Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85034755

 • Culture 
 • Kulttuuri Φινλανδικά
 • Cultura 
 • Kultur 
 • Kultura Πολωνικά
 • Πολιτισμός 
 • Cultuur Ολλανδικά
 • Культура Ουκρανικά
 • Culture, Social aspects 
 • Cultural sociology 
 • Sociology of culture 
 • Culture ▶ Judaism and culture 
  Culture ▶ Judaísmo e cultura 
  Cultura ▶ Ebraismo e cultura 
  Culture ▶ Judaïsme et culture 
  Kultur ▶ Judentum und Kultur 
  Cultura ▶ Judaísmo y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Ιουδαϊσμός και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Judaizm i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Judaizam i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2007000748)
 • Culture ▶ Christianity and culture 
  Cultura ▶ Cristianesimo e cultura 
  Cultura ▶ Cristianismo e cultura 
  Culture ▶ Christianisme et culture 
  Kultur ▶ Christentum und Kultur 
  Cultura ▶ Cristianismo y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Χριστιανισμός και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Chrześcijaństwo i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Kršćanstvo i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85025240)
 • Culture ▶ Sikhism and culture 
  Culture ▶ Sikhismo e cultura 
  Cultura ▶ Sikhismo e cultura 
  Culture ▶ Sikhisme et culture 
  Kultur ▶ Sikhismus und Kultur 
  Cultura ▶ Sijismo y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Σικισμός και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Sikhizm i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Sikhizam i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016001466)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Representation (Philosophy) 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Predstavljanje (filozofija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Repräsentation (Philosophie) 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Αναπαράσταση (Φιλοσοφία) 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Філософія ▶ Репрезентація (філософія) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Reprezentacja (filozofia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Représentation (philosophie) 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Rappresentazione (Filosofia) 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Representación (Filosofía) 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Representação (Filosofia) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112936)
 • Civilization ▶ Islamic civilization ▶ Islam and culture 
  Civiltà ▶ Civiltà islamica ▶ Islam e cultura 
  Civilização ▶ Civilização islâmica ▶ Islão e cultura 
  Civilisation ▶ Civilisation islamique ▶ Islam et culture 
  Civilización ▶ Civilización islámica ▶ Islam y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Ισλαμικός πολιτισμός ▶ Ισλάμ και πολιτισμός 
  Cywilizacja ▶ Cywilizacja islamska ▶ Islam i kultura Πολωνικά
  Civilizacija ▶ Islamic civilization ▶ Islam i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2002005123)
 • Culture ▶ Intellectual life 
  Cultura ▶ Vita intellettuale 
  Culture ▶ Vida intelectual 
  Culture ▶ Vie intellectuelle 
  Kultur ▶ Geistesleben 
  Cultura ▶ Vida intelectual 
  Πολιτισμός ▶ Πνευματική ζωή 
  Kultura ▶ Życie intelektualne Πολωνικά
  Kultura ▶ Intelektualni život Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85067165)
 • Culture ▶ Language and culture 
  Cultura ▶ Lingua e cultura 
  Culture ▶ Linguagem e cultura 
  Culture ▶ Langage et culture 
  Cultura ▶ Lenguaje y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Γλώσσα και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Jezyk i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Jezik i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85074514)
 • Culture ▶ Psychoanalysis and culture 
  Cultura ▶ Psicoanalisi e cultura 
  Cultura ▶ Psicanálise e cultura 
  Culture ▶ Psychanalyse et culture 
  Cultura ▶ Psicoanálisis y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Ψυχανάλυση και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Psychoanaliza i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Psihoanaliza i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85108415)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Evolution ▶ Social evolution 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Evoluzione ▶ Evoluzione sociale 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Evolution ▶ Evolução social 
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Évolution ▶ Évolution sociale 
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Evolutionismus ▶ Soziale Evolution 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Evolución ▶ Evolución social 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Εξέλιξη ▶ Κοινωνική εξέλιξη 
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Ewolucja ▶ Ewolucja społeczna Πολωνικά
