Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85006611

 • Architecture 
 • Architectuur Ολλανδικά
 • Архітектура Ουκρανικά
 • Architettura 
 • Arkkitehtuuri Φινλανδικά
 • Architektura Πολωνικά
 • Architektur 
 • Arhitektura Κροατικά
 • Αρχιτεκτονική 
 • Arquitetura 
 • Arquitectura 
 • Architecture, Western (Western countries) 
 • Arqueologia e arte 
 • Western architecture (Western countries) 
 • Building design 
 • Construction 
 • Buildings, Design and construction 
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Arts ▶ Art 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Umjetnost ▶ Umjetnost Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Künste ▶ Kunst 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Τέχνες ▶ Τέχνη 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Мистецтво ▶ Мистецтво Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Sztuka ▶ Sztuka Πολωνικά
  Beschaving ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Letteren ▶ Kunst Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Learning and scholarship ▶ Ihmistieteet ▶ Taide ▶ Visuaaliset taiteet Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Arti ▶ Arte 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Artes ▶ Arte 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Numeración de las artes ▶ Arte 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85007461)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Arts ▶ Art ▶ Architecture ▶ Obelisks 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Umjetnost ▶ Umjetnost ▶ Arhitektura ▶ Obelisci Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Künste ▶ Kunst ▶ Architektur ▶ Obelisk 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Τέχνες ▶ Τέχνη ▶ Αρχιτεκτονική ▶ Οβελίσκοι 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Мистецтво ▶ Мистецтво ▶ Архітектура ▶ Обеліски Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Sztuka ▶ Sztuka ▶ Architektura ▶ Obeliski Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Arts ▶ Art ▶ Architecture ▶ Obélisques 
  Sivilisaatio ▶ Learning and scholarship ▶ Ihmistieteet ▶ Taide ▶ Visuaaliset taiteet ▶ Arkkitehtuuri ▶ Obeliskit Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Arti ▶ Arte ▶ Architettura ▶ Obelischi 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Artes ▶ Arte ▶ Arquitetura ▶ Obeliscos 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Numeración de las artes ▶ Arte ▶ Arquitectura ▶ Obeliscos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85093636)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Arts ▶ Art ▶ Architecture ▶ Structural engineering 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Artes ▶ Arte ▶ Arquitetura ▶ Engenharia de estrutural 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Arti ▶ Arte ▶ Architettura ▶ Ingegneria strutturale 
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Arts ▶ Art ▶ Architecture ▶ Ingénierie structurelle 
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Künste ▶ Kunst ▶ Architektur ▶ Baustatik 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Numeración de las artes ▶ Arte ▶ Arquitectura ▶ Ingeniería estructural 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Мистецтво ▶ Мистецтво ▶ Архітектура ▶ Проектування Ουκρανικά
  Beschaving ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Letteren ▶ Kunst ▶ Architectuur ▶ Constructieleer Ολλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Τέχνες ▶ Τέχνη ▶ Αρχιτεκτονική ▶ δομική μηχανική 
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Sztuka ▶ Sztuka ▶ Architektura ▶ Mechanika konstrukcji Πολωνικά
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Umjetnost ▶ Umjetnost ▶ Arhitektura ▶ Strukturni inženjering Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85129198)