▶ Психологія ▶ Освітня психологія ▶ Формальна дисципліна Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Psychologia ▶ Psychologia edukacyjna ▶ Dyscyplina formalna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Psychologie de l'éducation ▶ Discipline formelle 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Psicopedagogia ▶ Disciplina formale 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Psicología ▶ Psicología Educacional ▶ Disciplina formal 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Educational psychology ▶ Disciplina formal 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85050801)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mass media and education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Mass media e istruzione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Médias de masse et éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ ЗМІ та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Medios de comunicación y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Środki masowego przekazu i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Meios de comunicação em massa e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99010316)
 • Civilization ▶ Education ▶ Home schooling 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement à domicile 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione domiciliare 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Roditelji Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Домашнє навчання Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Hausunterricht 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación en el hogar 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Kotiopetus Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση στο σπίτι 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Opvoeding Ολλανδικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja domowa Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Ensino doméstico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88002564)
 • Civilization ▶ Education ▶ Feminism and education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Femminismo e formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Féminisme et éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Фемінізм і освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Feminismo y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φεμινισμός και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Feminizm i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Feminismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92006402)
 • Civilization ▶ Education ▶ Art museums, Educational aspects 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei d'arte - Aspetti educativi 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées d'art - Aspects pédagogiques 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Umjetnički muzeji - Obrazovni aspekti Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Художні музеї - освітні характеристики Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos de arte - Aspectos educativos 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μουσεία Τέχνης - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea sztuki - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Museus de arte - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85008027)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mentoring in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Tuteurs et tutorat (éducation) 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Mentoring nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Наставництво в освіті Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Tutorium 
  Civilización ▶ Educación ▶ Tutoría en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Καθοδήγηση στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Mentoring w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Tutoria na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86003460)
 • Civilization ▶ Education ▶ Naval education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement naval 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione navale 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Морська освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación naval 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ναυτική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja morska Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação naval 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090381)
 • Civilization ▶ Education ▶ General education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Allgemeinbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γενική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Загальна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kształcenie ogólne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement général 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Cultura generale 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação geral 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación general 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90000930)
 • Civilization ▶ Education ▶ Drone aircraft in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Aeromobili a pilotaggio remoto nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Drone dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Використання дрона в навчанні Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Aviones no tripulados en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μη επανδρωμένα αερσκάφη στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Drony w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Aeronaves drones na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016001931)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sikhism and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σιχισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Сикхізм і освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Sikhizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Sikhisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sikhismo e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Sikhismo e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sijismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2008030060)
 • Civilization ▶ Education ▶ Gardens, Educational aspects 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Giardini - Aspetti educativi 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Jardins - Aspects pédagogiques 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Садівництво - освітні характеристики Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Jardines - Aspectos educativos 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κήποι - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Ogrody - aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Jardins - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016001015)
 • Civilization ▶ Education ▶ Education, Secondary 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione secondaria 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Srednjoškolsko obrazovanje Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement secondaire 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Середня освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Sekundärer Bildungsbereich 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación secundaria 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Secundair onderwijs Ολλανδικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wykształcenie średnie Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Ensino secundário 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85041082)
 • Civilization ▶ Education ▶ Drama in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Théâtre en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il teatro nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Драматичне мистецтво в освіті Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Theaterpädagogik 
  Civilización ▶ Educación ▶ Drama en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Dramat w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Drama na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85039338)
 • Civilization ▶ Education ▶ Jainism and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ζαϊνισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Джайнізм і освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Dżinizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Jaïnisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Giainismo ed educazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Jainismo e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Jainismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2007003270)
 • Civilization ▶ Education ▶ National socialism and education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ National-socialisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il socialismo nazionale e l'istruzione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Національний соціалізм та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Nacionalsocialismo y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εθνικός σοσιαλισμός και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Narodowy socjalizm i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Nacional-socialismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090135)
 • Civilization ▶ Education ▶ Printing in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκτύπωση στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Публікації та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Druk w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Impression dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La stampa nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Impresión en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Impressão na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85106800)
 • Civilization ▶ Education ▶ Basic education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation de base 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione di base 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Osnovno obrazovanje Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Базова освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educacion basica 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Perusopetus Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βασική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wykształcenie podstawowe Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação básica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85012078)