  Sivilisaatio ▶ Learning and scholarship ▶ Ihmistieteet ▶ Filosofia ▶ Evolution ▶ Kulttuurievoluutio Φινλανδικά
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Evolucija ▶ Društvena evolucija Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123940)
 • Culture ▶ Interpersonal relations and culture 
  Cultura ▶ Relazioni interpersonali e cultura 
  Culture ▶ Relações interpessoais e cultura 
  Culture ▶ Relations interpersonnelles et culture 
  Cultura ▶ Relaciones interpersonales y cultura 
  Kultur ▶ Zwischenmenschliche Beziehungen und Kultur 
  Πολιτισμός ▶ Διαπροσωπικές σχέσεις και πολιτισμό 
  Kultura ▶ Stosunki interpersonalne i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Međuljudski odnosi i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh97005898)
 • Culture ▶ Counterculture 
  Cultura ▶ Contracultura 
  Cultura ▶ Controcultura 
  Culture ▶ Contre-culture 
  Kultur ▶ Gegenkultur 
  Cultura ▶ Contracultura 
  Культура ▶ Контркультура Ουκρανικά
  Cultuur ▶ Tegencultuur Ολλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Αντικουλτούρα 
  Kultura ▶ Kontrkultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Protukultura Κροατικά
  Kulttuuri ▶ Vastakulttuurit Φινλανδικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh00002005)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Psychology ▶ Ethnopsychology ▶ Subculture 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Etnopsicologia ▶ Sottocultura 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Etnopsicologia ▶ Subcultura 
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Ethnopsychologie ▶ Sous-culture 
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Ethnopsychologie ▶ Subkultur 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Psicología ▶ Etnopsicología ▶ Subcultura 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Філософія ▶ Психологія ▶ Етнопсихологія ▶ Субкультура Ουκρανικά
  Beschaving ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Filosofie ▶ Psychologie ▶ Ethnopsychology ▶ Subcultuur Ολλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Ψυχολογία ▶ Εθνοψυχολογία ▶ Υποκουλτούρα 
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Psychologia ▶ Etnopsychologia ▶ Subkultura Πολωνικά
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Psihologija ▶ Etnopsihologija ▶ Subkultura Κροατικά
  Sivilisaatio ▶ Learning and scholarship ▶ Ihmistieteet ▶ Filosofia ▶ Psykologia ▶ Etnopsykologia ▶ Osakulttuurit Φινλανδικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85129417)
 • Culture ▶ Rape culture 
  Cultura ▶ Cultura dello stupro 
  Culture ▶ Cultura do estupro 
  Culture ▶ Culture du viol 
  Cultura ▶ Cultura de la violación 
  Kultur ▶ Vergewaltigungskultur 
  Культура ▶ Культура зґвалтування Ουκρανικά
  Πολιτισμός ▶ Πολιτισμός βιασμού 
  Kultura ▶ Kultura gwałtu Πολωνικά
  Kultura ▶ Kultura silovanja Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2019103596)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Communication ▶ Intercultural communication 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Komunikacija ▶ Međukulturna komunikacija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kommunikation ▶ Interkulturelle Kommunikation 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επικοινωνία ▶ Διαπολιτισμική επικοινωνία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Комунікація ▶ Міжкультурна комунікація Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Komunikacja ▶ Komunikacja międzykulturowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Communication ▶ Communication interculturelle 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Communicatie ▶ Interculturele communicatie Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Viestintä ▶ Kulttuurienvälinen viestintä Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Comunicazione ▶ Comunicazione interculturale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Comunicación ▶ Comunicación intercultural 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Comunicação ▶ Comunicação multicultural 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85067222)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Cross-cultural studies 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Međukulturne studije Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Kulturvergleich 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Διαπολιτισμικές μελέτες 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Крос-культурні дослідження Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Studia międzykulturowe Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Études transculturelles 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Studi interculturali 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Estudios transculturales 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85034273)
 • Culture ▶ Interpersonal communication and culture 
  Culture ▶ Comunicação e cultura interpessoais 
