Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85006611

 • Architecture 
 • Architettura 
 • Architectuur Ολλανδικά
 • Αρχιτεκτονική 
 • Arquitetura 
 • Architektura Πολωνικά
 • Arhitektura Κροατικά
 • Архітектура Ουκρανικά
 • Arkkitehtuuri Φινλανδικά
 • Architektur 
 • Arquitectura 
 • Architecture, Western (Western countries) 
 • Buildings, Design and construction 
 • Building design 
 • Construction 
 • Arqueologia e arte 
 • Western architecture (Western countries) 
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Arts ▶ Art 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Umjetnost ▶ Umjetnost Κροατικά
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Мистецтво ▶ Мистецтво Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Künste ▶ Kunst 
  Sivilisaatio ▶ Learning and scholarship ▶ Ihmistieteet ▶ Taide ▶ Visuaaliset taiteet Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Τέχνες ▶ Τέχνη 
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Sztuka ▶ Sztuka Πολωνικά
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Artes ▶ Arte 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85007461)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Arts ▶ Art ▶ Architecture ▶ Obelisks 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Arti ▶ Arte ▶ Architettura ▶ Obelischi 
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Arts ▶ Art ▶ Architecture ▶ Obélisques 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Umjetnost ▶ Umjetnost ▶ Arhitektura ▶ Obelisci Κροατικά
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Мистецтво ▶ Мистецтво ▶ Архітектура ▶ Обеліски Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Künste ▶ Kunst ▶ Architektur ▶ Obelisk 
  Sivilisaatio ▶ Learning and scholarship ▶ Ihmistieteet ▶ Taide ▶ Visuaaliset taiteet ▶ Arkkitehtuuri ▶ Obeliskit Φινλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Τέχνες ▶ Τέχνη ▶ Αρχιτεκτονική ▶ Οβελίσκοι 
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Sztuka ▶ Sztuka ▶ Architektura ▶ Obeliski Πολωνικά
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Artes ▶ Arte ▶ Arquitetura ▶ Obeliscos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85093636)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Arts ▶ Art ▶ Architecture ▶ Structural engineering 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Arti ▶ Art ▶ Architettura ▶ Ingegneria strutturale 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Umjetnost ▶ Umjetnost ▶ Arhitektura ▶ Strukturni inženjering Κροατικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Arts ▶ Art ▶ Architecture ▶ Ingénierie structurelle 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Мистецтво ▶ Мистецтво ▶ Архітектура ▶ Проектування Ουκρανικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Künste ▶ Kunst ▶ Architektur ▶ Baustatik 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Numeración de las artes ▶ Art ▶ Arquitectura ▶ Ingeniería estructural 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Τέχνες ▶ Τέχνη ▶ Αρχιτεκτονική ▶ δομική μηχανική 
  Beschaving ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Letteren ▶ Art ▶ Architectuur ▶ Constructieleer Ολλανδικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Sztuka ▶ Sztuka ▶ Architektura ▶ Mechanika konstrukcji Πολωνικά
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Artes ▶ Arte ▶ Arquitetura ▶ Engenharia de estrutural 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85129198)