Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-epoxh-toy-xalkoy

 • Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 
 • Early Bronze Age 
 • 3200 - 2000 π.Χ. 
 • ΠEX 
 • Αρχές Εποχής του Χαλκού 
 • Αρχή Εποχής του Χαλκού 
 • Αρχαιότερη Εποχή του Χαλκού 
 • Πρώιμη Χαλκοκρατία 
 • 3200 - 2000 B.C. 
 • H πρώτη από τις τρεις συνολικά βασικές υποπεριόδους στις οποίες διακρίνεται η Εποχή του Χαλκού. 
 • The first one of the three in total main subperiods οf the Bronze age. 
 • - Διάδοση των μετάλλων - Ανάπτυξη ναυσιπλοίας - Συγκρότηση ιδιαίτερων πολιτιστικών ενοτήτων (Bορειοανατολικό Aιγαίο, Kυκλάδες και κυρίως Eλλάδα) - Δημιουργία οργανωμένων οικισμών - Έλεγχος για πρώτη φορά της οικονομίας, με την συγκέντρωση αγαθών και τη χρήση σφραγίδων - Εκτεταμένες καταστροφές στο τέλος της περιόδου, που συνδέονται και με μετακινήσεις πληθυσμών  
 • - Dissemination of metals - Navigation development - Creation of special cultural units - Creation of organized settlements - Control for the first time of the economy by collecting goods and using seals - Extensive disasters at the end of the period associated with population movements 
 • Bορειοανατολικό Aιγαίο 
 • Kυκλάδες 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • http://www.namuseum.gr/collections/prehistorical/bronzeage-gr.html