 • Civilization ▶ Education ▶ Archives and education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Archivi e istruzione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Arhivi i obrazovanje Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Archives et éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Архівні дані та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Archivos y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αρχεία και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Archiwa i edukacja Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh87006013)
 • Civilization ▶ Education ▶ Classical education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Klasično obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Altsprachlicher Unterricht 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κλασική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Класична освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja klasyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement classique 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione classica 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação clássica 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educacion clasica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026700)
 • Civilization ▶ Education ▶ Older volunteers in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Volontari più anziani nel campo della formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Volontaires plus âgés en éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Волонтери старшого віку в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Voluntarios mayores en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ηλικιωμένοι εθελοντές στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Starsi wolontariusze w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Voluntários mais velhos na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85002157)
 • Civilization ▶ Education ▶ Telecommunication in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Télécommunications dans l'éducation 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Telekomunikacije u obrazovanju Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Telecomunicazioni nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Телекомунікація в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Telecomunicaciones en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τηλεπικοινωνίες στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Telekomunikacja w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Telecomunicação na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85133296)
 • Civilization ▶ Education ▶ Racism in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ο ρατσισμός στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Расизм в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Rasizm w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Racisme en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Razzismo nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Racismo en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Racismo na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2005002443)
 • Civilization ▶ Education ▶ Learning 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Apprentissage 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Apprendimento 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Навчання Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Lernen 
  Civilización ▶ Educación ▶ Aprendizaje 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Oppiminen Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μάθηση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Uczenie się Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Aprendizagem 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85075520)
 • Civilization ▶ Education ▶ Libraries and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βιβλιοθήκες και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Бібліотеки та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Biblioteki i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bibliothèques et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Biblioteche e istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Bibliotecas y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Bibliotecas e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85076614)
 • Civilization ▶ Education ▶ Graphic novels in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Romans graphiques dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Romanzo a fumetti nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Графічні романи в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Novelas gráficas en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γραφικά μυθιστορήματα στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Powieści graficzne w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Histórias em quadrinhos na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2011003572)
 • Civilization ▶ Education ▶ Women in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Žene u obrazovanju Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Femmes dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Le donne nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Жінки в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Mujeres en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γυναίκες στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kobiety w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Mulheres na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85147573)
 • Civilization ▶ Education ▶ Gender identity in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Identité sexuelle et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Identità di genere nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Гендерна ідентичність в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Identidad de género en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Η ταυτότητα φύλου στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Tożsamość płciowa w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Identidade de género na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2001006204)
 • Civilization ▶ Education ▶ Public aquariums, Educational aspects 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δημόσια ενυδρεία - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Громадські акваріуми - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Akwaria publiczne - aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Aquariums publics - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Acquari pubblici - Aspetti educativi 
  Civilização ▶ Educação ▶ Aquários públicos - aspetos educacionais 
  Civilización ▶ Educación ▶ Acuarios públicos - Aspectos educativos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2008005512)
 • Civilization ▶ Education ▶ Multicultural education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione interculturale 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation interculturelle 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Багатокультурна освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación multicultural 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Πολυπολιτισμική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja wielokulturowa Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação multicultural 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85067223)
 • Civilization ▶ Education ▶ Maps in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Χάρτες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Картографія в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Mapy w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Cartes en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Maps nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Mapas na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Mapas en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88001810)
 • Civilization ▶ Education ▶ School choice 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Scelta della scuola 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Écoles , Choix 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Вибір школи Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Schulwahl 
  Civilización ▶ Educación ▶ Elección de escuela 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Kouluvalinnat Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επιλογή σχολείου 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wybór szkoły Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ A escolha da escola 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85118256)
 • Civilization ▶ Education ▶ Art in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Art dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ L'arte nella formazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Umjetnost u obrazovanju Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мистецтво в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Arte en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τέχνη στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Sztuka w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Arte na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85008004)
 • Civilization ▶ Education ▶ Museums, Educational aspects 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Muzeji - obrazovni aspekti Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei - Aspetti educativi 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées , Aspect éducatif 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Музеї - освітні характеристики Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Museumspädagogik 
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos - Aspectos educativos 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μουσεία - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea - ​​aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Museus - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85088728)
 • Civilization ▶ Education ▶ Area studies 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Études régionales 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Studi di settore 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Регіонознавство Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Regionalforschung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Estudios de área 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μελέτες περιοχής 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Regiostudies Ολλανδικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Studia regionalne Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85006988)
 • Civilization ▶ Education ▶ Folklore and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Folklor i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Λαογραφία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Фольклор і освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Folklor i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Folklore et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Folklore e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Folclore y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Folclore e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85049838)
 • Civilization ▶ Education ▶ Freemasons in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Masoni u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ελευθεροτέκτονες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Масони в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wolnomularze w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Francs-maçons dans l'éducation 
  Civilização ▶ Educação ▶ Maçons na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Masones en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99005293)
 • Civilization ▶ Education ▶ Natural history museums, Educational aspects 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées d'histoire naturelle - Aspects pédagogiques 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Prirodoslovni muzeji - obrazovni aspekti Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei di storia naturale - Aspetti educativi 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Музеї природної історії - освітні характеристики Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos de historia natural - Aspectos educativos 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μουσεία φυσικής ιστορίας - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea historii naturalnej - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Museus de história natural - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003009763)
 • Civilization ▶ Education ▶ Ethnological museums and collections, Educational aspects 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei e collezioni etnologiche - Aspetti educativi 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées et collections ethnologiques - Aspects pédagogiques 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Етнологічні музеї та колекції - освітні характеристики Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos y colecciones etnológicos - Aspectos educativos 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εθνολογικά μουσεία και συλλογές - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea i zbiory etnologiczne - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Museus e coleções etnológicas - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003009764)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mass media in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Mass media formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Médias en éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ ЗМІ в освіті Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Medienkompetenz 
  Civilización ▶ Educación ▶ Medios de comunicación en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μέσα μαζικής ενημέρωσης στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Środki masowego przekazu w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Meios de comunicação em massa na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85081897)
 • Civilization ▶ Education ▶ General semantics 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Sémantique générale 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Semantica generale 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Загальна семантика Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Semantik 
  Civilización ▶ Educación ▶ Semántica general 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γενική σημασιολογία 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Semantyka ogólna Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85053766)
 • Civilization ▶ Education ▶ Socialism and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Socijalizam i obrazovanje Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Socialisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Socialismo e formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Соціалізм та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Socialismo y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σοσιαλισμός και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Socjalizm i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Socialismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124126)
 • Civilization ▶ Education ▶ Origami in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Origami dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Origami nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мистецтво орігамі в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Origami en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Οριγκάμι στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Origami w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Origami na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2002004481)
 • Civilization ▶ Education ▶ Discrimination in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Diskriminacija u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διακρίσεις στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дискримінація в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Dyskryminacja w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Discrimination en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La discriminazione nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Discriminación en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85038386)
 • Civilization ▶ Education ▶ Business education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Poslovno obrazovanje Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione aziendale 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement commercial 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Бізнес-освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Kaufmännische Berufsbildung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Estudios empresariales 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επιχειρηματική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja biznesowa Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação empresarial 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85018279)
 • Civilization ▶ Education ▶ Multilingual education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione multilingue 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement multilingue 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Багатомовне навчання Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación multilingüe 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Πολύγλωσση εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja wielojęzyczna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação multilingue 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2012000468)
 • Civilization ▶ Education ▶ Architecture in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Architecture dans l'éducation 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Arhitektura u obrazovanju Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Architettura nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Архітектура в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Arquitectura en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αρχιτεκτονική στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Architektura w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Arquitetura na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003001249)
 • Civilization ▶ Education ▶ Wages, Effect of education on 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Salari - Effetto della formazione su 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Salaires , Effets de l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Заробітна плата - навчальний ефект Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Salarios: efecto de la educación en 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μισθοί - Επίδραση της εκπαίδευσης στην 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wpływ wykształcenia na płace Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Salários - Efeito da educação sobre 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88002575)
 • Civilization ▶ Education ▶ Business and education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Betriebliche Berufsbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επιχειρήσεις και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Бізнес та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Biznes i edukacja Πολωνικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Imprese e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Negocios y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Negócios e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85065975)
 • Civilization ▶ Education ▶ School management and organization 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Ecole de gestion des organisations 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Gestione e organizzazione della scuola 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Управління та організація школи Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Schulorganisation 
  Civilización ▶ Educación ▶ Gestión y organización escolar 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διοίκηση και οργάνωση σχολείου 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zarządzanie i organizacja szkoły Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Gestão e organização escolar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85118362)
 • Civilization ▶ Education ▶ Moral education ▶ Humane education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation morale ▶ Éducation humaine 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione morale ▶ Formazione umana 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Моральне виховання ▶ Виховання гуманності Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación moral ▶ Educación humana 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ηθική εκπαίδευση ▶ Ανθρωπιστική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja moralna ▶ Edukacja humanitarna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação moral ▶ Educação humanitária 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85062901)
