Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-klasikh-periodos

 • Ύστερη Κλασική περίοδος 
 • Late Classical Period 
 • 400 - 323 π.Χ. 
 • Τέλη Κλασικής Περιόδου 
 • Τέλος Κλασικής Περιόδου 
 • Ύστεροι Κλασικοί Χρόνοι 
 • 400 - 323 B.C. 
 • Υποπερίοδος της κλασικής περιόδου με βάση τα χαρακτηριστικά της τέχνης 
 • Sub-period of the classical period based on the characteristics of art. 
 • Αναδεικνύονται σημαντικοί γλύπτες όπως ο Πραξιτέλης και ο Λύσιππος: Ο πρώτος εισάγει τον αισθησιασμό στην ελληνική γλυπτική, το στοιχείο της σιγμοειδούς καμπύλης στην ανάπτυξη των σωμάτων, της ρευστότητας και της εκθήλυνσης. Ο δεύτερος συνδέει το γλυπτό με τον περιβάλλοντα χώρο 
 • Significant sculptors such as Praxiteles and Lysippos are emerging: The first introduces sensualism to Greek sculpture, the element of the sigmoid curve to body development, fluidity and feminization. The second connects the sculpture with the surrounding space 
 • Ελλάδα 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE