Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwtominwikh-periodo

 • Πρωτομινωική Περίοδος 
 • Early Minoan Period 
 • 3200 - 2000 π.Χ. 
 • ΠΜ 
 • EM 
 • Η περίοδος κατά την οποία συγκροτείται και αρχίζει να ανθίζει ο μινωικός πολιτισμός στην Κρήτη - την ονομασία του οποίου απέδωσε ο sir Arthur Evans, από το θαλασσοκράτορα και νομοθέτη βασιλιά Μίνωα, που κατά τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας βασίλευε στην Κνωσό. Αυτή, αποτελεί την πρώτη από τις τρεις φάσεις που γνώρισε ο μινωικός πολιτισμός (Πρωτομινωική, Μεσομινωική και Υστερομινωική), ενώ διακρίνεται στην Πρωτομινωική περίοδο l, ll και lll. Στο σύνολό της, η περίοδος αυτή ανήκει σε εκείνη που αποκαλείται ως Προανακτορική περίοδος. 
 • The origins of Minoan civilization in Crete (its formation and gradual development) - named by sir Arthur Evans, after king Minos, ruler of the seas and legislator, who, according to the legends of ancient Greece, was king of Knossos.. This period is the first one of the three in total phases of Minoan civilization (Early Minoan, Middle Minoan and Late Minoan Period), while it is distinguished in the Early Minoan period, l, ll and lll. As a whole, this period belongs to the Pre-palatial Period. 
 • - Νέα μορφή κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης: συγκρότηση οργανωμένων αστικών κεντρών, ύπαρξη αυστηρών κοινωνικών κανόνων, τεχνική εξειδίκευση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, κοινωνική διαστρωμάτωση, τόνωση κοινωνικής συνείδησης, κυριαρχία της θρησκείας, επιβολή άρχουσας τάξης (που αργότερα οδήγησε στην ίδρυση των ανακτόρων), κ.ά. - Οικονομία βασισμένη πρωτίστως στην γεωργία και κτηνοτροφία και δευτερευόντως στο εμπόριο των βιοτεχνικών προϊόντων - Αξιοσημείωτα έργα τέχνης (σφραγιδογλυφία, τοιχογραφίες, ελεφαντουργία, κεραμική, λιθοτεχνία, μεταλλουργία, υφαντική, κατεργασία φαγεντιανής) - Ραγδαία πρόοδος στον τομέα της επικοινωνίας, των επιστημών και των πνευματικών αποκτημάτων (συστήματα μέτρησης και αρχειοθέτησης, λογιστικά συστήματα, κ.α.) 
 • - New forms of social and political organization: formation of organized urban centers, existence of strict social norms, technical specialization of determined social groups, social stratification, stimulation of social consciousness, sovereignty of religion, imposition of a ruling class (which led to the founding of the palaces), etc. - Economy based primarily on agriculture and livestock farming and secondarily on trade in craft products - Remarkable works of art (frescoes, ivory, pottery, stone-carving, metallurgy, weaving, etc.) - Rapid progress in the field of communication, science and spiritual achievements (writing, measurement and archiving systems, and other applications of science) 
 • Κρήτη  
 • http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/index.html