  Culture ▶ Communication et culture interpersonnelles 
  Cultura ▶ Comunicación y cultura interpersonales 
  Kultur ▶ Zwischenmenschliche Kommunikation und Kultur 
  Πολιτισμός ▶ Διαπροσωπική επικοινωνία και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Komunikacja interpersonalna i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Međuljudska komunikacija i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2007004990)
 • Culture ▶ Classification, Books, Culture 
  Cultura ▶ Classificazione, libri, cultura 
  Cultura ▶ Classificação, livros, cultura 
  Cultura ▶ Clasificación, libros, cultura 
  Πολιτισμός ▶ Ταξινόμηση, βιβλία, πολιτισμός 
  Kultura ▶ Klasyfikacja, książki, kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Klasifikacija, knjige, kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026733)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Acculturation 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Akulturacija Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Akkulturation 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Αφομοίωση 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Акультурація Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Akulturacja Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Acculturation 
  Antropologie ▶ Etnologie ▶ Acculturatie Ολλανδικά
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Akkulturaatio Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Acculturazione 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Aculturación 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Aculturação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85000442)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Psychology ▶ Ethnopsychology ▶ Cognition and culture 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Etnopsicologia ▶ Cognição e cultura 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Etnopsicologia ▶ Cognizione e cultura 
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Ethnopsychologie ▶ Cognition et culture 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Psicología ▶ Etnopsicología ▶ Cognición y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Ψυχολογία ▶ Εθνοψυχολογία ▶ Γνώση και πολιτισμός 
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Psychologia ▶ Etnopsychologia ▶ Poznanie i kultura Πολωνικά
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Psihologija ▶ Etnopsihologija ▶ Spoznaja i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85027744)
 • Civilization ▶ Progress ▶ Cultural lag 
  Civilização ▶ Progresso social ▶ Desfasamento cultural 
  Civilisation ▶ Progrès ▶ Décalage culturel 
  Zivilisation ▶ Fortschritt ▶ Kulturelle Verzögerung 
  Civilización ▶ Progreso social ▶ Retraso cultural 
  Cywilizacja ▶ Postęp ▶ Opóźnienie kulturowe Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85034747)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Communication ▶ Popular culture ▶ Cultural policy 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Comunicação ▶ Cultura popular ▶ Política cultural 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Comunicazione ▶ Cultura popolare ▶ Politica culturale 
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Communication ▶ Culture populaire ▶ Politique culturelle 
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kommunikation ▶ Popkultur ▶ Kulturpolitik 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Comunicación ▶ Cultura popular ▶ Política cultural 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Комунікація ▶ Популярна культура ▶ Культурна політика Ουκρανικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Communicatie ▶ Popcultuur ▶ Cultuurbeleid Ολλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επικοινωνία ▶ Μαζική κουλτούρα ▶ Πολιτιστική πολιτική 
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Komunikacja ▶ Kultura masowa ▶ Polityka kulturalna Πολωνικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Viestintä ▶ Populaarikulttuuri ▶ Kulttuuripolitiikka Φινλανδικά
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Komunikacija ▶ Popularna kultura ▶ Kulturna politika Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85034748)
 • Culture ▶ Religion and culture 
  Culture ▶ Religião e cultura 
  Cultura ▶ Religione e cultura 
  Culture ▶ Religion et culture 
  Cultura ▶ Religión y cultura 
  Kultur ▶ Religion und Kultur 
  Πολιτισμός ▶ Θρησκεία και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Religia i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Religija i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112565)
 • Culture ▶ Communism and culture 
  Culture ▶ Comunismo e cultura 
  Cultura ▶ Comunismo e cultura 
  Culture ▶ Communisme et culture 
  Kultur ▶ Kommunismus und Kultur 
  Cultura ▶ Comunismo y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Κομμουνισμός και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Komunizm i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Komunizam i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029139)