 • Civilization ▶ Education ▶ Health education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione sanitaria 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Zdravstveni odgoj Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation sanitaire 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Медична освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Gesundheitserziehung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación para la salud 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Terveyskasvatus Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αγωγή υγείας 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja zdrowotna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação sobre saúde 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85059537)
 • Civilization ▶ Education ▶ Church and education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Église et éducation 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Crkva i obrazovanje Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Chiesa e formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Церква та освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Kirchliche Bildungsarbeit 
  Civilización ▶ Educación ▶ Iglesia y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκκλησία και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kościół i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Igreja e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85025520)
 • Civilization ▶ Education ▶ Community education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation communautaire 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione comunitaria 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Громадська освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación comunitaria 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Yhteisökasvatus Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κοινοτική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja społeczna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação comunitária 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86004632)
 • Civilization ▶ Education ▶ Group guidance in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ομαδική καθοδήγηση στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Керівництво групи в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Poradnictwo grupowe w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Accompagnement de groupe en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Accompagnamento del gruppo nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Orientación grupal en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Orientação de grupo na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85057477)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sexual harassment in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Molestie sessuali nella formazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Seksualno uznemiravanje u obrazovanju Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Harcèlement sexuel dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Сексуальні домагання в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Acoso sexual en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σεξουαλική παρενόχληση στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Molestowanie seksualne w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Assédio sexual na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92003977)
 • Civilization ▶ Education ▶ Labor supply, Effect of education on 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Offerte di lavoro - Effetto della formazione su 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation et emploi 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Постачання робочої сили - навчальний ефект Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Oferta de trabajo - Efecto de la educación en 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προσφορά εργασίας - Επίδραση της εκπαίδευσης στις 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wpływ wykształcenia na podaż pracy Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Oferta de trabalho - Efeito da educação sobre 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85073726)
 • Civilization ▶ Education ▶ Environmental education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Umwelterziehung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Екологічна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja ekologiczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation au développement durable 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Ympäristökasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione ambientale 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación medioambiental 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação ambiental 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85044169)
 • Civilization ▶ Education ▶ Science museums, Educational aspects 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei della scienza - Aspetti educativi 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées des sciences - Aspects pédagogiques 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Наукові музеї - освітні характеристики Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos de ciencia - Aspectos educativos 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μουσεία Επιστημών - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea nauki - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85118670)
 • Civilization ▶ Education ▶ Voice in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Glas u obrazovanju Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La voce nell'istruzione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Voix dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Техніки голосу в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Voz en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φωνή στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Głos w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Voz na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2002006038)
 • Civilization ▶ Education ▶ Classification, Books, Education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Klasifikacija - Knjige - Obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ταξινόμηση - Βιβλία - Εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Класифікація - Книги - Освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Klasyfikacja - Książki - Edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Classification - Livres - Éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Classificazione - Libri - Formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Clasificación - Libros - Educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026734)
 • Civilization ▶ Education ▶ Constructivism (Education) 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Costruttivismo 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Konstruktivizam (obrazovanje) Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Конструктивізм (освіта) Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Konstruktivismus  
  Civilización ▶ Educación ▶ Constructivismo 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κονστρουκτιβισμός 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Konstruktywizm (edukacja) Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Construtivismo (educação) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86003541)
 • Civilization ▶ Education ▶ Compensatory education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione compensativa 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation compensatoire 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Компенсаційна освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación compensatoria 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αντισταθμιστική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja kompensacyjna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação compensatória 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029328)
 • Civilization ▶ Education ▶ After-school programs 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Hort 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προγράμματα μετά το σχολείο 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Позашкільні програми Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Programy pozaszkolne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Programmes parascolaires 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Doposcuola 
  Civilización ▶ Educación ▶ Programas extraescolares 
  Civilização ▶ Educação ▶ Programas pós-escola 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2005000275)
 • Civilization ▶ Education ▶ Competency-based education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Obrazovanje zasnovano na kompetencijama Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione basata sulle competenze 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Formation basée sur les compétences 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Компетентнісна освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación basada en competencias 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση βάσει ικανοτήτων 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja oparta na kompetencjach Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação baseada em competências 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029331)
 • Civilization ▶ Education ▶ Social media in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Social media nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Les médias sociaux dans l'éducation 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Društveni mediji u obrazovanju Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Соціальні медіа в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Redes sociales en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κοινωνικά μέσα στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Media społecznościowe w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Redes sociais na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016002424)
 • Civilization ▶ Education ▶ Vocational education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione professionale 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Strukovno obrazovanje Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Професійно-технічна освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Betriebliche Ausbildung? 
