Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-epoxh-toy-xalkoy

 • Ύστερη Εποχή του Χαλκού 
 • Late Bronze Age 
 • 1580 - 1050 π.Χ. 
 • Τέλος Εποχής του Χαλκού 
 • Τέλη Εποχής του Χαλκού 
 • Ύστερη Χαλκοκρατία 
 • 1580 - 1050 B.C. 
 • Η ύστερη εποχή του χαλκού είναι εποχή ακμής κατά την οποία η ακτινοβολία του Μινωικού Πολιτισμού θα αφήσει έντονα τα χνάρια της στους πολιτισμούς του Αιγαίου. Παράλληλα ακμάζει και ο Μηκυναϊκός πολιτισμός 
 • The Late Bronze Age is an age of acne in which the radiation of Minoan civilization will leave its mark intensely in the Aegean civilizations. Meanwhile, the Mycenean civilisation rises. 
 • "-1600 π.Χ., όταν μεγάλοι κυκλαδικοί οικισμοί καταστρέφονται από σεισμό, οι Κυκλάδες περνούν στη σφαίρα επιρροής της μινωικής Κρήτης -1450 π.Χ., στις Κυκλάδες κυριαρχούν οι Μυκηναίοι από την ηπειρωτική Ελλάδα -Μαρμάρινα ειδώλια,αγγεία. Πήλινα αγγεία,διακοσμημένα με απλά γραμμικά σχέδια. -Κατά το τέλος της εποχής του Χαλκού η εξουσία ασκείται σε γεωγραφικά περιορισμένη κλίμακα, ενώ έχουν χαθεί οι εξειδικευμένες ομάδες που εξυπηρετούσαν το διοικητικό μηχανισμό -Αυξανόμενος ρόλος των αστικών κέντρων, όπου παρατηρούνται φαινόμενα διοικητικής ανεξαρτησίας που έχουν επίδραση και στη θρησκευτική οργάνωση." 
 • -1600 BC, when large Cycladic settlements are destroyed by an earthquake, the Cyclades pass into the sphere of influence of Minoan Crete - 1450 BC, the Cyclades are dominated by the Mycenaeans from mainland Greece - marble figurines, vases. Clay pots, decorated with simple linear patterns. - At the end of the Bronze Age, power is exercised on a geographically limited scale, while the specialized groups serving the administrative mechanism have been lost; - The role of urban centers is expanding, where there are phenomena of administrative independence that have an impact on the religious organization as well. 
 • Κρήτη 
 • Κυκλάδες 
 • Μηκύνες 
 • Μικρά Ασία 
 • Κάτω Ιταλία 
 • Μεσσηνία 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_Age#Aegean 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82