 • Culture ▶ Fascism and culture 
  Culture ▶ Fascismo e cultura 
  Cultura ▶ Fascismo e cultura 
  Culture ▶ Fascisme et culture 
  Kultur ▶ Faschismus und Kultur 
  Cultura ▶ Fascismo y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Φασισμός και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Faszyzm i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Fašizam i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85047364)
 • Culture ▶ World Decade for Cultural Development, 1988-1997 
  Πολιτισμός ▶ Παγκόσμια δεκαετία για την πολιτιστική ανάπτυξη, 1988-1997 
  Cultura ▶ Década mundial para el desarrollo cultural, 1988-1997 
  Kulttuuri ▶ Maailman kulttuurikehityksen vuosikymmen Φινλανδικά
  Kultura ▶ Svjetsko desetljeće za kulturni razvoj, 1988-1997 Κροατικά
  Cultura ▶ Decade mondiale per lo sviluppo culturale, 1988-1997 
  Kultur ▶ Weltzehnt für kulturelle Entwicklung, 1988-1997 
  Kultura ▶ Światowa dekada rozwoju kultury, 1988-1997 Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90000891)
 • Culture ▶ Buddhism and culture 
  Cultura ▶ Buddismo e cultura 
  Culture ▶ Budismo e cultura 
  Culture ▶ Bouddhisme et culture 
  Cultura ▶ Budismo y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Βουδισμός και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Buddyzm i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Budizam i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85017509)
 • Culture ▶ Cultural pluralism 
  Cultura ▶ Pluralismo culturale 
  Culture ▶ Pluralismo cultural 
  Culture ▶ Pluralisme culturel 
  Kultur ▶ Multikulturelle Gesellschaft 
  Cultura ▶ Pluralismo cultural 
  Πολιτισμός ▶ Πολιτισμικός πλουραλισμός 
  Kultura ▶ Pluralizm kulturowy Πολωνικά
  Kultura ▶ Kulturni pluralizam Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85103571)
 • Culture ▶ Mass media and culture 
  Cultura ▶ Mass media e cultura 
  Culture ▶ Médias et culture 
  Kultur ▶ Massenmedien und Kultur 
  Cultura ▶ Medios de comunicación y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Μέσα Μαζικής ενημέρωσης και Πολιτισμός 
  Kultura ▶ Środki masowego przekazu i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Masovni mediji i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh94007034)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Political science ▶ Political culture 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Političke znanosti ▶ Politička kultura Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Politikwissenschaft ▶ Politische Kultur 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Πολιτικές επιστήμες ▶ Πολιτική κουλτούρα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Політологія ▶ Політична культура Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Politologia ▶ Kultura polityczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Science politique ▶ Culture politique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Valtio-oppi ▶ Poliittinen kulttuuri Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Scienza Politica ▶ Cultura politica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Political science ▶ Cultura política 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Ciencias Políticas ▶ Cultura política 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh87001689)
 • Culture ▶ Material culture 
  Cultura ▶ Cultura materiale 
  Culture ▶ Cultura material 
  Culture ▶ Culture matérielle 
  Kultur ▶ Materielle Kultur 
  Cultura ▶ Cultura material 
  Πολιτισμός ▶ Υλική κουλτούρα 
  Kultura ▶ Kultura materialna Πολωνικά
  Kultura ▶ Materijalna kultura Κροατικά
  Kulttuuri ▶ Aineellinen kulttuuri Φινλανδικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85082061)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Psychology ▶ Ethnopsychology ▶ Personality and culture 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Psihologija ▶ Etnopsihologija ▶ Osobnost i kultura Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Ethnopsychologie ▶ Persönlichkeit und Kultur 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Ψυχολογία ▶ Εθνοψυχολογία ▶ Προσωπικότητα και πολιτισμός 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Філософія ▶ Психологія ▶ Етнопсихологія ▶ Особистість та культура Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Psychologia ▶ Etnopsychologia ▶ Osobowość i kultura Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Ethnopsychologie ▶ Personnalité et culture 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Etnopsicologia ▶ Personalità e cultura 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Etnopsicologia ▶ Personalidade e cultura 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Psicología ▶ Etnopsicología ▶ Personalidad y cultura 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85100122)
 • Culture ▶ Socialism and culture 