  Civilización ▶ Educación ▶ Formación profesional 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επαγγελματική εκπαίδευση 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Beroepsonderwijs Ολλανδικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Przygotowanie zawodowe Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Formação profissional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85144178)
 • Civilization ▶ Education ▶ Photography in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La fotografia nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Photographie dans l'enseignement 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мистецтво фотографії в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Fotografía en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φωτογραφία στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Fotografia w edukacji Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85101310)
 • Civilization ▶ Education ▶ War and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Rat i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Πόλεμος και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Війна та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wojna i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation et guerre 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Guerra e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Guerra y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Guerra e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85145148)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sexism in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il sessismo nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Sexisme en éducation 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Seksizam u obrazovanju Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Сексизм в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Sexismo en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σεξισμός στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Seksizm w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Sexismo na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88000340)
 • Civilization ▶ Education ▶ Moral education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione morale 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation morale 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Моральне виховання Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Werterziehung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación moral 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ηθική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja moralna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação moral 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85087200)
 • Civilization ▶ Education ▶ Homosexuality and education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Homosexualité et éducation 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Homoseksualnost i obrazovanje Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Omosessualità e formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Гомосексуалізм та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Homosexualidad y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ομοφυλοφιλία και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Homoseksualizm i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Homossexualidade e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91005492)
 • Civilization ▶ Education ▶ Instructional systems 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sistemi didattici 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Systèmes d'enseignement 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Навчальні системи Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Bildungswesen 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sistemas de instrucción 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διδακτικά συστήματα 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Systemy instruktażowe Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Sistemas instrucionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85066761)
 • Civilization ▶ Education ▶ Special education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation spéciale 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione speciale 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Спеціальна освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Sonderpädagogik 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación especial 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Erityiskasvatus Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ειδική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja specjalna Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação especial 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85046212)
 • Civilization ▶ Education ▶ Adult education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Obrazovanje odraslih Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Erwachsenenbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση ενηλίκων 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Освіта для дорослих Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja dorosłych Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation des adultes 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Aikuiskoulutus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione degli adulti 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação de adultos 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación de adultos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85001028)
 • Civilization ▶ Education ▶ Industrial museums, Educational aspects 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei industriali - Aspetti educativi 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées industriels - Aspects pédagogiques 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Індустріальні музеї - освітні характеристики Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos industriales - Aspectos educativos 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βιομηχανικά μουσεία - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea przemysłowe - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Museus industriais - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88005902)
 • Civilization ▶ Education ▶ Word processing in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Obrada teksta u obrazovanju Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Elaborazione di testi nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Traitement de texte dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Обробка текстів в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Procesamiento de textos en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επεξεργασία κειμένου στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Przetwarzanie tekstu w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Processamento de texto na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86004761)
 • Civilization ▶ Education ▶ School management and organization ▶ School city, state, etc 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Gestione e organizzazione della scuola ▶ Città della scuola, stato, ecc 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Ecole de gestion des organisations ▶ Cité scolaire, état, etc. 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Управління та організація школи ▶ Місце школи у місті, державі тощо Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Gestión y organización escolar ▶ Ciudad escolar, estado, etc. 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διοίκηση και οργάνωση σχολείου ▶ Φοιτητούπολη 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zarządzanie i organizacja szkoły ▶ Miasto szkolne, stan itp. Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Gestão e organização escolar ▶ Cidade escolar, estado, etc. 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85118305)
 • Civilization ▶ Education ▶ Nature study 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Nature , Étude et enseignement 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Studio della natura 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Природознавство Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Estudio de la naturaleza 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Luonnontutkimus Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μελέτη της φύσης 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Studia przyrodnicze Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Estudo da natureza 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090295)
 • Civilization ▶ Education ▶ Native language and education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Langue maternelle et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Lingua madre e formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Рідна мова та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Lengua materna y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μητρική γλώσσα και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Język ojczysty i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Língua nativa e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090172)
 • Civilization ▶ Education ▶ Fundamental education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione di base 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation fondamentale 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Фундаментальна освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación fundamental 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βασική εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja podstawowa Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação fundamental 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85052365)
 • Civilization ▶ Education ▶ High technology and education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Alta tecnologia e formazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Visoka tehnologija i obrazovanje Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Haute technologie et éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Високі іноваційні технології та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Alta tecnología y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Υψηλή τεχνολογία και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wysoka technologia i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Alta tecnologia e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85060748)
 • Civilization ▶ Education ▶ Arts in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Umjetnost u obrazovanju Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Le arti nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Arts dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мистецтво в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Artes en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τέχνες στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Sztuka w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Artes na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003009211)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Psychology ▶ Educational psychology ▶ Ability grouping in education 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Psihologija ▶ Pedagoška psihologija ▶ Grupiranje sposobnosti u obrazovanju Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Pädagogische Psychologie ▶ Fähigkeitsgruppierung in der Bildung 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Ψυχολογία ▶ Εκπαιδευτική Ψυχολογία ▶ Ομαδοποίηση ικανότητας στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Філософія ▶ Психологія ▶ Освітня психологія ▶ Здатність групування в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Psychologia ▶ Psychologia edukacyjna ▶ Grupowanie umiejętności w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Psychologie de l'éducation ▶ Groupes de niveau 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Psicopedagogia ▶ Raggruppamento in base alle capacità nella formazione 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Educational psychology ▶ Capacidade de agrupamento na educação 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Psicología ▶ Psicología Educacional ▶ Agrupación de habilidades en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85000160)
 • Civilization ▶ Education ▶ Information theory in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Théorie de l'information dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Teoria dell'informazione nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Теорія інформації в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Teoría de la información en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Θεωρία της πληροφορίας στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Teoria informacji w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Teoria da informação na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85066294)
 • Civilization ▶ Education ▶ Inclusive education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Inkluzija za osobe s invalidnošću Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Inclusion scolaire 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione inclusiva 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Інклюзивна освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Inklusive Pädagogik 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación inclusiva 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Η συνεκπαίδευση 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Inclusief onderwijs Ολλανδικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Integracja w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação inclusiva 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96009825)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mainstreaming in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Inclusione nell'istruzione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Загальні тенденції в освіті Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Schulische Integration 
  Civilización ▶ Educación ▶ Integración de la en educación educativa 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ένταξη στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Mainstreaming w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Integração na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85079929)
 • Civilization ▶ Education ▶ Democracy and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Demokracija i obrazovanje Κροατικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Democrazia ed educazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Démocratie et éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Демократія та освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Demokratische Erziehung 
  Civilización ▶ Educación ▶ Democracia y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δημοκρατία και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Demokracja i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Democracia e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2007005389)
 • Civilization ▶ Education ▶ Postmodernism and education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Postmodernisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Postmodernità ed formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Постмодернізм і освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Posmodernismo y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μεταμοντερνισμός και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Postmodernizm i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Pós-modernismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh95010480)
 • Civilization ▶ Education ▶ Outdoor education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione all'aperto 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Classes de découverte 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Зовнішня освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación al aire libre 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση σε εξωτερικούς χώρους 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja na świeżym powietrzu Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação ao ar livre 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85096141)
 • Civilization ▶ Education ▶ Intercultural communication in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διαπολιτισμική επικοινωνία στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Міжкультурне спілкування в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunikacja międzykulturowa w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communication interculturelle dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Comunicazione interculturale nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunicación intercultural en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunicação intercultural na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2013003631)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mobile communication systems in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Téléphonie mobile en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sistemi di comunicazione mobile nella formazione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Системи мобільного зв'язку в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Sistemas de comunicación móvil en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Συστήματα κινητής επικοινωνίας στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Systemy komunikacji mobilnej w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Sistemas de comunicações móveis na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2004144625)
 • Civilization ▶ Education ▶ Virtual reality in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Realtà virtuale nella formazione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Virtualna stvarnost u obrazovanju Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Réalité virtuelle en éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Віртуальна реальність в освіти Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Realidad virtual en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wirtualna rzeczywistość w edukacji Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99013951)
 • Civilization ▶ Education ▶ Economic development, Effect of education on 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation et développement économique 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sviluppo economico - Effetto della formazione su 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Економічний розвиток - ефект освіти Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Desarrollo económico: influencia de la educación en 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Οικονομική ανάπτυξη - Επίδραση της εκπαίδευσης στο 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wpływ edukacji na rozwój gospodarczy Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Desenvolvimento económico - Efeito da educação sobre 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040805)
 • Civilization ▶ Education ▶ Microforms in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Microformati nella formazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Microformes dans l'éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мікроформи в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Microformas en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μικρομορφές στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Mikroformy w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Microformas na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85084843)
 • Civilization ▶ Education ▶ Dance in education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La danza nell'educazione 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Danse dans l'éducation 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Ples u obrazovanju Κροατικά
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Танцювальне мистецтво в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Danza en la educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Χορός στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Taniec w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Dança na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006002105)
 • Civilization ▶ Education ▶ Place-based education 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Навчання на місцях Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja miejscowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation par le territoire 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione esperienziale 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação baseada em lugar 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación basada en el lugar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2004002801)
 • Civilization ▶ Education ▶ Distance education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione a distanza 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement à distance 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дистанційна освіта Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Fernunterricht 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación a distancia 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Etäopiskelu Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Afstandsonderwijs Ολλανδικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja na odległość Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação a distância 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85038507)
 • Civilization ▶ Education ▶ Nationalism and education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Nazionalismo e istruzione 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Nacionalizam i obrazovanje Κροατικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Nationalisme et éducation 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Націоналізм та освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Nacionalismo y educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εθνικισμός και εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Nacjonalizm i edukacja Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Nacionalismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090157)
 • Civilization ▶ Education ▶ Professional learning communities 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Професійні навчальні спільноти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Profesjonalne społeczności edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communautés d'apprentissage professionnelles 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Comunità di apprendimento professionali 
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunidades de aprendizaje profesional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2009000246)
 • Civilization ▶ Education ▶ Psychiatric service dogs in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Chiens de service psychiatrique dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Cani di assistenza psichiatrica nell'istruzione 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Психіатричні службові собаки в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Perros de servicio asistencia psiquiátrica en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σκυλιά ψυχιατρικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Psy psychiatryczne w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Cães de serviço psiquiátrico na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2018002058)
 • Civilization ▶ Education ▶ International education 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione internazionale 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Education internationale 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Міжнародна освіта Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación internacional 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Globaalikasvatus Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διεθνής εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja międzynarodowa Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação internacional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85067399)
 • Civilization ▶ Education ▶ Progressive education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Reformpädagogik 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προοδευτική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Прогресивна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja progresywistyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation progressive 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione Nuova 
  Civilización ▶ Educación ▶ Pedagogía progresista 
  Civilização ▶ Educação ▶ Escola nova 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85107319)
 • Civilization ▶ Education ▶ Proposal writing in education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Rédaction de propositions dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La scrittura di proposte nell'ambito educativo 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Формування грантових заявок в освіті Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Redacción de propuestas en educación 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Συγγραφή πρότασης στην εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Pisanie wniosków w edukacji Πολωνικά
  Civilização ▶ Educação ▶ Redação de propostas em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88007428)
 • Civilization ▶ Education ▶ Middle school education 
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement au collège 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione di scuola media 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Навчання в середній школі Ουκρανικά
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación secundaria 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μέση εκπαίδευση 
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja gimnazjalna Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98000535)
 • Éducation primitive
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13318578j)  
 • Éducation
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13318807v)  
 • Education
  (http://id.worldcat.org/fast/902499)  
 • Pédagogie
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11933049j)  
 • Bildungsarbeit
  (http://d-nb.info/gnd/4112760-2)  
 • koulutus Φινλανδικά
  (http://www.yso.fi/onto/yso/p84)  
 • Administration scolaire
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940923t)  
 • education εκπαίδευση  éducation  obrazovanje Κροατικά Ausbildung  educação  onderwijs Ολλανδικά educación  edukacja Πολωνικά educazione 
  (http://www.wikidata.org/entity/Q8434)   wikidata
 • Educazione
  (http://purl.org/bncf/tid/2345)  
 • EDUCATION BILDUNG  EDUCATIE Ολλανδικά EDUCACION  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ÉDUCATION 
  (https://elsst.cessda.eu/id/c5310e73-4a7f-4ef6-b8d4-6fe62cef9281)  
 • Bildung
  (http://d-nb.info/gnd/4006650-2)  
 • Erziehung
  (http://d-nb.info/gnd/4015482-8)  
 • Education
  (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85040989)   LCSH