  Cultura ▶ Socialismo e cultura 
  Cultura ▶ Socialismo e cultura 
  Culture ▶ Socialisme et culture 
  Cultura ▶ Socialismo y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Σοσιαλισμός και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Socjalizm i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Socijalizam i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124125)
 • Culture ▶ Communication and culture 
  Cultura ▶ Comunicazione e cultura 
  Cultura ▶ Comunicação e cultura 
  Culture ▶ Communication et culture 
  Cultura ▶ Comunicación y cultura 
  Kultur ▶ Kommunikation und Kultur 
  Πολιτισμός ▶ Επικοινωνία και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Komunikacja i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Komunikacija i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88005224)
 • Culture ▶ Politics and culture 
  Cultura ▶ Politica e cultura 
  Cultura ▶ Política e cultura 
  Culture ▶ Politique et culture 
  Kultur ▶ Politik und Kultur 
  Cultura ▶ Política y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Πολιτική και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Polityka i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Politika i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85104468)
 • Culture ▶ Culture diffusion 
  Cultura ▶ Difusão cultural 
  Cultura ▶ Diffusionismo 
  Culture ▶ Diffusion de la culture 
  Cultura ▶ difusión de la cultura 
  Kultur ▶ Kulturausbreitung 
  Культура ▶ Етнічна дифузія Ουκρανικά
  Cultuur ▶ Diffusionnisme Ολλανδικά
  Kultura ▶ Dyfuzja kulturowa Πολωνικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85034760)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Psychology ▶ Ethnopsychology ▶ Guilt and culture 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Etnopsicologia ▶ Colpa e cultura 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Etnopsicologia ▶ Culpa e cultura 
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Ethnopsychologie ▶ Culpabilité et culture 
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Ethnopsychologie ▶ Schuld und Kultur 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Psicología ▶ Etnopsicología ▶ Culpa y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Ψυχολογία ▶ Εθνοψυχολογία ▶ Ενοχή και πολιτισμός 
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Psychologia ▶ Etnopsychologia ▶ Wina i kultura Πολωνικά
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Psihologija ▶ Etnopsihologija ▶ Krivnja i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85057761)
 • Culture ▶ Strategic culture 
  Culture ▶ Cultura estratégica 
  Cultura ▶ Cultura strategica 
  Culture ▶ Culture stratégique 
  Cultura ▶ Cultura estratégica 
  Πολιτισμός ▶ Στρατηγική κουλτούρα 
  Kultura ▶ Kultura strategiczna Πολωνικά
  Kultura ▶ Strateška kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2008004130)
 • Culture ▶ International relations and culture 
  Cultura ▶ Relazioni e cultura internazionali 
  Cultura ▶ Relações e cultura internacionais 
  Culture ▶ Culture et relations internationales 
  Kultur ▶ Internationale Beziehungen und Kultur 
  Cultura ▶ Relaciones y cultura internacionales 
  Πολιτισμός ▶ Διεθνείς σχέσεις και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Stosunki międzynarodowe i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Međunarodni odnosi i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85067439)
 • Culture ▶ Hinduism and culture 
  Cultura ▶ Induismo e cultura 
  Culture ▶ Hinduísmo e cultura 
  Culture ▶ Hindouisme et culture 
  Cultura ▶ Hinduismo y cultura 
  Πολιτισμός ▶ Ινδουισμός και πολιτισμός 
  Kultura ▶ Hinduizm i kultura Πολωνικά
  Kultura ▶ Hinduizam i kultura Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85060945)
 • Anthropology ▶ Educational anthropology 
  Antropologija ▶ Obrazovna antropologija Κροατικά
  Anthropologie ▶ Pädagogische Anthropologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εκπαιδευτική ανθρωπολογία 
  Антропологія ▶ Освітня антропологія Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Antropologia edukacyjna Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Anthropologie de l'éducation 
  Antropologia ▶ Kasvatusantropologia Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Antropologia dell'educazione 
  Antropologia ▶ Antropologia educacional 
  Antropología ▶ Antropología de la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85041108)
 • Culture ▶ Philistinism 
  Culture ▶ Filistinismo 
  Culture ▶ Philistinisme 
  Cultura ▶ Filisteísmo 
  Kultur ▶ Philistertum 
  Культура ▶ Філістер Ουκρανικά
  Cultuur ▶ Oud-lid Ολλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Φιλιστινισμός 
  Kultura ▶ Filistynizm Πολωνικά
  Kultura ▶ Sitničarenje Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85100808)
 • Culture
  (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85034755)   LCSH
 • a593cda1-80b7-4a4a-8bdb-d9ec02244309